Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård / Health Technology Assessment (HTA)

Health Technology Assessment (HTA)

Health Technology Assessment (HTA) innebär systematisk utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. Här kan du läsa mer om vad det är och hur du kan beställa en HTA-rapport.

Region Värmland utarbetar HTA-rapporter som innebär en systematisk sammanställning av den vetenskapliga litteraturen. Har du förslag på områden där en HTA-rapport behöver göras är första steget att låta en bibliotekarie göra en informationssökning. Du skickar in din fråga till sjukhusbiblioteket. Du får en sammanställning av resultatet för informationssökningen.

Ett möte bokas in där Maria Stålhammar, HTA-ansvarig i Region Värmland, frågeställaren och bibliotekarien gemensamt går igenom resultatet för informationssökningen. Vid mötet får du veta om det finns tillräckligt med vetenskapligt underlag inom ärendet och sedan bestämmer vi hur vi går vidare.

Mer information om HTA

Vad är HTA?

Utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder kallas internationellt för Health Technology Assessment, förkortat som HTA. Det är ett standardiserat arbetssätt för att ta reda på evidensgraden i den vetenskapen litteraturen om en produkt eller en metod. Det standardiserade arbetssättet väger samman evidensgraden med avseende på klinisk effekt, risker för patienterna, ekonomiska/hälso-ekonomiska, etiska och ibland även organisatoriska och juridiska aspekter.

Syftet är att ta fram ett beslutsunderlag som främjar evidensbaserad, likvärdig och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Internationellt finns många organisationer och myndigheter som utför HTA-arbete. I Sverige publiceras HTA-rapporter bland annat vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och vid Regionala HTA-enheter.

Hur utförs HTA-arbete inom Region Värmland?

Med hjälp av systematisk litteratursökning som görs av informationsspecialist på sjukhusbiblioteket genomsöks databaser av vetenskaplig litteratur kopplad till den fråga som evidensgraden ska kartläggas för. Träffarna relevansgranskas sedan och de artiklar som passar till frågeställningen granskas i fulltext med avseende på faktorer som riskerar snedvrida resultaten. Sedan görs en bedömning av tillförlitligheten till det vetenskapliga underlaget (enligt GRADE). Det gör att vi får en uppfattning om evidensgraden, det vill säga hur troligt det är att framtida forskning kommer att komma fram till samma resultat som vi kommit fram till.

Evidensgraden blir en del av en rekommendation från arbetsgruppen inom Ordnat införande till Kunskapsstyrningsrådet. Kunskapsstyrningsrådet i sin tur bereder ett beslutsunderlag till hälso-och sjukvårdsledningen, vilka fattar beslut i ärendet.

Har du en fråga som gäller evidens?

Vi välkomnar frågeställningar från alla verksamheter inom hälso- och sjukvården avseende evidensläget för en metod eller produkt (men inte läkemedel), både inför ett eventuellt införande och när det gäller avvecklande av produkt/utfasning av metod.

Kontakta oss för hjälp med ett sökuppdrag

Vi tar oss an alla frågor med anknytning till hälso- och sjukvård. Skicka sökuppdrag till oss när du:

  • Snabbt behöver få aktuell kunskap inom ditt yrkesområde.
  • Ska uppdatera vårdprogram.
  • Vill få hjälp att söka bakgrundsmaterial inför projekt.
  • Vill hitta fördjupad information till patienter.

Skicka ett sökuppdrag till sjukhusbiblioteket.

Rapporter

2021:6 - Effekt av behandling med coblation av adenoider

Syftet med denna rapport var att granska den vetenskapliga litteraturen för att undersöka effekten av behandling med endoskop-assisterad coblation i jämförelse med den konventionella metoden curettage hos patienter med Morbus Osler, inverterat papillom eller hos barn med förstorade adenoider.

HTA-rapport 2021:06 - Effekt av behandling med coblation av adenoider (pdf) Pdf, 501 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats