Till startsidan
Start / Vård och behandling / Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård / Ordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder

Ordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder

Arbetssättet ordnat införande ger förutsättningar för en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig process för införande av ny medicinsk teknik och metoder i hälso- och sjukvården.

Anmäl ärende till ordnat införande av ny medicinskt teknik

Anmälan om ärende till ordnat införande görs via regionens intranät: Anmäl ärende till ordnat införande här.

Beskrivning av arbetsprocessen för ordnat införande

Processen som helhet är tänkt att ta 60 dagar. Inom det tidsspannet ska två arbetsgruppsmöten och ett möte för kunskapsstyrningsrådet rymmas. På grund av den rådande situationen med covid-19 kan processen komma att ta längre tid än 60 dagar.

Investeringsgräns är inte ett kriterium utan alla frågor som gäller ny medicinteknik eller nya metoder styrs in.

Som en del av ordnat införande arbetar vi med HTA (Health Technology Assessment) för systematisk utvärdering av metoder och tekniker.

Läs mer om HTA.

 • Fråga styrs in av medarbetare inom hälso- och sjukvården, investeringsgrupp (slutenvård), kunskapsbärare, Hälso- och sjukvårdsledningen, med flera. Anmälan sker via särskilt formulär.
 • Informationssökning görs av bibliotekarie utifrån fråga / ärende. Det första steget är alltid att kontrollera om frågan redan undersökts.
 • Avstämning med lokal sakkunnig inom kunskapsstyrningen sker samt en avstämning regionalt, nationellt och vid behov internationellt.

Arbetsmöte för arbetsgrupp ordnat införande. Arbetsgruppens uppdrag är att skapa ett beslutsunderlag. Medlemmarna i arbetsgruppen har informationsinsamlingsansvar inom sina expertområden. Vid arbetsmötet finns möjlighet för den som lämnat in frågan att delta och föra dialog med arbetsgruppen. Dessutom bör andra verksamheter som berörs av frågeställning ges möjlighet att inkomma med information.

Vid arbetsmötet bestäms deadline för komplettering och tidsram. Diskussion och beslut sker på två efter varandra följande möten. Enkla frågor kan få ett snabbare förlopp än 60 dagar.

Funktioner/kompetens i arbetsgruppen:

 • Biblioteket
 • Etikansvarig
 • IT
 • HTA-ansvarig
 • Klinisk kompetens
 • Medicinteknik
 • Hjälpmedelsservice

Övriga resurser som tillfrågas beroende på frågan:

 • Controller
 • Hälsoekonom
 • Specifika yrkeskategorier
 • Smittskydd
 • Sakkunniga
 • Andra berörda parter

Kompletteringar till rapporten sammanställs av ansvarig bibliotekarie. Inför slutrapport påvisas vilken befintlig medicinteknik/metod som skulle kunna påverkas/ersättas vid ett införande. Rekommendation från arbetsgruppen sammanställs efter genomgång och diskussion i arbetsgruppen.

Arbetsgruppens rekommendation i form av en rapport lyfts till Kunskapsstyrningsrådet som ger sin rekommendation. Rekommendationen svarar på om frågan är i linje med ordnat införande eller ej:

 • Ja - om stöd finns för införande.
 • Nej – om klarlagt att stöd för införande saknas.
 • Avvakta - vidare utredning pågår: frågan behandlas redan regionalt eller nationellt.
 • Utred - vidare utredning krävs: kan exempelvis vara om evidensen är oklar.

Vidare utredning kan göras genom ordnad överprövning eller att frågan lyfts regionalt eller nationellt, alternativt genom en pilotstudie.

Ekonomiska beslut tas i linjen och inköp sker med stöd av upphandlingsenheten

Svar skickas ut till frågeställaren.

Processbild och beskrivning hittar du även här:
Beskrivning av arbetsprocessen för ordnat införande (pdf) Pdf, 185 kB.

Arbetsgruppens medlemmar

Arbetsgruppens medlemmar har utsetts av Kunskapsstyrningsrådet och är:

 • Ulrica Elfgren, bibliotekschef Område vårdkvalitet, (sammankallande)
 • Edit Floderer, överläkare hjärt- akut medicinkliniken
 • Anne Hagberg, bibliotekarie Område vårdkvalitet
 • Eric Le Brasseur, utvecklingsledare öppenvård
 • Per-Inge Bengtsson, IT Arkitekt
 • Mikael Fredholm, civilingengör Medicinsk teknik
 • Tobias Nyåker, enhetschef hjälpmedelsservice
 • Tony Schönberg, verksamhetschef/överläkare kirurgiska kliniken Karlstad (adjungerad)
 • Peter Stenbom, överläkare och chefläkare, ordförande i Etikkommittén
 • Maria Stålhammar, HTA-ansvarig Centrum för klinisk forskning och utbildning
 • Marita Toreheim Kase, verksamhetschef Neurolog- och rehabiliteringskliniken
 • Staffan Thorling, överläkare An-Op-Iva

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen