Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård / Ordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder

Ordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder

Arbetssättet ordnat införande ger förutsättningar för en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig process för införande av ny medicinsk teknik och metoder i hälso- och sjukvården.

Anmäl ärende till ordnat införande av ny medicinskt teknik

Anmälan om ärende till ordnat införande görs via regionens intranät: Anmäl ärende till ordnat införande här.

Aktuella ärenden

 • Fallprevention med AI stöd
 • 3D slicer program för skriva ut 3D modeller. Käkkirurgi vill använda modellerna för att operationsplanera samt för att kunna förbocka titanplattor.
 • Föräldraskapsstödsmaterial Första linjen i stöd- och behandlingsplattformen
 • Digital sömnskola via 1177 e-tjänster stöd och behandling
 • Curest VR-glasögon. VR-glasögon vid rehabilitering av nackrelaterade besvär.
 • Digital smärtskola via 1177 e-tjänster stöd och behandling
 • Digitala vårdbesök för personer som upplever ohälsosam psykosocial arbetsmiljö ​
 • Previct-mind - app för kommunikation vid behandlingsarbete


 • Doasense. Teststickor för att mäta antikoagulens/NOAK i urin.
 • Early labour. Förlossningsförberedande app.
 • Orcam Read Pro - portabel läskamera vid svår synnedsättning
 • Sportgolv för patientrum på vårdavdelning för att minska skador vid fall.
 • VADOplex – kompressionspump för fot vid sårbehandling
 • Blå appen – app som stödjer medicinuppföljning på distans inom BUP. Appen innehåller även skattningsskalor och frågeformulär till patienter.
 • Digital syntavla för synundersökning. Avvaktar CE-märkning av produkten.
 • Healtymoms app – webbapplikation stöd för kvinnor till en hälsosam viktuppgång och livsstil under graviditeten
 • Mindmore digitalt verktyg för kognitiv testning.
 • NOL (NOciceptive Level) – ”smärtmonitor” för att mäta smärtintensiteten under operation.
 • Panntermometer även kallad "no touch termometer" för temperaturmätning utan hudkontakt.
 • Patientövervakning med SpHb och PVi - Komplettering av övervakningsutrustningen vid operation med funktioner att kunna mäta HB kontinuerligt och som indikator på vätskerespons.
 • ADHD-hjälpen som komplement inom psykiatrisk öppenvård
 • AI & Mammografi (Transpara) som en del i ett förbättringsarbete inom bild och funktionsidagnostik
 • Appar för undervisning i ultraljud, Awsome ultrasound simulator samt SimMon Medical Simulation, i Region Värmlands appkatalog
 • App läkemedelshantering i Region Värmlands appkatalog
 • ASEBA-PC
 • Coblation med endoskopi inom öron-näsa-hals
 • Freestyle Libre för Diabets typ 2 enligt MTP-rådets uppdaterade rekommendationer från 2022
 • Geras Solution
 • HiPR
 • LEVA-metoden
 • MVision, AI stöd för digital inritning av riskorgan inför strålbehandling
 • OneWound, en app för sårdokumentation och sårrådgivning.
 • Patientkollen.se, används för kommunikation med patienter gällande utvärdering
 • PASTEL Prediktionsmodell, en modell för hur primärvården och dess medaktörer kan samverka kring den äldre sköra patienten.
 • rTMS Repetitiv transkraniell magnetstimulering
 • SeeWound, en app för mätning och uppföljning av såryta vid svårläkta sår.
 • Systoe tåtrycksmätare

Beskrivning av arbetsprocessen för ordnat införande

Processen som helhet är tänkt att ta 60 dagar. Inom det tidsspannet ska två arbetsgruppsmöten och ett möte för kunskapsstyrningsrådet rymmas.

Investeringsgräns är inte ett kriterium utan alla frågor som gäller ny medicinteknik eller nya metoder styrs in.

Som en del av ordnat införande arbetar vi med HTA (Health Technology Assessment) för systematisk utvärdering av metoder och tekniker.

Läs mer om HTA.

Flöde ordnat införande

Processbeskrivning

 • Fråga styrs in av medarbetare inom hälso- och sjukvården, investeringsgrupp (slutenvård), kunskapsbärare, Hälso- och sjukvårdsledningen, med flera. Anmälan sker via särskilt formulär.
 • Informationssökning görs av bibliotekarie utifrån fråga / ärende. Det första steget är alltid att kontrollera om frågan redan undersökts.
 • Avstämning med lokal sakkunnig inom kunskapsstyrningen sker samt en avstämning regionalt, nationellt och vid behov internationellt.

Arbetsmöte för arbetsgrupp ordnat införande. Arbetsgruppens uppdrag är att skapa ett beslutsunderlag. Medlemmarna i arbetsgruppen har informationsinsamlingsansvar inom sina expertområden. Vid arbetsmötet finns möjlighet för den som lämnat in frågan att delta och föra dialog med arbetsgruppen. Dessutom bör andra verksamheter som berörs av frågeställning ges möjlighet att inkomma med information.

Vid arbetsmötet bestäms deadline för komplettering och tidsram. Diskussion och beslut sker på två efter varandra följande möten. Enkla frågor kan få ett snabbare förlopp än 60 dagar.

Funktioner/kompetens i arbetsgruppen:

 • Biblioteket
 • Etikansvarig
 • IT
 • HTA-ansvarig
 • Hälsoekonom
 •  
 • Klinisk kompetens
 • Medicinteknik
 • Hjälpmedelsservice

Övriga resurser som tillfrågas beroende på frågan:

 • Controller
 • Specifika yrkeskategorier
 • Smittskydd
 • Sakkunniga
 • Andra berörda parter

Kompletteringar till rapporten sammanställs av ansvarig bibliotekarie. Inför slutrapport påvisas vilken befintlig medicinteknik/metod som skulle kunna påverkas/ersättas vid ett införande. Rekommendation från arbetsgruppen sammanställs efter genomgång och diskussion i arbetsgruppen.

Arbetsgruppens rekommendation i form av en rapport lyfts till Kunskapsstyrningsrådet som ger sin rekommendation. Rekommendationen svarar på om frågan är i linje med ordnat införande eller ej:

 • Ja - om stöd finns för införande.
 • Nej – om klarlagt att stöd för införande saknas.
 • Avvakta - vidare utredning pågår: frågan behandlas redan regionalt eller nationellt.
 • Utred - vidare utredning krävs: kan exempelvis vara om evidensen är oklar.

Vidare utredning kan göras genom ordnad överprövning eller att frågan lyfts regionalt eller nationellt, alternativt genom en pilotstudie.

Ekonomiska beslut tas i linjen och inköp sker med stöd av upphandlingsenheten

Svar skickas ut till frågeställaren.

Arbetsgruppens medlemmar

Arbetsgruppens medlemmar har utsetts av Kunskapsstyrningsrådet och är:

 • Ulrica Elfgren, bibliotekschef Område vårdkvalitet, (sammankallande)
 • Alexandra Metsini, hälsoekonom
 • Anne Hagberg, bibliotekarie Område vårdkvalitet
 • Eric Le Brasseur, utvecklingsledare öppenvård
 • Per-Inge Bengtsson, IT Arkitekt
 • Mikael Fredholm, civilingengör Medicinsk teknik
 • Tobias Nyåker, enhetschef hjälpmedelsservice
 • Tony Schönberg, verksamhetschef/överläkare kirurgiska kliniken Karlstad (adjungerad)
 • Peter Stenbom, överläkare och chefläkare, ordförande i Etikkommittén
 • Maria Stålhammar, molekylärbiolog och HTA-ansvarig Centrum för klinisk forskning och utbildning
 • Karin Sonnby, vik HTA-ansvarig Centrum för klinisk forskning och utbildning
 • Marita Toreheim Kase, verksamhetschef Neurolog- och rehabiliteringskliniken
 • Anders Halsen, ST-läkare Medicinkliniken

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats