Till startsidan

Programområden

De lokala programområdena (LPO) har bland annat i uppdrag att ta emot och vara ett stöd i implementeringen av nationella kunskapsstöd inom sitt programområde.

Kunskapsstyrningsrådet stödjer och är rådgivande till LPO. Rådet är också beslutande i frågor som rör LPO som till exempel beslut om att etablera Lokala arbetsgrupper (LAG).

Programområdet leds av en sakkunnig. Till varje programområde finns också en utvecklingsledare knuten som ger metod- och processtöd.

Uppdragsbeskrivning för sakkunnig:

Akut vård är akut omhändertagande oberoende av plats, vilket innefattar vården innan ankomst till akutsjukhusets akutmottagning och även vården efter akutmottagningen.

Sakkunnig

Liselott Alfredsson
liselott.alfredsson@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Susanne Boman
susanne.boman@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för akuta tillstånd (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Programområdets ansvar berör de flesta andra programområden. Strategin är därför att samarbeta brett och prioritera egna insatser som är specifika för barn och ungdomar, samt att ständigt bevaka barnperspektivet.

Sakkunnig

Johanna Nyman
Johanna.Nyman@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Sandra Polleryd
sandra.polleryd@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för Barn- och ungdomshälsa (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Kunskapsstyrningen inom cancerområdet samordnas av Regionala cancercentrum i samverkan. De sex regionala cancercentrumen (RCC) i Sverige har funnits sedan 2010. RCC i samverkan utgörs av de sex RCC-cheferna samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nationella samordnare för cancerområdet.

Inom ramen för nationella systemet för kunskapsstyrning utgör RCC i samverkan det nationella programområdet (NPO) för cancersjukdomar.

Uppdrag för RCC i samverkan är kopplade till den nationella cancerstrategin som togs fram i form av en statlig utredning 2009 och som utgör grunden för att utveckla cancervården i Sverige. Cancerstrategin syftar till att främja långsiktig utveckling inom centrala områden som prevention och tidig upptäckt av cancer, patientfokus genom bland annat god tillgänglighet, information och sammanhållna vårdkedjor samt kunskapsutveckling i cancervården.

Sakkunnig

Charlotta Gestblom
charlotta.gestblom@regionvarmland.se

Maria Berglund
maria.berglund2@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Camilla Staaf
camilla.staaf@regionvarmland.se

Cancervårdens vårdprocesser

Kunskapsstöd för etablerade verksamhetsöverskridande vårdprocesser angående cancervård.

Om cancervård i Värmland.

Aktuella kunskapsstöd för cancersjukdomar (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister Region Värmland är anslutna och skickar data till:

Övriga kvalitetsregister inom området:

Bröstimplantatregistret (BRIMP)

Hud- och könssjukdomar omfattar svårare inflammatoriska hudsjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar.

Sakkunnig

Hans-Ulrik Stark
hans-ulrik.stark@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Annika Kjellman
annika.kjellman@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för hud och kön (vardpersonal.1177.se)

Prioriterade områden för programområdet är antibiotikaresistens, hepatit och sepsis.

Sakkunnig

Staffan Tevell
staffan.tevell@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Susanne Boman
susanne.boman@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för infektion och smittskydd (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Kirurgi och plastikkirurgi omfattar generellt kirurgiskt perspektiv och specifikt plastikkirurgiskt perspektiv.

Sakkunnig

Linda Hauge
linda.hauge@regionvarmland.se

Izzy Medhanie
izzy.medhanie@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Desirée Stén
desiree.sten@regionvarmland.se

Programområdets uppdrag omfattar hela vårdkedjan för både gynekologi och obstetrik. Det innebär hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård och rehabilitering av sjukdomar och symtom i de kvinnliga könsorganen. Det innebär också hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård under graviditet, födsel och mödrahälsovård, inklusive prenatal diagnostik, rådgivning, kontroll och behandling av det ofödda barnet.

Sakkunnig

Kerstin Bolin
kerstin.bolin@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Sandra Polleryd
sandra.polleryd@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för kvinnohälsa (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Programområdet har bäring i alla övriga programområden. Levnadsvanor påverkar hela befolkningen och därmed samtliga patientgrupper. Programområdet ska ge förutsättningar för att kunskapen om hälsorelaterade levnadsvanor enkelt kan integreras i kunskapsstyrningssystemets olika delar.

Sakkunnig

Ulrika Sälgeback
ulrika.salgeback@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Annika Kjellman
annika.kjellman@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för levnadsvanor (vardpersonal.1177.se)

Mer information

Levnadsvanor

Mag- och tarmsjukdomar inkluderar inflammatorisk tarmsjukdom, levercirrhos, appendicit (blindtarmsinflammation) och gallvägssjukdomar.

Sakkunnig

Anders Gustavsson
anders.i.gustavsson@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Jonna Thernström
Jonna.Thernstrom@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för mage och tarm (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Programområdet (NPO) har huvudansvaret för följande kunskapsområden: mikrobiologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, radiologi, nuklearmedicin, transfusionsmedicin, klinisk immunologi, klinisk genetik samt klinisk patologi och cytologi.

Sakkunnig

Björn Edlund
bjorn.edlund@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Susanne Boman
susanne.boman@regionvarmland.se

I princip är inga patientgrupper exkluderade från primärvården, och en avgränsning för nationellt primärvårdsråd blir då att inte ta huvudansvar för en specifik diagnos inom systemet för kunskapsstyrning, utan istället samverka med områdesansvarigt nationellt programområdet (NPO).

Begreppet primärvård omfattar inte bara regionernas så kallade vårdvalssystem, utan även annan primärvård i regionernas regi och primärvård som utförs av kommuner och privata vårdgivare, i enlighet med God och nära vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39. Ett av de viktigaste samverkansområdena är omställningen till Nära vård.

Sakkunnig

Eric Le Brasseur
eric.le.brasseur@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Annika Kjellman
annika.kjellman@regionvarmland.se

Kvalitetsregister

Njursjukvården kommer i framtiden att fokusera mer på förebyggande åtgärder och transplantation. Inom urologin stärks omhändertagande av njurstenspatienter.

Sakkunnig

Njur: Anna-Karin Larsson
anna-karin.larsson@regionvarmland.se

Urologi: Fouzi Alhaj Karim Alnajjar
fouzi.alhajkarimalnajjar@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Emilia Niklasson
emilia.niklasson@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för njurar och urogenitala organ (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Omfattar vård och omhändertagande av patienter före, under och efter operationer, patienter i behov av intensivvård och patienter som genomgår transplantationer.

Sakkunnig

Staffan Thorling
staffan.thorling@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Annika Kjellman
annika.kjellman@regionvarmland.se

Programområde psykisk hälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård.

Området inkluderar barn, vuxna och äldre och berör både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola. LPO psykisk hälsa stödjer arbetet med implementering av nationellt kunskapsunderlag i Region Värmland för en ökad och jämlik psykisk hälsa.

Sakkunnig

Johan Arne
johan.arne@regionvarmland.se

Sakkunnig kommunrepresentant

Sophia Alm 
sophia.alm@karlstad.se

Ansvarig utvecklingsledare

Susanne Boman
susanne.boman@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för psykisk hälsa (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister Region Värmland är anslutna och skickar data till:

Övriga kvalitetsregister inom området:

Uppdraget omfattar hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primärvård och specialiserad vård, rehabilitering i öppen och sluten vård, specialiserad rehabilitering, arbetsrehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser. Ett särskilt fokus är på personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning.

Sakkunnig

Caisa Hedlund
caisa.hedlund@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Jonna Thernström
jonna.thernstrom@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för rehabilitering (vardpersonal.1177.se)

Programområdet omfattar många olika kroniska sjukdomar där grunden är av inflammatorisk orsak. Inflammation förekommer i leder och rygg men även i kroppens olika system där prognosen kan variera. Smärta och fatigue (stor trötthet eller utmattning) är vanligt bland personer med reumatiska sjukdomar. Programområdets arbete berör personer från 18 år och äldre. Patienterna kan behöva stöd genom hela livet av olika professioner och discipliner. De får livslång behandling från många olika vårdprofessioner som samarbetar med medicinska discipliner såsom lungmedicin, njurmedicin, hud, neurologi och gastro. Teamarbete och rehabilitering är en viktig del i behandlingen liksom modern effektiv farmakologisk behandling.

Sakkunnig

Gunnar Nylén
gunnar.nylen@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Sandra Polleryd
sandra.polleryd@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för reumatiska sjukdomar (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Programområdet arbetar för att stärka omhändertagandet av patienter med sjukdomar i rörelseorganen: från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, till behandling och den ibland livslånga uppföljningen samt en god rehabilitering.

Sakkunnig

Anders Karlsson
anders.f.karlsson@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Jonna Thernström
jonna.thernstrom@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för rörelseorganen (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister Region Värmland är anslutna och skickar data till:

Övriga kvalitetsregister inom området:

Patienter med sällsynta sjukdomar finns inom alla vårdnivåer och involverar många olika samhällsaktörer, är vikten av helhets- och samsyn av särskild betydelse. Arbetet berörs även av frågeställningar inom genetisk diagnostik, genetisk vägledning, fosterdiagnostik, registerfrågor och särläkemedel.

Sakkunnig

Vakant

Ansvarig utvecklingsledare

Sandra Polleryd
sandra.polleryd@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för sällsynta hälsotillstånd (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Programområdet innefattar allt inom området för tandvård. Målet är att utveckla och sprida kunskap så att den finns tillgänglig och används i varje patientmöte.

Sakkunniga

Elisabeth Wennerberg
Elisabeth.Wennerberg@regionvarmland.se

Fredric Thyberg
fredric.thyberg@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Susanne Boman
susanne.boman@regionvarmland.se

Kvalitetsregister

Programområdet har huvudansvar för ett kunskapsområde som bland annat omfattar geriatrik, vård av multisjuka/sköra, palliativ vård och vård av personer med demenssjukdom. Programområdet fokuserar också på preventivt och hälsofrämjande arbete med syfte att förebygga skador och ohälsa.

Sakkunnig

Kristina Pernar
Kristina.Pernar@regionvarmland.se

Sakkunnig kommunrepresentant

Vakant

Ansvarig utvecklingsledare

Desirée Stén
desiree.sten@regionvarmland.se

Demensprogrammet

Demensprogrammet

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för äldres hälsa (vardpersonal.1177.se)

Aktuella kunskapsstöd för palliativ vård (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister Region Värmland är anslutna och skickar data till:

Programområdet innehåller förebyggande, diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med medfödda och förvärvade sjukdomar i ögonen, synbanan, ögonhålor, tårvägar och området runt ögonen.

Sakkunnig

Johanna Molinder
johanna.molinder@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Jonna Thernström
Jonna.Thernstrom@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för ögon (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Hörselnedsättning och tonsilloperationer är prioriterade områden för programområdet. Detta eftersom hörselnedsättningar blir allt vanligare, och tonsilloperationer är den vanligaste operationen för barn.

Sakkunnig

Christian Löfvenberg
christian.lofvenberg@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare

Desirée Stén
desiree.sten@regionvarmland.se

1177 för vårdpersonal

Aktuella kunskapsstöd för öron, näsa och hals (vardpersonal.1177.se)

Kvalitetsregister

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?