Intyg och behörighet

På folkhögskola har du möjlighet att ta behörigheter i gymnasie- och grundskoleämnen. Du får också kursintyg efter avslutad kurs och på allmän kurs sätts studieomdöme efter varje fullgjort läsår.

Kursintyg

Kursintyg ges vid avslutad kurs. Intyget beskriver kursen inriktning och eventuella specifika ämnesområden. Intyg på allmän kurs anger ämnen och nivå.

Studieomdöme

Studieomdöme är något som du som gått någon av skolans allmänna kurser kan begära att få ut. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning, som görs av alla dina lärare på skolan.

Studieomdöme ges inte i enskilda ämnen utan är en helhetsbedömning av den studerandes förmåga att tillgodogöra sig fortsatt utbildning på högre nivå. Studieomdömet sätts gemensamt av den studerandes lärare och följer Folkbildningsrådets villkorsanvisningar för folkhögskolans studieomdömen.

Studieomdöme sätts årligen på samtliga studerande som fullgjort ett läsår på allmän kurs på gymnasienivå. Skolan avgör om det även sätts studieomdöme på grundskolenivå. Att utfärda ett studieomdöme görs formellt, när den studerande uppfyllt villkoren grundläggande behörighet, på Intyget för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier.

Behörighet

Du som studerande vid någon av skolans allmänna kurser har möjlighet att få behörighet för vidare studier.

  • Grundskolebehörighet för att kunna söka olika utbildningar inom gymnasieskolan
  • Allmän och särskild behörighet för att kunna söka utbildningar inom högskola/universitet

Möjligheten att få de olika behörigheterna är beroende dels av skolgången före folkhögskolestudierna och antalet år vid folkhögskola. För att få behörighet i olika ämnen ställs dessutom bestämda krav på studieresultat.

Folkhögskolan ger inte betyg i enskilda ämnen som gymnasie- och grundskola. 

Rapportering, arkivering och sekretess

Kursdeltagarens personnummer, namn, adress, folkbokföringsort och utbildningsbakgrund skrivs in i skolans registerprogram Schoolsoft. Uppgifter rörande enskilda studerande lämnas vidare till de myndigheter som skolan är rapporteringsskyldiga inför.

SCB, Statistiska Centralbyrån, Folkbildningsrådet och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten får uppgifter som underlag för statistik, uppföljning av verksamhet och statliga bidrag till skolan.

CSN, Centrala studiestödsnämnden får uppgifter om deltagarnas personuppgifter, antagningsdatum, kursstart, längre frånvaro, eventuella studieavbrott, datum för slutförda studier samt deltagarens studieresultat.

Om behörighet och studieomdöme på folkhogskola.nu

Om behörighet och studieomdöme på Folkbildningsrådets webbplats

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?