Start / Molkom / Om skolan / Studeranderätt - Regler och villkor / Lokaler och arbetsmiljö

Lokaler och arbetsmiljö Molkoms folkhögskola

Folkhögskolestudier jämställs med arbete i arbetsmiljölagen. Du som studerar på folkhögskola ska ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet på skolan.

Folkhögskolestudier jämställs med arbete i arbetsmiljölagen. Rektor är ansvarig enligt arbetsmiljölagen att förebygga och åtgärda problem i arbetsmiljön. På varje skola väljs två studerandeskyddsombud med särskilt uppdrag att bevaka kursdeltagarnas arbetsmiljö. Skolan ska se till att studerandeskyddsombudet får utbildning och ledighet som behövs för uppdraget.

Skolans lokaler och fysiska arbetsmiljö

Arbetslokalerna skall vara lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt, och luft-, ljud- och ljusförhållanden ska vara tillfredsställande. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter anges att det skall finna tvätt- och duschutrymmen i tillräcklig omfattning, och finns det idrottslinje eller idrottsprogram på skolan ställs krav på utökat antal duschar. Toalettrum skall vara avskilt och ha låsbar dörr, och handikapptoalett skall vara tillräckligt rymlig. Du som studerar skall också ha pausutrymmen, som är skilda från undervisningslokalerna och vilorum för tillfällig vila vid huvudvärk eller illamående.

Säkerhetsrutiner

De studerande får information om de regler och rutiner som skolan har som rör brand eller andra krissituationer.
Studerande ska vara införstådda med de säkerhets- och miljökrav som gäller för vid användning av teknik, verktyg och kemikalier. Studerande måste följa och känna till vart säkerhetsföreskrifterna finns. Eventuella brister och tillbud rapporteras och åtgärdas.
Studerandeskyddsombuden deltar i den årliga skyddsronden av skolan.

Tillgång, villkor och användning av utrustning och lokaler

Tillgången och villkoren för hur du som studerande kan/skall använda dig av utrustning och lokaler kan variera något, dels mellan våra skolenheter i Molkom, Karlstad och Filipstad. Eftersom skolan i Molkom också har ett internat är många av dess lokaler (bibliotek, gym med mera) tillgängliga även efter skoltid.

Om du lånar utrustning från skolan så sker detta under ansvar. Vi förutsätter att du återlämnar det lånade i samma skick som du fått det i och i tillämpliga fall kvittera ut det.

När det gäller utlåning av visst material (till exempel dyrbart mediamaterial som kameror och liknande) ställer vi krav på att du kan visa att du har en gällande hemförsäkring.

Du kan disponera skolans datorer, men måste givetvis vara införstådd med vår IT-policy.

På vårt bibliotek i Molkom sker utlåning genom självbetjäning och bygger på förtroende. Du stämplar och fyller i ett bokkort när du lånar en bok.

Utkvittering av nycklar och eventuell dörrkod till lokaler som normalt är låsta kan ske på skolans expedition, som normalt är bemannad måndag-torsdag 8.00-16.00 och fredag 8.00-14.00, men stängt för lunch mellan 12-13. Där kan du också få information om vilken tillgång du har till vilka lokaler.

Ta alltid kontakt med skolan, till exempel vår expedition, i så god tid som möjligt innan du vill låna material eller disponera en viss lokal.

Regler för kopiering

Skolkopieringsavtalet har handlats fram mellan Bonus Presskopia och Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL)

I avtalet finns regler för kopiering som berör såväl personal (lärare) som dig som studerande vid Region Värmlands folkhögskolor (däribland Molkoms folkhögskola).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?