Till startsidan
Start / Kultur / Värmlands kulturplan

Värmlands kulturplan 2022-2025

Vad vill Värmland med kulturen? Om det kan man läsa i Region Värmlands kulturplan, som gäller till och med 2026.

Illustrationer Jonas Liveröd

Kulturpolitiska inriktningsmål

Kulturplanen utgår från Region Värmland tre kulturpolitiska inriktningsmål:

  • Ett obundet konst- och kulturliv som kan bidra till demokrati, yttrandefrihet och regional utveckling.
  • God tillgång till ett brett kulturutbud av hög kvalitet i hela Värmland.
  • Allas möjlighet till eget skapande och deltagande i kulturlivet.

Vad är kulturplanen?

Kulturplanen är ett regionalt program och styrdokument för Region Värmlands samlade arbete inom det kulturpolitiska området. Planen är också tänkt att vara en utgångspunkt för kommunernas och kulturlivets utvecklingsarbete inom kulturområdet. Dessutom ligger den till grund för Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen.

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med de regionala kulturverksamheterna, kulturskapare, civilsamhället och andra företrädare för verksamheter och organisationer som på olika sätt berörs av kulturpolitiken.

Kulturplanens syfte och mål

Kulturplanen syftar till att tydliggöra Region Värmlands grundläggande syn på kultur- och konstnärspolitik och ange en viljeriktning för det fortsatta övergripande arbetet med kulturfrågor i regionen. Planen ligger till grund för – och ska inspirera till – samverkan och dialog.

Kulturplanens mål och inriktning konkretiseras i de verksamhetsplaner, årsplaner, handlingsplaner och liknande som Region Värmland, enskilda kommuner, de regionala kulturverksamheterna och andra aktörer tar fram.

Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag Region Värmland ska fördela. Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd fördelar därefter statsbidraget till verksamheter som Wermland Opera, Värmlands Museum och Västanå Teater.

Om kultursamverkansmodellen (kulturradet.se)

Uppföljning av kulturplanen

Kulturplanens uppföljning utgår från dess tre övergripande mål och följs upp i en årlig rapport. Uppföljningen bygger på regionens eget underlag och statistik, valda delar från kulturdatabasen och viss biblioteks- och studieförbundsstatistik samt kvalitativa beskrivningar. Den presenteras för Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd i juni varje år.

Beställ eller ladda ner

Illustration Jonas Liveröd

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?