Till startsidan
Start / Om regionen / Hållbarhet / Miljö och klimat / Regionens interna miljöarbete / Klimatbokslut 2022 utifrån Fossilfritt Region Värmland 2045

Klimatbokslut 2022 utifrån Fossilfritt Region Värmland 2045

Region Värmland arbetar för att bli en fossilfri välfärdsregion. Bokslutet redovisar aktiviteter och resultat för 2022.

Region Värmland tog 2022 beslut om att bli en fossilfri välfärdsregion. År 2045 ska Region Värmland, som organisation, ge upphov till minst 85 procent lägre klimatpåverkande utsläpp jämfört med 2019. Målet gäller både direkt och indirekt verksamhet. Det finns även ett delmål att till 2030 ha fasat ut all användning av fossila bränslen i egen verksamhet. Åtgärder för att nå målen ingår som en del i genomförandet av Region Värmlands Miljöplan 2021–2025.

Klimatbokslutet redovisar klimatpåverkan från Region Värmlands aktiviteter 2022 samt hur resultatet förhåller sig till beslutade mål. Rapporten redogör också utvecklingen över tid för respektive område, inom Region Värmland, som ger upphov till en betydande klimatpåverkan.

Klimatbokslutet visar att det totala klimatavtrycket minskar men inte tillräckligt snabbt för att ligga i linje med Parisavtalet. Indirekt verksamhet ger upphov till merparten av utsläppen och området inköp- och resursförbrukning står för omkring 60 procent av de totala utsläppen.

Klimatpåverkan från Region Värmlands resor och transporter ökade något under 2022, vilket delvis kan förklaras av att vi börjat resa lite mer igen. Positivt är att resenärerna har börjat hitta tillbaka till kollektivtrafiken. För områdena fastighetsdrift och byggnation samt finansförvaltning är trenden positiv med ett allt lägre klimatutsläpp.

Klimatavtrycket för användningen av fossilt bränsle i egen verksamhet ökade med cirka 6 procent 2022 jämfört med 2021.

Fokusåret 2023 är att Region Värmland ska minimera sitt klimatavtryck och flera åtgärder kommer att genomföras för att minska klimatutsläppen.

Parisavtalet och Agenda 2030 har satt de globala målen för klimatet. Samtidigt ska Sverige bli världens första fossilfria välfärdsland till år 2045, ett mål som även Region Värmland behöver anpassa sig till.

Region Värmland tog därför 2022 beslut om att bli en fossilfri välfärdsregion. År 2045 ska Region Värmland, som organisation, ge upphov till minst 85 procent lägre klimatpåverkande utsläpp jämfört med 2019. Målet gäller både direkt och indirekt verksamhet. Region Värmland har även ett delmål att användningen av fossila bränslen ska vara noll till 2030 i den egna verksamheten. Åtgärder för att nå målen ingår som en del i genomförandet av Region Värmlands Miljöplan 2021–2025.

Klimatbokslutet redovisar klimatpåverkan från Region Värmlands aktiviteter 2022 samt hur resultatet förhåller sig till beslutade mål. Rapporten redogör också utvecklingen över tid för respektive område, inom Region Värmland, som ger upphov till en betydande klimatpåverkan.

Totalt klimatavtryck

Det totala klimatavtrycket minskar men det går för långsamt. Region Värmland behöver minska sina utsläpp med 7,8 procent varje år fram till 2045 för att nå Parisavtalet. Om vi inte gör tillräckligt nu kommer det krävas allt större utsläppsminskningar kommande år.

Klimatavtryck per utsläppstyp

Utsläppen kan delas upp i direkta och indirekta utsläpp. De här två utsläppstyperna beskriver var utsläppen sker. Direkta utsläpp (Scope 1) sker vid användning av en produkt eller tjänst med direkt koppling till Region Värmlands ägda verksamheter, exempelvis transporter med regionägda fordon.

Indirekta utsläpp (Scope 2 och 3) uppkommer på annan plats där en produkt eller tjänst används, exempelvis om Region Värmland köper in en tjänst som utförs av någon annan. I diagrammet visas fördelningen av de två olika utsläppstyperna.

Klimatavtryck per område

I det totala klimatavtrycket ingår områden som resor och transporter, fastighetsdrift och byggnation, inköp och resursförbrukning samt finansförvaltning. Uppdelningen av områdena är tagen från Sveriges kommuner och regioners klimatberäkningsverktyg som samtliga regioner använder för att kunna jämföra med varandra på ett enhetligt sätt.

Inköp och resursförbrukning står för de största utsläppen och utgörs huvudsakligen av indirekta utsläpp. Även finansförvaltningens utsläpp är indirekta. Områdena resor och transporter samt fastighetsdrift och byggnation har däremot en mer blandning av direkta och indirekta utsläpp.

Inköp och resursförbrukning

Området inköp och resursförbrukning står för mer än hälften av de totala utsläppen. I det här området ingår det mesta som Region Värmland köper in, exempelvis medicinteknisk utrustning, förbrukningsartiklar och livsmedel, men även tjänster som köps in.

Klimatutsläppen ökade under pandemin men minskade igen 2022. Det finns en osäkerhet på dessa utsläpp då nya uppdaterade emissionsfaktorer kan komma att användas som gör att storleken på utsläppen kan både öka och minska även om inköpssumman är densamma. Avfallets klimatpåverkan ligger kvar på ungefär samma nivåer över åren.

Resor och transport

Klimatavtrycket för området resor och transporter minskade under pandemin, för att öka igen under 2022. Resor och transporter inkluderar både tjänsteresor och alla övriga transporter som exempelvis externa godstransporter till Region Värmland.

Klimatutsläppen från området resor och transporter har minskat med drygt 10 procent sedan 2019. Positivt är att fler kör elbil i tjänsten men också att inblandning av biodiesel har ökat. Positivt är också att fler har hittat tillbaka till det kollektiva resandet som ökade med 4 procent under 2022 jämfört med 2021.

Fastigheter - drift och byggnation

Klimatavtrycket för området fastighetsdrift och byggnation gick ner med drygt 8 procent 2022 jämfört med referensåret 2019. I området fastighet och byggnation ingår exempelvis el och uppvärmning till egna fastigheter, reservkraft och vattenförbrukning.

Störst är klimatavtrycket från inköpt och egenproducerad el men trenden är nedåtgående. Det finns dock osäkerheter då klimatavtrycket från byggnation (om- och nybyggnation) räknas på spenderade kronor och kan variera mycket från ett år till ett annat.

Finansförvaltning

Klimatbelastningen från finansförvaltningen minskar årligen och har minskat med drygt 25 procent sedan referensåret 2019. Det bör tas i beaktande att det finns stora osäkerheter i resultaten.

Rapportering av koldioxidutsläpp i investeringar är i sin linda med många förenklande antaganden och möjliga felkällor. Resultaten som presenteras ska därför tolkas med försiktighet.

Klimatavtryck för delmål 2030

Klimatavtrycket för fossilt bränsle i egen verksamhet ökade med cirka 6 % 2022 jämfört med 2021. Målet är att ha nollutsläpp senast 2030. Ambulans, reservkraft och servicelinjer ligger relativt stilla medan tjänstebilarna och yttre skötsel ökade något.

Det finns dock osäkerheter i rapporteringen för reservkraft och området yttre skötsel, som kan påverka resultatet från ett år till ett annat. Det finns endast kompletta uppgifter för 2021 och 2022 för målet 2030, så det är i nuläget svårt att ännu se en trend i utvecklingen.

Klimatutsläppen för Region Värmland minskar men inte i den takt som behövs för att följa den trend som leder oss till en 85 procentig utsläppsminskning 2045. Den klart största utsläppskällan kommer ifrån inköp men också att vi inte tar vara på de resurser som är i omlopp i våra verksamheter. Det finns en osäkerhet på dessa utsläpp då nya uppdaterade emissionsfaktorer kan komma att användas som gör att storleken på utsläppen kan både öka och minska även om inköpssumman är densamma.

När det gäller resor och transporter så ökar utsläppen igen efter pandemin, då vi reser mer igen men det är svårt att veta hur det kommer att utvecklas kommande år. Positivt är att fler har hittat tillbaka till det kollektiva resandet som ökade med 4 procent under 2022 jämfört med 2021. För områdena fastighetsdrift och byggnation samt finansförvaltning är trenden positiv med ett allt lägre klimatutsläpp. Resultaten som presenteras för finansförvaltningen ska dock tolkas med försiktighet då det finns osäkra antaganden och möjliga felkällor.

Klimatavtrycket från användningen av fossila bränslen i egen verksamhet ökade något 2022 jämfört med 2021. Det finns dock vissa osäkerheter i uppgifterna för reservkraft och yttre skötsel.

Under 2023 kommer miljöplanens övergripande mål ”Vi minimerar vårt klimatavtryck” vara i fokus. Det interna miljöarbetet kommer då inriktas på utpekade åtgärder som framkom i arbetet med uppdraget Fossilfritt Region Värmland 2045 och som resulterade i beslutade klimatmål för organisationen.

Handläggare: Jonas Höglund, hållbar utveckling, Region Värmland

Datum: 3 april 2023

Diarienummer: RS/230796

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?