Till startsidan

Elkraft Värmland

För att lösa behovet av ökad och stabil energiförsörjning i Värmland behöver vi vara många som hjälps åt. Elkraft Värmland är både ett projekt och ett samarbetsforum med fokus på de här frågorna.

Kraftledningar går genom ett landskap med både skog och gröna fält.

Tillgången till el ökar inte i samma takt som behovet. Projektet Elkraft Värmland ska bidra till medvetenhet om utmaningarna och hitta nya metoder för att energin ska räcka till i framtiden.

Projektet Elkraft Värmland handlar om att hitta lösningar och nya metoder för att få energin att räcka till fler. I samarbetsforumet Elkraft Värmland möts Region Värmland, näringsliv, flera energibolag och länsstyrelsen för att dela information och erfarenheter kring energifrågorna.

Projekt Elkraft Värmland

Syftet med projektet är att öka förståelsen och underlätta övergången till smarta energisystem, genom att analysera och bearbeta dagens och framtida energiutmaningar. Arbetet drivs av Region Värmland, men sker i nära samarbete med företagsfrämjande aktörer, offentliga organisationer och näringslivet.

Varje arbetsgrupp inkluderar en bred expertis, fokus ligger på följande områden:

 • Smart styrning av elnät: Arbetsgruppen tittar på vilka olika studier och underlagsberäkningar som behöver göras.
 • Energiscenarier – simulering: Här studeras simulerande effekter och frigjord kapacitet i nätet i olika tänkbara scenarier.
 • Energilager: Arbetsgruppen utvärderar hur allmänorienteringen, potentialen och behovet ser ut i Värmland för energilagring via batterier, vätgas eller pumpkraft.
 • Effektprognoser: Målet med denna aktivitet är att ta fram ett digitalt verktyg för att skapa kartbaserat dataunderlag (GIS) för att ge en bild av var i länet olika behov, effekter och problem med eltillgång kan uppstå.
 • Energisystemanalys: Syftet med aktiviteten är att beskriva dagens resurseffektivitet, översiktligt kartlägga potential till ytterligare förbättringar, samt kvantifiera nyttan för elsystemet.

Projektet är treårigt, och pågår från maj 2024. Budgeten är på tio miljoner kronor och projektet finansieras till lika stora delar av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland.

Medfinansieras av Europeiska unionen.

Samarbetsforumet Elkraft Värmland

Utvecklingen i el- och energifrågorna går snabbare än på länge, det kräver samverkan mellan branscher, myndigheter och andra intressenter. I samarbetsforumet Elkraft Värmland möts regionala och lokala nyckelaktörer för att öka kunskapen om, och förståelsen för, varandras olika roller, uppdrag och förutsättningar. Genom att agera gemensamt och proaktivt blir det enklare att påverka och lösa eller förebygga problem kopplade till el- och energifrågor.

En viktig del av arbetet är att sprida och förankra framtagen kunskap till övriga aktörer och intressenter, så att förståelsen för elkraftsförsörjningens förutsättningar och villkor ökar. En annan del är att tydliggöra kopplingen till Värmlands fortsatta möjligheter till utveckling, omställning och attraktionskraft.

Elkraft Värmlands lägesbild

I april 2024 publicerades Elkraft Värmland – En lägesbild av utveckling, konkurrenskraft och energibehov i den gröna omställningen. Syftet med lägesbilden är att belysa utvecklingen kring elbehov, produktion och nätkapacitet i ljuset av det värmländska näringslivets behov. Lägesbilden skildrar också det arbete som pågår bland Elkraft Värmlands medlemmar.

Här hittar du Elkraft Värmland – En lägesbild av utveckling, konkurrenskraft och energibehov i den gröna omställningen (pdf) Pdf, 4 MB.

Aktörer som ingår i samarbetsforumet Elkraft Värmland

 • Region Värmland
 • Ellevio
 • Handelskammaren Värmland
 • Karlstads Energi
 • Kristinehamns Energi
 • Länsstyrelsen Värmland

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?