Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /I /Influensa

Influensa

Influensa är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen för laboratorier. Ingen klinisk anmälan behövs.

Informationen på denna sida vänder sig i första hand till personal och chefer i vård och omsorg.

Kontakta Smittskydd Värmland i följande situationer:

 • Fall av intensivvårdskrävande influensa.
 • Stor anhopning av slutenvårdskrävande fall.
 • Smittspridning av influensa på enheter i vård och omsorg.
Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt influensa inom vård och omsorg.

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt influensa inom vård och omsorg.

Vid misstänkt smittspridning, se rutin Luftvägsvirus - misstänkt utbrott - RUT-20039 (pdf) Pdf, 117 kB.. Kontakta Smittskydd Värmland för rådgivning.

Se provtagningsanvisningar och sök influensavirus.

Behandling och postexpositionsprofylax mot influensa är aktuellt för:

 • patient i medicinsk riskgrupp,
 • patient i slutenvård oavsett riskgruppstillhörighet,
 • person inom omsorgen - framför allt på särskilda boenden/korttidsplats,
 • person i nära kontakt (exempelvis hushållskontakter) med personer som tillhör medicinsk riskgrupp.

Tidigt insatt behandling mot influensa förkortar sjukdomsduration, mildrar symtom och minskar smittsamheten. Behandling mot influensa ska sättas in så snart som möjligt – helst inom 48 timmar efter insjuknande och ska ges oavsett vaccinationsstatus. Under pågående influensasäsong bör behandling sättas in i väntan på provsvar vid typiska influensasymtom – gäller såväl i öppen- och slutenvård som inom kommunal vård och omsorg.

Samma läkemedel som används för behandling kan användas om postexpositionsprofylax. Profylax efter exponering påbörjas så tidigt som möjligt och ska ges oberoende av vaccinationsstatus.

För detaljer, se rutin Influensa A och B - Behandling och profylax hos vuxna RUT-10027 (pdf) Pdf, 290 kB.

Akutmottagning 

Patient med misstänkt influensa ska isoleras på enkelrum med stängd dörr och ska inte vistas i allmänna utrymmen (väntrum/torg/korridor). Patient med kliniskt stark misstanke om influensa kan i väntan på provsvar flyttas från akutmottagningen till enkelrum på vårdavdelning. Behandling bör sättas in i väntan på provsvar vid misstanke om influensa, se plusbox ”Behandling och profylax”. 

För information om influensavaccination se Vaccination mot influensa

Personer som tillhör riskgrupp löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka i influensa och drabbas av följdsjukdomar. Personer i riskgrupp rekommenderas årlig vaccination mot influensa samt antiviral behandling och profylax efter exponering.

Riskgrupper för svår influensa enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Personer 65 år och äldre (fyller 65 år innevarande år).
 • Gravida efter graviditetsvecka 12. För gravida som har en ytterligare riskfaktor kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
  - kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma
  - andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionsnedsättning)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus typ 1 och 2
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom.

Utöver personer som tillhör riskgrupp rekommenderas följande grupper årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

 • Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal, oavsett ålder, inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, till exempel på särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten.
 • Andra grupper som särskilt kan beaktas för influensavaccination utöver definierade riskgrupper är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, eller liknande stöd, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna i riskgruppslistan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens men även skadligt alkohol- eller drogbruk.

Individuell bedömning angående influensavaccination kan behövas.

De medicinskt definierade riskgrupperna omfattar barn och vuxna med kroniska sjukdomar och tillstånd med ökad risk för allvarlig influensa. Dessa grupper är mer eller mindre heterogena, och i vissa fall kan behandlande läkare behöva göra en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas eller inte. Behandlande läkare kan också bedöma att vissa patienter utanför de nämnda riskgrupperna ska rekommenderas influensavaccination av individuella skäl

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?