Till startsidan
Start /Smittskydd /Sexuellt överförbara infektioner (STI) /Handläggning STI, provtagande enhet

Handläggning STI, provtagande enhet

Klamydia, gonorré, hiv, syfilis, hepatit B och hepatit C är sexuellt överförbara infektioner som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Behandlande läkare eller den person som fått uppgiften på delegation, t.ex. barnmorska, har enligt gällande smittskyddslagstiftning (SmL 2004:168, 3 kap. 4 §) skyldighet att utföra vissa uppgifter. Patienten ska meddelas provsvar och erhålla förhållningsregler av den mottagning som står som svarsmottagare för provet och informeras om att remiss utfärdas till aktuell klinik för fortsatt handläggning. Observera att vid misstanke om akut hepatit samt vid gonorré och hiv ska skyndsam telefonkontakt tas med respektive klinik! 

 1. Undersöka och ta nödvändiga prover utifrån anamnes
  T.ex. symtom, smittväg, smittland. Se Provtagningsmall Pdf, 286 kB..
 2.  Informera patienten om provsvaret
 3. Ge patienten behandling (enbart klamydia)
  Behandlingen är kostnadsfri för patienten enligt smittskyddslagen.
  Vid gonorré, syfilis, hepatit och hiv ska patienten remitteras för fortsatt omhändertagande enligt särskilt rutin för respektive sjukdom.
  - Hepatit B, hepatit C och hiv: Infektionskliniken Centralsjukhuset Karlstad
  - Gonorré och syfilis: STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad
  Se information för respektive diagnos under Sjukdomar A-Ö.
  Patienten ska informeras om att remiss utfärdas och till vilken mottagning.
  Dessutom ska behandlande läkare bekräfta behandling när en patient söker en mottagning med positivt provsvar för klamydia. För kompletterande uppgifter se sidan hemtest för klamydia via nätet.
 4. Erbjuda psykosocialt stöd till den som behöver det för att ändra på sin livsföring eller kunna hantera sin sjukdom.
 5. Ge förhållningsregler enligt gällande smittskyddsföreskrifter
  -
   Råd och förhållningsregler ska vara både muntliga och skriftliga. 
  - Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad kan användas som underlag och finns under Sjukdomar A-Ö för respektive sjukdom.
  - Förhållningsreglerna ska noteras i patientjournalen och det ska där framgå vilka förhållningsregler som getts. Det räcker inte att skriva "sedvanlig information". Givna förhållningsregler ska specificeras, alternativt anges "förhållningsregler enligt smittskyddsblad” (version/datum på smittskyddsbladet).
 6. Föra patientjournal
  Patientjournalen ska innehålla det som är relevant för patientens vård och behandling samt uppgifter om när överlämnande till annan enhet för fortsatt omhändertagande (inkl. smittspårning för klamydia) sker. Patientjournalen får inte innehålla uppgifter om partners identitet eller testresultat. Vilka förhållningsregler som givits ska dokumenteras i patientjournalen (se punkt 5 ovan).
 7. Ansvara för smittspårning 
  Remittera patient med klamydia för smittspårning till central smittspårare alternativt remittera patient med övrig STI (gonorré, syfilis, hepatit och hiv) till STI-mottagningen respektive Infektionsmottagningen CSK för behandling och övrig handläggning inkl. smittspårning. Se information för respektive diagnos under Sjukdomar A-Ö
  Patienten ska informeras om att remiss utfärdas och till vilken mottagning.
 8. Göra klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet
  En korrekt ifylld smittskyddsanmälan ska göras av den som står som svarsmottagare av provsvaret (gäller även vid klamydia). Alla uppgifter av betydelse ur smittskyddsaspekt ska fyllas i – även de uppgifter som inte anges som strikt obligatoriska. Det gäller t.ex. lab-nummer, smittland, smittväg och angivna förhållningsregler.
  Vid klamydia gäller: Smittspårning påbörjad markeras med "Ja" i och med att patienten remitteras till smittspårare. Ange i fritext till vilken enhet patienten är remitterad för smittspårning. Om smittspårning av någon anledning inte är aktuell, kryssa då i rutan för "Nej" och ange i fritext orsaken. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?