Till startsidan
Start /Vårdhygien /Hygienpris - regional vård

Hygienpris - regional vård

Sedan 2020 har ett hygienpris årligen delats ut av Smittskydd Värmland till den enhet som arbetat med ett förbättringsarbete och som bäst uppfyllt vissa kriterier. Gäller för verksamheter inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Värmland, samt verksamheter anslutna via vårdval.

Person som använder handsprit.

Smittskydd Värmland vill synliggöra betydelsen av att regionens enheter arbetar med ett aktivt hygienarbete, vilket ska bidra till en minskad smittspridning, ökad kvalitet och färre vårdskador.

Se goda exempel nedan.

Artikel på regionvarmland.se: Vinnarna av Hygienpriset 2024 är utsedda

Första plats: Käkkirurgiska kliniken Region Värmland (pdf) Pdf, 458 kB.

Motivering:

Käkkirurgin arbetar med hygienfrågor på ett strukturerat sätt. Följsamheten av basala hygienrutiner är mycket god. Verksamheten beskriver ett stort engagemang i personalgruppen där klimatet är tillåtande och idéer välkomnas.

Verksamheten har engagerade hygienansvariga som i tidigt skede uppmärksammade avvikelser i form av fuktigt sterilt material. De hygienansvariga agerade snabbt för att säkerställa patientsäkerheten. Det snabba agerandet med vidtagna åtgärder medförde en ökad kunskap och medvetenhet kring hantering och förvaring av sterilförpackat gods. Efter avvikelsen har verksamheten utarbetat en evakueringsplan som kan användas om fukt uppstår igen.

Artikel på intranätet: Här är vinnarna av Hygienpriset 2023

Första plats: Vårdavdelning 11, neonatal, Centralsjukhuset Karlstad (pdf) Pdf, 443 kB.

Motivering:

 • Hela verksamheten genomsyras av ett aktivt dagligt hygienarbete.
 • Avdelning 11 har strikta vårdhygieniska rutiner som all personal ska följa. Allt för att skydda deras små patienter som alla är känsliga för bakterier och virus.
 • Avdelningen har engagerade chefer som fått med sig hela arbetsgruppen mot ett gemensamt mål. Cheferna arbetar i nära samarbete med hygienombuden.
 • De har ett strukturerat introduktionsprogram för samtlig personal där även blockdagar med olika fokus på hygien ingår.
 • De har återkommande aktiviteter med tex en årlig hygienvecka där fokus ligger på hygienrutiner och fortbildning.
 • De har ett aktivt samarbete med läkarna på enheten.
 • De har mycket goda resultat från sina följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner.

Andra plats: Vårdavdelning 7, onkologi och palliativ vård, Centralsjukhuset Karlstad (pdf) Pdf, 448 kB.

Motivering:

 • Trots en hög personalomsättning lyckas de på avdelning 7 bibehålla kvalitéten på hygienarbetet, vilket märks vid bland annat resultat från följsamhetsmätningar med bibehållna goda resultat.
 • De använder avvikelser till att arbeta med förbättringsåtgärder och de har återkommande diskussioner om hygienrutiner i personalgruppen.
 • Genom att aktivt använda paket (som tex smittisolerad patient) och dagliga uppdateringar i IT-systemet NOVA board arbetar de för bättre följsamhet av gällande vårdhygieniska rutiner.
 • De har engagerade och drivande hygienombud. Cheferna arbetar i nära samarbete med hygienombuden.
 • De arbetar utifrån värdegrunden ”våga be om hjälp och ta emot hjälp”. Det skulle vara intressant att höra mer om hur man kopplar värdegrunden till sitt hygienarbete vid nästa års ansökan.

Artikel intranätet vinnare hygienpriset 2022

Första plats: Vårdavdelning 5 och 6, kirurgkliniken, Centralsjukhuset Karlstad (pdf) Pdf, 421 kB.

Motivering:

 • Vårdavdelning 5 och 6 arbetar med stort patientfokus genom engagerade hygienombud och avdelningschefer. De arbetar tillsammans med hygienrutiner på ett konstruktivt sätt där de kontinuerligt utbildar och påminner personalgruppen. På avdelningen arbetar man aktivt med kulturfrågor och har en god dialog gällande hygienfrågor.
 • Vårdavdelningarna följer och analyserar resultaten från mätningar av vårdrelaterade infektioner (VRI) och utvärderar vad som kan förbättras. Detta har bidragit till att de anställt en fysioterapeut med syfte att öka mobiliseringen för nyopererade patienter och på så sätt förebygga pneumonier. Fysioterapeuten arbetar i team med undersköterskor och sjuksköterskor för ett aktivt lärande.
 • För att säkra att patienter som skall opereras kommer upp i rätt kalorier per kg/vikt arbetar de aktivt med rutiner kring patientens nutrition, vilket är en fördel för patientens sårläkning. Individuella mål sätts upp tillsammans med patienten och utvärderas dagligen.
 • Sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeut går dagligen Bedside hos varje patient där personalen tillsammans med patienten går igenom en checklista där bland annat mobilisering och nutrition ingår. Personalen upplever att detta även är ett bra forum för lärande.

Andra plats: Öppenvårdspsykiatrin Kristinehamn (pdf) Pdf, 395 kB.

Motivering:

Ni inspirerar med engagemang och glädje där ni även uttryckt en längtan efter förändring och förbättring ur ett hygienperspektiv.

Ni beskriver en god kultur på arbetsplatsen. Med drivande ledning, hygienombud och en engagerad arbetsgrupp har ni tillsammans gjort en resa från största fokus på fysisk säkerhet till att även lägga stort fokus på hygienrutiner. I er ansökan framkommer hur ni infört flera rutiner för att förhindra smittspridning till era patienter.

Första plats: Vårdavdelning 33, njurmedicin, Centralsjukhuset Karlstad (pdf) Pdf, 407 kB.

Motivering:

Både hygienombud och avdelningschef arbetar med hygienrutiner på ett konstruktivt sätt som har lett till ökad kunskap, delaktighet och förståelse i hela personalgruppen. De har:

 • förändrat sitt arbetssätt av följsamhetsmätningar av BHK genom att all personal gör mätningar på varandra och ger direkt feedback till personen de observerat. Efter mätningen skriver båda två under att mätningen är gjord och att feedback är mottagen.
 • ett tillåtande arbetsklimat där det är tillåtet att påminna varandra om gällande hygienrutiner.
 • utvecklat egna checklistor utifrån Smittskydd Värmlands vårdhygieniska rutiner i vårdsystemet NOVA. Det skapar en tydlighet vilka åtgärder som ska utföras vid olika diagnoser.
 • utarbetat ett arbetssätt mellan avdelningspersonal och servicepersonal. De har skapat en arbetslista där man fortlöpande under dagen kommunicerar med servicepersonalen om vilken smitta som finns på rummet och service-personalen skriver form av städning och utförd städning signeras.

Delad andra plats: Ambulanssjukvården Värmland

Motivering:

 • Hygienombuden har gjort stora utbildningsinsatser till både den egna verksamheten och andra samarbetspartners. Bland annat har de under pandemin utbildat ca 65 taxichaufförer inom Värmlandstrafik i basala hygien och klädregler, smittvägar och städning av deras fordon. Detta för att även taxichaufförerna ska arbeta efter regionens hygienrutiner vid transporter av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19. Det här arbetet är unikt i Sverige då man inte inom andra regioner ansvarar för till exempel liggande sjuktransport inom Ambulanssjukvården.
 • Ändrat arbetssätt för att minska smittspridning, som till exempel minskat på material som tas med in till patienten vid första bedömningen. De har lyckats göra förändringsarbete trots att det är många stationer och många medarbetare. 

Delad andra plats: Vårdavdelning 12, barnkliniken, Centralsjukhuset Karlstad

Motivering:

 • En chef med en fantastisk glöd som verkligen fått med sig hela arbetsgruppen mot ett gemensamt mål. De har arbetat mycket med kulturen på avdelningen där hygienfrågor ingår som en naturlig del av vardagen. Chefen arbetar i nära samarbete med hygienombuden.
 • De har gjort en informationsfolder om avdelningens hygienrutiner som delas ut till alla barn och föräldrar. Den delas ut redan på akuten för att skapa trygghet genom att både barnen och deras föräldrar vet vad som gäller när de skrivs in på avdelningen. De har planer för utvärdering och utveckling av informationsbroschyren.
 • De har ett aktivt samarbete med läkarna på enheten.
 • De uppmärksammar brister i hela vårdkedjan när olika verksamheter är involverade.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?