Till startsidan

Psykisk hälsa

God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. Psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor påverkas ömsesidigt av varandra. Nedsatt psykiskt välbefinnande är ett omfattande folkhälsoproblem.

Psykisk hälsa

Risken att drabbas av psykisk ohälsa under en livstid är 50 procent. Varannan svensk kommer alltså någon gång i livet att uppleva psykisk ohälsa. WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen redan år 2030.

För att motverka den utvecklingen i Sverige är det avgörande att hela samhället, samtidigt och samordnat bidrar till psykisk hälsa åt alla. 

Det psykiska välbefinnandet påverkas av en rad olika faktorer som individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, olika former av utsatthet, sociala relationer eller förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor. God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. Psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor påverkas ömsesidigt av varandra. 

Psykisk hälsa – begrepp och definitioner

Inom ramen för folkhälsoarbetet, finns arbete för att främja psykisk hälsa och för att förebygga psykisk ohälsa. I kunskapsöversikten ”Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga" reder Sven Bremberg och Christina Dalman ut begreppen:

Psykisk hälsa

Ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det omgivande samhället.

Psykisk ohälsa

En övergripande term som täcker både mindre allvarliga psykiska besvär och mer allvarliga symptom som uppfyller kriterier för psykiatrisk diagnos. Psykisk ohälsa kan vara tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter och kan i olika grad påverka funktionsförmågan. Psykisk ohälsa kan men behöver inte nödvändigtvis vara så omfattande att det går att ställa psykiatrisk diagnos.  

Psykiatriska tillstånd

En form av allvarlig psykisk ohälsa som tar sig uttryck i ett syndrom som vården kan känna igen utifrån etablerade diagnostiska kriterier.

Arbete för psykisk hälsa i Värmland

Överenskommelse för psykisk hälsa 

Regeringen har en nationell strategi med fokusområden. SKR och Regeringen träffar varje år en Överenskommelse kring psykisk hälsa. I Värmland finns en länsövergripande handlingsplan för att arbeta med målen i Överenskommelsen. Det finns också en länsövergripande arbetsgrupp, med

representanter från kommuner, Region Värmland och idéburen sektor, som fokuserar på frågorna.

Samverkan för psykisk hälsa i Värmland

För att arbeta med psykisk hälsa i ett folkhälsoperspektiv, ingår Region Värmland  i olika nätverk och samverkansgrupper där olika aktörer möts för att tillsammans utveckla strategier att arbeta främjande och förebyggande.

Exempel på sådana grupper är Nya Perspektiv psykisk hälsa och den regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland.

Inom båda dessa grupper finns gemensamt framtagna handlingsplaner som godkänts av samtliga ingående aktörer. Detta möjliggör arbete utifrån handlingsplanerna både tillsammans med andra och inom varje enskild organisation. Region Värmland kan också stötta andra aktörer i deras arbete för att stärka den psykiska hälsan i befolkningen. 

Region Värmland medverkar också, tillsammans med flera av länets kommuner i ESF-projekten Värmlands Framtid, Värmlands Unga, Värmlands Nya och Värmland Tillsammans, där Region Värmland bland annat gör hälsoutvärderingar bland projektens deltagare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen