Till startsidan

Ansökan

De vårdgivare som vill ingå Vårdval Fysioterapi måste ansöka om ett godkännande. Ansökan kan lämnas in löpande.

För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Region Värmland ställer. Efter samråd och kontrakt kan vårdgivaren sedan etablera sig och bedriva vård i Värmland.

Ny ansökan

För att en ansökan till vårdval fysioterapi skall vara komplett för att handläggas så ska följande lämnas in, du hittar materialet nedan.

  • Ansökningsblankett till aktuellt vårdval, där blanketten ska fyllas i och bilagor enligt specifikation i ansökan ska bifogas.
  • Checklista för start och drift av vårdenhet ska fyllas i.
  • Förfrågningsunderlagets övriga efterfrågade uppgifter ska bifogas.

Ansökan ska avse hela det redovisade uppdraget.

Ansökan ska vara skriven på svenska och undertecknad av behörig företrädare hos sökanden/vårdgivaren.

Handläggningstiden fram till beslut beräknas uppgå till cirka tre månader. Efter att ansökan godkänts startar införandeprocessen tillsammans med vårdgivaren. Tiden mellan beslut om godkännande och driftstart kan uppgå till ytterligare fyra månader.

Nyanställning

Inom Vårdval Fysioterapi kan en verksamhet ansöka om att anställa en ny fysioterapeut. Vid nyanställning ska blanketten "Ansökan om nyanställning" fyllas i och skickas in.

Ansökan ska skickas senast 4 veckor före anställningens början. Vid semesterperioder såsom sommar, jul och nyår behövs längre framförhållning.

Ansökan om nyanställning (Word) Word, 41 kB.

Ändring av tjänstgöringsgrad

Vid förändring av tjänstgöringsgrad behöver vårdgivaren fylla i och skicka in nedanstående blankett innan ändringen börjar gälla. I de fall ändringen av tjänstgöringsgrad är oplanerad (tex. vid längre sjukskrivning eller längre VAB-frånvaro) ska blanketten skickas in innan nästkommande månadsskifte.

Ändring av tjänstgöringsgrad (Word) Word, 45 kB.

Ändring under avtalstid

Om vårdgivaren behöver ändra andra uppgifter än nämnda ovan under avtalstiden ska Regionen i god tid få in skriftligt meddelade om ändringen, meddelande skickas till vardval.fysioterapi@regionvarmland.se

Uppsägning av avtal

Om vårdgivaren vill säga upp sitt avtal, så ska detta ske skriftligen. Uppsägningstiden är tolv (12) månader. Kortare uppsägningstid kan komma i fråga om båda parter är överens om föreslagen uppsägningstid.

Övriga upplysningar om upphörande av avtal finns i krav- och kvalitetsboken.

Adress

Ansökningar, ändringar och uppsägning skickas till:

Region Värmland
Vårdvalsenheten

Regionens hus
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?