Till startsidan
Start /Vård och behandling /Levnadsvanor /Nationellt kunskapsstöd

Nationellt kunskapsstöd, lagar och styrande dokument

Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga sjukdom men också behandla sjukdom som redan uppstått eller motverka att sjukdomen förvärras. Hälso- och sjukvården har i uppdrag att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor hos patienter och erbjuda stöd till förändring.

Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga i Sveriges befolkning. Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana.

Det är fyra levnadsvanor som omfattas:

  • Tobaksbruk
  • Alkoholvanor
  • Fysisk aktivitet
  • Matvanor

Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet utgör viktiga riskfaktorer för många av vår tids stora folksjukdomar, som till exempel hjärt-kärlsjukdom, cancer eller typ 2-diabetes. Tillsammans bidrar dessa levnadsvanor till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Hälso- och sjukvårdens uppdrag att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor hos patienter och erbjuda stöd till förändring bygger på ett nationellt vårdprogram och nationella riktlinjer.

Kunskapsstöd

Det nationella kliniska kunskapsstödet innefattar rekommendationer och regionala tillägg anpassade för att ge stöd till vårdpersonal i patientmöten.

Kunskapsstöd levnadsvanor (vardpersonal.1177.se)

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor omfattar de fyra levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor.

Nationellt vårdprogram levnadsvanor (vardpersonal.1177.se)

Implementationen av kunskapsstödet samordnas via lokala programområdet levnadsvanor.

Programområde levnadsvanor

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ger rekommendationer om åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor. Rekommendationerna omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet, i syfte att förbättra hälsa samt förebygga och behandla sjukdom.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (pdf på socialstyrelsen.se)

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens samlade information om livsvillkor och levnadsvanor:

Livsvillkor och levnadsvanor (folkhalsomyndigheten.se)

Lagstöd

I hälso- och sjukvårdslagens kapitel 3 framgår att:

"Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa."

Hälso- och sjukvårdslag 2017:13 (riksdagen.se)

I patientlagens kapitel 3 framgår att:

"Patienten ska få information om [...] metoder för att förebygga sjukdom eller skada."

Region Värmlands styrande dokument

Regionplanen är ett politiskt styrdokument som innehåller övergripande mål för hela Region Värmland. I den framgår att ett av regionens effektmål är:

God, jämlik och jämställd hälsa

Regionplan (regionvarmland.se)

Det framgår också i regionens folkhälsostrategiska plan.

Folkhälsostrategisk plan

Färdplanen för nära vård, hälsa och omsorg är en vägledning för hur Värmland tillsammans ska utveckla god och nära vård, hälsa och omsorg.

Färdplanen för nära vård, hälsa och omsorg

Vår regionala utvecklingsstrategi Värmlandsstrategin finns fyra insatsområden som är särskilt viktiga för länets utveckling. En är förbättra livsvillkoren, där ena målet är god och jämlik hälsa.

Värmlandsstrategin (varmlandsstrategin.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?