Till startsidan

Stöd för samtal om levnadsvanor

Till stöd i samtalet för att identifiera och bedöma patienters levnadsvanor finns ett metodstöd för enkel rådgivning kring levnadsvanor. Det är anpassat för samtal med vuxna.

Levnadsvanorna påverkar en patients liv och hälsa. Till stöd för samtal om levnadsvanor har ett formulär med frågor om tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor tagits fram som patienten kan fylla i innan eller i samband med ett möte.

Så här hanteras frågeformuläret

Frågeformuläret för levnadsvanor kan skickas ut från Cosmic till patienten via 1177's formulärhantering i samband med digital kallelse. Svaren lagras i Cosmic i mappen Patientens besvarade formulär.

Formuläret kan också skrivas ut och skickas till patienten med brevkallelse eller ligga i väntrummet och fyllas i av patienten på plats.

Frågor om levnadsvanor - FOR 28860 version 1 (pdf) Pdf, 210 kB.

Patientens formulärsvar dokumenteras av vårdpersonalen under sökordet Levnadsvanor i journalmallen.

Nationell formulärtjänst - hantering av formulärbegäran - INS 17433 version 3 (pdf)

Utbildningar

Arbetet med levnadsvanor är uppdelat på grundutbildning och fördjupad utbildning.

Hälso- och sjukvårdspersonal med självständig patientkontakt ska arbeta på en grundläggande nivå och kunna utföra enkel rådgivning.​

På grundläggande nivå ska vi fråga om och uppmärksamma levnadsvanor. Syftet med enkel rådgivning är att väcka intresse för förändring. Om patienten i enkel rådgivning tackar ja till erbjudande om stöd till förändring ska denna leda till åtgärder på fördjupad nivå - behandling av den ohälsosamma levnadsvanan.

Länk till utbildning kommer att kompletteras.

Fördjupad nivå är de åtgärder och den behandling som vi i Värmland ska erbjuda de patienter och brukare som är motiverade och vill ha stöd i att förändra sina levnadsvanor. På fördjupad nivå arbetar vissa medarbetare, exempelvis tobaksavvänjare.​

Tobak och nikotin

  • Länk till utbildning kommer att kompletteras.

Alkohol

Fysisk aktivitet

  • Länk till utbildning kommer att kompletteras.

Matvanor

  • Länk till utbildning kommer att kompletteras.

Grundutbildning i Motiverande samtal, MI, erbjuds till Region Värmlands personal. Den finns i Utbildningsplattformen. Under 2024 är dock alla grundkurser i MI inställda på grund av det mycket allvarliga ekonomiska läget.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?