Skolrådsstadgar

Folkhögskolan är en demokratisk skolform, där de studerande har inflytande och där initiativ ska uppmuntras och tas tillvara.

Vid Molkoms folkhögskola ska finnas ett skolråd på varje enhet. Skolrådet ska bestå av 1 vald representant från varje klass, rektor/biträdande rektor, 2 lärare och 1 representant från skolans övriga personalgrupper.

Skolrådet ska arbeta för att främja såväl den fysiska som sociala miljön för de studerande och ska arbeta för en aktiv demokratisk skol- och internat miljö.

Skolrådet förfogar över en budget som kan fördelas för skolgemensamma intressen och aktiviteter direkt eller via intressegrupper/kommittéer.

Skolrådet kan

 1. inom ramen för sin egen budget besluta om inköp som främjar den sociala och fysiska skol- och internatmiljön för de studerande.
 2. inom ramen för sin egen budget besluta om för skolan gemensamma aktiviteter som temadagar, kulturaktiviteter och friluftsdagar inom de ramar som skolans ledning anvisat
 3. besluta om inrättande av kommittéer
 4. vara rådgivande vid beslut om inköp av biblioteksböcker, tidningsprenumerationer och annan media
 5. diskutera och påverka den fysiska och sociala miljön på skolan och dess internat
 6. yttra sig gällande större inköp som främjar den sociala och fysiska skol- och internatmiljön
 7. yttra sig över användningen av skolans lokaler
 8. yttra sig över förslag till måldokument tex verksamhetsplaner, kursplaner
 9. yttra sig över förslag till ordningsregler och riktlinjer ang frånvarohantering, drogpolicy o dyl.

Arbetsordningen är enligt följande:

 1. Mandattiden för skolrådet utgörs av läsåret
 2. Ordförande och sekreterare utses av skolrådet eller på det sätt som skolrådet beslutar
 3. Skolrådet ska inom sig utse ett arbetsutskott bestående av 4 ledamöter, varav 2 deltagarrepresentanter och 2 personalrepresentanter
 4. Skolrådet ansvarar för att studerandeskyddsombud utses
 5. Skolrådet sammanträder på kallelse av ordföranden, bör dock ske minst en gång i månaden under kurstid
 6. Skolrådet är beslutsmässigt då minst hälften av ledamöterna är närvarande
 7. Omröstning ska ske öppet, vid val ska omröstning ske med slutna sedlar, om ledamot så begär. Vid lika röstetal gäller lotten.
 8. Skolrådet skall föra protokoll över sina sammanträden. Protokollet skall justeras av ordförande och vid sammanträdet särskilt utsedd justeringsledamot.
 9. Skolrådet kan till grupp av ledamöter eller kommitté delegera del av sin beslutanderätt
 10. Skolrådet ska sammanfatta verksamhetsåret i form av en skriftlig dokumentation

Klassråd/TTF

Varje undervisningsgrupp utgör tillsammans med sin kontaktlärare ett klassråd. På schemat skall det minst varannan vecka finnas tid för TTF dvs Timme Till Förfogande, då Klassrådet sammanträder.

Klassrådet kan:

 1. Överlägga om viktiga frågor som rör gruppen
 2. Lämna förslag till inköp av litteratur och undervisningsmaterial inom de av skolans ledning givna ekonomiska ramarna
 3. Utvärdera kursen fortlöpande och i slutet av läsåret
 4. Lämna förslag på kriterier att användas vid antagning till kommande kurs

Personal ska:

 1. Utse aktuella personalrepresentanter till skolrådet och eventuella kommittéer

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?