Till startsidan

Det här kan du bli

Välj en utbildning med många möjligheter och karriärsvägar.

Undersköterska

En undersköterska arbetar med omvårdnad nära personen som har behov av vård. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan. Det kan innebära att ge medicin, kontrollera blodtryck och EKG, ta bort stygn och stötta människor som har svårt att klara sig själva i vardagen. Som undersköterska jobbar du ofta tillsammans med flera andra yrkeskategorier inom vård- och omsorg.

Som undersköterska består ditt jobb av att ta hand om sjuka människor eller stötta människor som har svårt att klara sig själva i vardagen. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan

Medellön offentlig sektor: 28 100 kr i åldern 18-24 år
Medellön privat sektor: 26 900 kr i åldern 18-24 år

– SCB:s lönestatistik för undersköterksor

Som arbetsterapeut arbetar du med människor som på grund av skada, sjukdom eller levnadsvanor inte kan klara vardagliga aktiviteter. Utifrån personens besvär ger du vägledning så att hen kan ta tillvara och utveckla sina förmågor för att klara av sin vardag. Det kan till exempel handla om att ge verktyg för tydligare struktur i vardagen, utprovning av hjälpmedel och att jobba med rehabilitering.

Medellön: 30 000 kr i åldern 18-24 år.
SCB:s lönestatistik för arbetsterapeuter

Som barnmorska kan du jobba med vård för den blivande mamman och barnet före, under och efter förlossningen. Du kan också jobba med preventivmedelsrådgivning, förebyggande mot könssjukdomar samt genomföra gynekologiska kontroller. Du hjälper till med råd kring sånt som berör den sexuella hälsan. Som barnmorska träffar du ungdomar, kvinnor i olika åldrar, blivande och nyblivna föräldrar samt nyfödda barnet.

Medellön offentlig sektor: 40 300 kr i åldern 25-34 år.
Medellön privat sektor: 42 100 kr i åldern 25-34 år.

SCB:s lönestatistik för barnmorskor

Som biomedicinsk analytiker är du specialist på undersökning och analysmetoder. Du gör analyserna som krävs för att kunna ställa rätt diagnos på olika sjukdomar och studerar molekyler, mikroorganismer och celler med hjälp av avancerad teknik. Du jobbar med undersökningar av blod, celler, bakterier och virus i laboratorier.

Medellön: 28 500 kr i åldern 18-24 år.
SCB:s lönestatistik för biomedicinska analytiker

Som LSS-handIäggare jobbar du med att utreda och bedöma vilka insatser som personer med funktionsnedsättning har rätt till enligt lagen. Målet är att personerna ska få möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

LSS står för “Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade” och ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och service. Det kan vara rådgivning, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, stödfamilj, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, familjehem, bostad med särskild service eller daglig verksamhet. Insatserna kan vara avgörande för personens livskvalitet. De kan också vara ett stort stöd för anhöriga i vardagen.

Som LSS-handläggare ska du vara utbildad socionom.

Som Biståndshandläggare jobbar du bland annat med utredning/bedömning, beslut och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen (SOL). I arbetsuppgfiterna ingår förutom samverkan med den enskilde att samverka med anhöriga, samverka med avdelningen och övriga verksamheter inom organisationen samt med externa myndigheter och utförare. I tjänsten ingår även planeringar från sjukhuset, så kallad hemtagning.

Som Biståndshandläggare är du utbildad socionom eller har likvärdig högskoleutbildning.

Medellön (biståndsbedömare): 31 100 kr i åldern 18-24 år.

– SCB:s lönestatistik för biståndsbedömare

Som dietist arbetar du med att förebygga, lindra eller bota sjukdomar som är relaterade till mat- och näringslära. Du arbetar med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem hos patienter och ingår ofta i ett vårdteam tillsammans med andra yrkesgrupper.

Medellön: 28 800 kr i åldern 18-24 år.
SCB:s lönestatistik för dietister

Som fysioterapeut är du specialiserad på människans rörelseförmåga och är expert på sjukdomar och skador i muskler och leder och sambandet mellan rörelse och hälsa. Du hjälper människor att behandla, förebygga sjukdomar och skador och hjälper till med rådgivning, träning och rehabilitering.

Medellön: 29 100 kr i åldern 18-24 år.

SCB:s lönestatistik för sjukgymnaster

En kurator arbetar med människor som är i behov av råd, stöd och hjälp. Via samtal försöker en kurator att vara ett stöd och vara en vägledare till sin klient. Som kurator har du mycket kontakter med människor och det är ett varierande arbete. Du har också många kontakter med anhöriga, vårdpersonal och ex socialtjänst, skola med mera.

Som kurator kan du arbeta inom en rad olika områden, hälso- sjukvården, kommun och regioner, företagshälsovården, skola. En kurator kan också arbeta inom kriminalvården, rättspsykiatrin med mera.

Medellön: 32 000 kr i åldern 18-24 år.
SCB:s lönestatistik för kuratorer

Som logopeder arbetar du med att stödja människor i alla åldrar som har svårt att kommunicera, det vill säga har brister vad gäller röst, tal, språk eller samspel med andra. Det kan också handla om att stödja personer som har svårt att äta och svälja. Du utreder, ger råd och ordinerar rätt hjälpmedel till patienten.

Medellön: 32 700 kr i åldern 24-34 år.
SCB:s lönestatistik för logopeder

Som psykolog har du fokus på att förstå vad som påverkar den psykiska ohälsan för att kunna ge patienten redskap för att förändra och förhålla sig till sin situation. Du arbetar med behandling, utredning, bedömning och diagnostik av bland annat ångest, depressioner, stress- och utmattningstillstånd, relationsproblem, kriser och trauman.

Medellön: 39 500 kr i åldern 18-24 år.
SCB:s lönestatistik för psykologer

Som röntgensjuksköterska jobbar du både med människor och med teknik. Omvårdnad av patienter kombineras med undersökningar med teknisk avancerad utrustning. I yrkesrollen utför du olika slags röntgenundersökningar som skiktröntgen, magnetkamera, konventionell röntgen och mammografi. Utöver det assisterar röntgensjuksköterskor läkare vid vissa behandlingar.

Medellön: 35 900 kr i åldern 25-34 år.
SCB:s lönestatistik för röntgensjuksköterskor

Som sjuksköterska ansvarar du för att medicinska ordinationer blir gjorda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Sjuksköterskan leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd.

Region Värmland och kommunerna har delat ansvar för sjukvården.

Kommunerna ansvarar för sjukvården som bedrivs i hemmet eller i särskilt boende. Det är legitimerade sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor som ansvarar för sjukvården tillsammans med läkare på vårdcentral eller sjukhus. Sjuksköterskor inom hemsjukvården delegerar vissa hemsjukvårdsinsatser till undersköterska eller vårdbiträde.

Medellön offentlig sektor: 32 900 kr i åldern 18-24 år.
Medellön privat sektor: 34 900 kr i åldern 18-24 år.

SCB:s lönestatistik för sjukdsköterskor

Stödassistenter och personliga assistenter arbetar med människor med funktionshinder och som beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan vara människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Arbetet innebär att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja personens förmågor för att kunna delta i samhällslivet och en självständig, aktiv och meningsfull vardag. Stödassistenter kan arbeta på boenden och daglig verksamhet medan personliga assistenter främst utför sitt arbete i den funktionshindrades hem.

Medellön offentlig sektor: 27 600 kr i åldern 18-24 år.
Medellön privat sektor: 27 400 kr i åldern 18-24 år.

SCB:s lönestatistik för personliga assistenter

Som stödpedagog arbetar du oftast med personer som har utvecklingsstörning och eller autismspektrumstörning, inom olika LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Arbetet innebär att du ger vardagsstöd åt personer med framför allt kognitiva funktionsnedsättningar.

Stödpedagogens kunskap och kompetens kan användas på olika sätt, en del stödpedagoger jobbar på ett mer övergripande plan och kan då även fungera som kunskapsstöd för att handleda kollegor och andra personer på arbetsplatsen. Tyngdpunkten ligger dock på det nära arbetet med brukaren.

Medellön offentlig sektor: 29 900 kr i åldern 18-24 år.
SCB:s lönestatistik för stödpedagoger

Som tandhygienist arbetar du med att motivera människor i alla åldrar till en bättre munhälsa med betoning på patientens eget ansvar. Du samtalar om kost och hur patienten bäst vårdar sina tänder samt gör behandlingar och undersökningar. Det kan handla om att analysera och planera fortsatt behandling och utföra till exempel fluoridbehandlingar och annan förebyggande och vårdande behandling.

Medellön offentlig sektor: 31 100 kr i åldern 25-34 år.
Medellön privat sektor: 37 000 kr i åldern 25-34 år.

SCB:s lönestatistik för tandhygienister

Som tandläkare undersöker du patienterna, ställer diagnos och i samråd med patienten kommer överens om vilken behandling som ska genomföras. Det kan exempelvis vara att reparera och ta bort tänder eller ersätta saknade tänder. Tandläkaren är den som leder arbetet i teamet. Du arbetar också för att förebygga skador på tänderna, studerar förändringar i hela munhålan och slår larm om sjukdomar på ett tidigt stadium.

Medellön offentlig sektor: 40 500 kr i åldern 25-34 år.
Medellön privat sektor: 44 700 kr i åldern 25-34 år.

SCB:s lönestatistik tandläkare

Som tandsköterska kan du arbeta tillsammans i ett team med tandläkare och tandhygienist och då få jobba med de flesta typer av behandlingar.
Förutom att assistera kan en tandsköterska även arbeta i reception eller ha självständigt patientarbete.

Medellön offentlig sektor: 25 500 kr i åldern 25-34 år.
Medellön privat sektor: 27 900 kr i åldern 25-34 år.

SCB:s lönestatistik för tandsköterskor

Som vårdadministratör arbetar du med administrativa uppgifter inom vården och blir ofta en nyckelperson i det arbetet. Det kan vara tidsbokning, journalskrivning och service i receptionen. Det kan också vara uppgifter som statistik och uppföljning, remisshantering och redovisning.

Medellön: 23 900 kr i åldern 18-24 år.
SCB:s lönestatistik för vårdadministratörer

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?