Till startsidan

Demokrati och insyn

Du har rätt att ta del av alla uppgifter och handlingar som finns hos Region Värmland enligt offentlighetsprincipen. Om du vill, kan du också vara med på regionfullmäktiges och dess beredningars möten.

Anslagstavla Landstingshuset

Insyn i verksamheten genom offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte får visas.

Offentliganställda har också rätt att lämna uppgifter till utomstående om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

Allmänna handlingar

Som invånare har du rätt att ta del av i princip alla handlingar och uppgifter som finns hos Region Värmland. Detta är bestämt i grundlagen genom den så kallade offentlighetsprincipen.

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också handla om e-post, video- eller bildupptagningar.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lag är en handling allmän när den förvaras hos en myndighet. En handling kan antingen vara inkommen till eller ha upprättats hos en myndighet.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Får jag vara anonym?

Enligt lag behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna.

Endast om de handlingar du önskar ta del av omfattas av sekretess får en tjänsteperson fråga dig om din identitet och ditt syfte för att kunna avgöra om sekretessen gäller eller inte.

Tänk på

Även all din egen korrespondens, exempelvis brev, fax, e-post, med Region Värmland blir en allmän handling som kan läsas av andra.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Enlig Förvaltningslagen ska allmänna, offentliga handlingar lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker organisationen. Personalen har dock rätt till en skälig tid för att söka och ta fram handlingar.

Delta på regionfullmäktiges möten

Du kan delta regionfullmäktiges möten och påverka på andra sätt. 

Region Värmlands officiella anslagstavla

På Region Värmlands digitala anslagstavla kan du läsa om tillkännagivanden av politiska sammanträden, vilka protokoll som har justerats samt vilken överklagandetid som gäller för fattade beslut. Du hittar anslagstavlan här.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av regionfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?