Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Så styrs Region Värmland

Så styrs Region Värmland

Region Värmland är en politiskt styrd organisation där politikerna beslutar om vad som ska göras. Tjänstepersonerna har till uppgift att verkställa det som politikerna har beslutat, och bestämma hur det ska göras.

Vad styr Region Värmlands verksamhet?

Formerna för Region Värmlands verksamhet regleras ytterst av lagar som regeringsformen, kommunallagen och förvaltningslagen. Dessutom finns ett flertal verksamhetsspecifika lagar och förordningar, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och lag om kollektivtrafik som reglerar arbetet för de olika verksamheterna.

Utöver lagstiftningen finns även ett antal internt beslutade mål- och styrdokument, bland annat i form av regionfullmäktiges arbetsordning, nämndernas reglementen, verksamhetsplaner, strategier, riklinjer och policys. Syftet med dessa styrande dokument är att säkerställa ett arbetssätt som främjar säkerhet och hög kvalitet. Styrande dokument behövs för att implementera regelverk, politiska beslut samt överenskomna arbetsmetoder.

Politiker och tjänstepersoner

Region Värmland styrs ytterst av förtroendevalda politiker som väljs vart fjärde år. Det är politikerna som beslutar om vad som ska göras inom organisationen. Det politiska arbetet inom Region Värmlands är organiserat inom ett antal politiska organ, där regionfullmäktige är det högst beslutande organet.

Tjänstepersonerna är anställda som sakkunniga inom Region Värmland och har till uppgift att tolka och verkställa de beslut som politikerna har fattat.

Regionfullmäktige

I Regionfullmäktige sitter 81 folkvalda ledamöter från hela Värmland, från åtta olika partier. Regionfullmäktige är Region Värmlands högsta beslutande organ. Det är politikerna i regionfullmäktige som beslutar om Region Värmlands övergripande mål och budget, som följer upp hur pengarna används och som beslutar om skattenivån (landstingsskatten).

Demokratiberedningen 

Regionfullmäktige har en beredning, demokratiberedningen, vars syfte är att stärka fullmäktige som Region Värmlands beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet samt öka kvaliteten i beslutsfattandet.

Region Värmlands nämnder 

Region Värmland har nio nämnder. Två av nämnderna, Hjälpmedelsnämnden i Värmland och Kost- och servicenämnden, styrs gemensamt med länets kommuner.

Regionstyrelsen har till uppdrag att verkställa de mål som regionfullmäktige har beslutat om. Nämnden har även beslutanderätt i vissa frågor, och ska leda och samordna verksamheten samt ha uppsikt över övriga nämnder och kommunalförbund. Regionstyrelsen har även ansvar för den ekonomiska förvaltningen, och ordföranden i regionstyrelsen för ofta Region Värmlands talan. Ordförande är även Region Värmlands firmatecknare. Regionstyrelsen är dock inte överordnad de andra nämnderna och kan till exempel inte fatta beslut i övriga nämnders ställe.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur ett övergripande befolkningsperspektiv och därvid samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.

Kollektivtrafiknämnden hanterar ärenden som rör kollektivtrafiken i Värmland. Det innefattar bland annat att ta fram förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram inför beslut i regionfullmäktige, besluta om allmän trafikplikt, upphandling och avtal av allmän kollektivtrafik. Kollektivtrafiken inom Region Värmland utgörs av regional tåg- och busstrafik, tätortstrafik, båtbusstrafik, servicetrafik och färdtjänst. Nämnden ansvarar för att de uppgifter som faller på Region Värmland som regional kollektivtrafikmyndighet säkerställs.

Kultur och bildningsnämnden ansvarar för att fullgöra Region Värmlands uppgifter inom kultur-, bildnings- samt folkhälsoområdet. Nämnden ska förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom dessa områden på kultur- och bildningsområdet på regional nivå. Nämnden ska och ansvara för de åtaganden som följer av den regionala kulturplanen.

Regional utvecklingsnämnden ansvarar, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör närings- och arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning och innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet och miljö. Nämnden ansvarar även för det statliga tillväxtuppdraget.

Patientnämnden finns till för patientens skull, och ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Nämndernas ansvar och befogenheter finns reglerat i reglementen.

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet.

Kost- och servicenämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet. 

Krisledningsnämnden träder i kraft först när det händer något som kallas för extraordinär händelse i fredstid.

Revision 

Regionfullmäktige följer två gånger per år upp regionstyrelsens arbete, och säkerställer att styrelsen har gjort sitt jobb, det vill säga att verkställa fullmäktiges beslut. Detta görs i form av att regionstyrelsen tar fram en delårsrapport samt årsredovisning.

Till sin hjälp har regionfullmäktige revisionen, vars uppgift är att granska regionstyrelsens delårsrapporter och årsredovisning och bedöma om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat om i Regionplanen. Utifrån resultatet beviljar sedan regionfullmäktige regionstyrelsen ansvarsfrihet eller inte. 

Läs mer om revision här

Organisationskarta

Se regionens organisationskarta

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?