Till startsidan
Start / Politik / Så styrs Region Värmland / Politiska ungdomsorganisationer

Politiska ungdomsorganisationer

Region Värmland lämnar bidrag till politiska ungdomsorganisationer. Ett av grundkraven är att moderpartiet till den politiska ungdomsorganisationen har mandat i regionfullmäktige.

Fullmäktige fastställer inför varje budgetår hur stor summa som ska fördelas till de politiska ungdomsförbunden. Av totalbeloppet fördelas 20 procent lika på organisationerna i ett grundbelopp. Resterande 80 procent fördelas på organisationerna i förhållande till moderpartiets mandatfördelning i regionfullmäktige.

Villkor för att få ta del av bidraget

 • Bidraget ska gå till, och användas av, politiska organisationer med länsövergripande verksamhet.
 • Organisationen ska vara en öppen sammanslutning och medlemskapet ska vara frivilligt.
 • Organisationen ska bedriva ideell ungdomsverksamhet inom länet.
 • Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
 • Av organisationens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning äger rätt till medlemskap och deltagande i verksamheten.
 • Organisationen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, rasism eller bruk av alkohol eller andra droger.
 • Bidraget ska användas i verksamhet utan kommersiellt intresse.

Grundkrav

 • Det är en ungdomsorganisation vars moderparti finns representerat i regionfullmäktige.
 • Organisationen uppfyller villkoren enligt ovan.
 • Att organisationen redovisar verksamheten i verksamhetsberättelse med tillhörande handlingar (årsmötesprotokoll, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning för föregående år).
 • Att organisationen redovisar sin verksamhet i verksamhetsplan för innevarande år.

Hur ansöker min organisation om bidraget?

Ansökningsblankett finner du längst ner på sidan. Den ska fyllas i och undertecknas. Samtliga ansökningshandlingar som efterfrågas (finns förtydligade på blanketten) ska bifogas ansökan. Organisationens stadgar behöver endast bifogas vid första ansökningstillfället eller vid stadgeändringar.

Ansökan med tillhörande handlingar skickas till:

Region Värmland
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad

Ansökan

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?