Till startsidan

Regionalt investeringsstöd

Ett stöd för företag som ska göra investeringar på minst 8 miljoner kronor.

Företaget

Stöd kan lämnas till små och medelstora privatägda företag (med högst 249 anställda) som bedriver en verksamhet med vinstsyfte.

Stöd kan även lämnas till stora företag (över 249 anställda) under vissa förutsättningar.

För företag som är gemensamt ägda ska företagsgruppen ses som ett företag vid bedömning av en stödansökan.

Stödområdet

Stödet kan lämnas till företag som har arbetsplats i stödområdet. Stödområdet är uppdelat i stödområde 1 och 2 enligt

Stödområden i Värmland

Stödandel

Stöd utgår som andel av godkänd investering. Maximalt stöd kan högst uppgå till mellan 15 procent och 40 procent beroende på företagets storlek och stödområde verksamheten bedrivs:

 • Stödområde 1
  Små företag: 40 procent
  Medelstora företag: 30 procent
  Stora företag: 20 procent
 • Stödområde 2
  Små företag: 35 procent
  Medelstora företag: 25 procent
  Stora företag: 15 procent

Investeringar

Stöd lämnas för nyinvesteringar i byggnader, anläggningar, maskiner, inventarier eller immateriella tillgångar.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks- fiske- (även vattenbruk), skogs-, trädgårdsföretag.

Stöd lämnas normalt inte till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Region Värmland inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av konkurrrensen.

För stöd till dagligvarubutiker i glesbygd (lanthandel) hänvisas till stödformen "Stöd till kommersiell service".

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra stöd för samma investering.

Regelverk

Gällande svensk förordning SFS 2022:1467. Stödformen omfattas av EU:s gruppundantag för regionala stödinsatser (EU) nr 651/2014.

Ansökan

Observera att ansökan ska vara inlämnad till Region Värmland innan insatserna påbörjas. När ansökan är inlämnad kan du påbörja planerad investering men då förstås med risk att ansökan avslås.

Om det totala kapitalbehovet uppgår till 25 miljoner kronor eller mer kommer ansökan att gå till Tillväxtverket. Se ”Ansökan om kapitalbehovet är mer än 25 miljoner kronor. ”

Ansökan om stöd lämnas till Region Värmland via Min ansökan (webbansökan).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?