Till startsidan
Start /Vårdhygien /Hygienombud

Hygienombud

Hygienombudet är en nyckelperson i det vårdhygieniska arbetet. Här hittar du information om uppdraget: arbetsuppgifter, hygienronder, nätverk samt registrering av följsamhetsmätningar.

Vad innebär det att vara hygienombud?

Som hygienombud är man en resursperson i vårdhygieniska frågor på sin arbetsplats. Man fångar upp frågor och driver kvalitetsförbättrande arbete, deltar i nätverksträffar med andra hygienombud och Smittskydd Värmland. Man utför bland annat följsamhetsmätningar av hygienrutiner och klädregler och gör årligen en hygienrond.

Din roll

Hygienombudens roll är att fungera som resursperson i vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen. Funktionen är att fånga upp frågor och driva kvalitetsförbättrande arbete tillsammans med chefen. För att kunna förmedla aktuell kunskap bör du delta i Smittskydd Värmlands nätverksträffar för hygienombud.

Avsätta tid för arbetet

Det är enhetschefen som ger uppdraget att vara hygienombud. Det är viktigt att du och din chef redan från början är medvetna om att tid ska avsättas för hygienarbetet. Ni ska regelbundet på till exempel arbetsplatsmöten ta upp hygienfrågor, framföra nya rutiner, diskutera uppkomna situationer, redovisa följsamhetsmätningar med mera.

Information för att starta ditt arbete som hygienombud

På vår hemsida finns den information du behöver för att kunna starta igång ditt arbete. Här finns en uppdragsbeskrivning för dig och mer detaljerad information om vad ett hygienombud gör. Det finns information om hygienföreskrifterna och vår tillämpning av dem och information om följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) och PPM-verktyget, vårt rapporteringssystem för punktprevalensmätning (PPM). Under fliken A-Ö sjukdomar finns information om de diagnoser du kan komma att få frågor om. Under varje diagnos finns vårdrutiner med bland annat information om smittspridning, städning och placering av patient.

Kontakta oss om du har frågor och funderingar.

Checklista till dig som nytt hygienombud - CHE-24702 (pdf) Pdf, 107 kB.

Hygienombudsorganisationens målsättning är att höja kunskapsnivån för vårdhygieniska frågor och bilda ett nätverk mellan vårdpersonal och Smittskydd Värmland som syftar till att förebygga smittspridning i vården. Smittskydd Värmlands målsättning är att varje vårdenhet inom Region Värmland ska ha minst ett hygienombud. På vårdavdelning ska minst ett av hygienombuden vara sjuksköterska.

Hygienombudens roll är att fungera som resursperson i vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen. Funktionen är att fånga upp frågor och driva kvalitetsförbättrande arbete och att delta i nätverksträffar med andra hygienombud och Smittskydd Värmland för att förmedla och dela kunskap och erfarenhet. Det är enhetschefen som ger uppdraget att vara hygienombud. Smittskydd Värmland har utarbetat en uppdragsbeskrivning för hygienombud, se under rubriken Uppdragsbeskrivning, som skrivs under av enhetschefen och hygienombudet. Meddela Smittskydd Värmland utsett hygienombud.

Det är viktigt att man redan från början är medveten om att tid ska avsättas för hygienarbetet. Man ska regelbundet på till exempel arbetsplatsmötet ta upp hygienfrågor, framföra nya rutiner, diskutera uppkomna situationer, redovisa följsamhetsmätningar med mera.

För att på ett effektivt sätt följa upp aktiviteterna som hygienombudet utför rekommenderar vi att ni gör en sammanfattning i slutet av året, se mall nedan.

Mall sammanfattning av hygienarbetet (formulär Word) Word, 65 kB.

Tio mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ska genomföras varje månad på samtliga avdelningar och enheter.

Läs mer på sidan om basala hygienrutiner och klädregler (BHK).

PPM-verktyget

PPM-verktyget är Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) databas för inmatning av bland annat följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler. Det är detta verktyg du ska använda när du matar in enhetens resultat.

Här hittar du PPM-verktyget (ppm.vantetider.se)

Registrering

Registrera i tid och mata in resultaten senast den sista i varje månad.

Manual för registrering av basala hygienrutiner och klädregler i PPM-verktyget (pdf) Pdf, 385 kB.

Behörighet

För att få behörighet hör av dig till Smittskydd Värmland.

Vid frågor och vid byte av hygienombud

Kontakta Smittskydd Värmland via e-post: smittskydd@regionvarmland.se.

Resultat basala hygienrutiner i Rapportportalen

Resultat av följsamhetsmätningar basala hygienrutiner och klädregler hittar du i Rapportportalen (portal.liv.se)
(uppdateras efter varje mätning är klar, tidigast efter den 5:e nästkommande månad)
Åtkomst endast för Region Värmlands personal.

Bildspel Rapportportalen - resultat basala hygienrutiner (pdf) Pdf, 952 kB.

Bildspel som visar exempel ur Rapportportalen för resultat basala hygienrutiner (pdf) Pdf, 827 kB.

Hygienrond ska genomföras en gång per år på alla enheter som bedriver patientnära vård för att finna vårdhygieniska risksituationer i miljön som kan medföra smittspridning. Detta är en del i patientsäkerhetsarbetet enligt ett beslut från Hälso- och sjukvårdsledningen. Resultatet ska användas som en del i att höja den vårdhygieniska standarden. Målet är att förhindra smittspridning och minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Protokollet kan fyllas i elektroniskt. Protokoll finns för:

Ifyllt protokoll skickas in till Smittskydd Värmland.
Se Instruktion för genomförande och uppföljning för hygienrond (pdf) Pdf, 118 kB.

Hygienronden genomförs av avdelningschef/enhetschef tillsammans med hygienombud om sådant finns, eventuellt ytterligare personal. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att hygienrond genomförs och följs upp.

Hygiensjuksköterska från Smittskydd Värmland deltar vid uppföljande hygienrond var tredje år.

Mötestider 2023

  • 2023-10-24 kl. 13:30-15:30 via Teams - Vårdrelaterad pneumoni
    Föreläsare: Thomas Hollowell, underläkare Smittskydd Värmland samt Fredric Thyberg, övertandläkare, Folktandvården Värmland
  • 2023-12-07 kl. 14.00-15.30 via Teams

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud via Teams

  • 2023-09-28 kl. 13:30-15:30

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?