Till startsidan
Start /Vårdhygien /Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Ett stort antal patienter drabbas årligen av vårdskador i samband med vård. Största andelen vårdskador är vårdrelaterade infektioner. Region Värmland har som ett prioriterat mål i patientsäkerhetsarbetet att aktivt minimera undvikbara vårdskador.

Vad är en vårdrelaterad infektion?

En vårdrelaterad infektion (VRI) är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg. Det innefattar även personal som arbetar inom vård och omsorg som ådrar sig en infektion till följd av sin yrkesutövning.

En infektion räknas som vårdrelaterad om symtom debuterar tidigast 48 timmar efter inskrivning i sluten vård eller efter åtgärd, behandling eller omvårdnad i öppen vård.

Tillstånd med kliniska symtom räknas som en VRI oavsett om det rör sig om smitta utifrån (exogen) eller eller härstammar från personen själv (endogen). En stor andel av VRI orsakas av endogen smitta, dett vill säga från patienten själv. VRI och smittspridning är alltså inte alltid samma sak, vilket är viktigt att komma ihåg.

Förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner, VRI - RIK-11179 (pdf) Pdf, 230 kB.

Vilka är de vanligaste vårdrelaterade infektionerna?

Urinvägsinfektioner är den vanligaste vårdrelaterade infektionen följt av lunginflammationer och hud- och mjukdelsinfektioner.

Vad orsakar VRI och vilka är riskfaktorerna?

Orsaker till VRI är multifaktoriella och komplexa. Vårdtyngd, tillgång till vårdplatser, städning och personaltäthet har lyfts fram som bidragande faktorer till de direkt patientrelaterade riskfaktorer för VRI som identifierats.

Riskfaktorer för uppkomst av VRI är pågående eller nyligen avslutad antibiotikabehandling, användande av urinkatetrar, kirurgiska ingrepp, centrala venösa infarter (CVK), immunsuppression och mekanisk ventilation (respiratorbehandling).

Uppföljning av VRI

PPM-VRI-mätningar

Region Värmland medverkar i de nationella punktprevalensmätningar avseende VRI (PPM-VRI-mätningar) som genomförs i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). PPM-VRI-mätningar genomförs i regionen tre gånger per år, varav en mätning är nationell.

Tidplan VRI-mätningar 2023 Region Värmland:

  • 2023-03-16
  • 2023-05-25
  • 2023-10-26

Infektionsverktyget

På sikt är förhoppningen att Infektionsverktyget kommer kunna ge mer rättvisande bild än PPM-VRI över tid och även mer detaljerad information på enhetsnivå för att bättre kunna jämföra och analysera lokala variationer. Hittills har tekniska utmaningar försvårat införandet och implementeringen av verktyget.

Infektionsverktyget

Kvalitetsregister och patientenkäter

Flera opererande verksamheter inom Region Värmland deltar i specialistföreningarnas kvalitetsregister avseende postoperativa infektioner. Därutöver förekommer det viss infektionsregistrering via patientenkäter.

Mätning av basala hygienrutiner och klädregler, BHK

Region Värmland genomför månatliga mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (BHK).

Mätning av BHK 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?