Till startsidan
Till startsidan

Läkemedel för asylsökande

Asylsökande omfattas inte av läkemedelsförmånen för bosatta. Alla asylsökande får ett LMA-kort av Migrationsverket. Asylsökande som kan visa upp ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto på inlämnad asylansökan har rätt att få läkemedel och vissa andra varor subventionerade av Migrationsverket.

LMA är en förkortning av "lagen om mottagande av asylsökande". LMA-kortet är försett med fotografi och uppgifter om bland annat giltighetstid, namn och födelsetid. På baksidan skall det finnas en påklistrad lapp med namn och telefonnummer till den förläggning där personen är registrerad. Alla barn skall ha ett eget LMA-kort.

För asylsökande som har fyllt 18 år är subventionen begränsad till läkemedel som receptförskrivs i samband med sådan hälso- och sjukvård som nämns i 6 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera. Det vill säga vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventiv­medels­rådgivning. Det innebär till exempel att läkemedel vid fertilitets­behandling inte subventioneras.

Migrationsverkets subventioner

Läkemedel, stomiartiklar, förbruknings­artiklar och livsmedel som ingår i läkemedels­förmånen subventioneras av Migrationsverket.

Expeditionsavgifter

Asylsökande skall vid varje expeditions­tillfälle betala 50 kronor för högst tre månaders behov av läkemedel på recept som är utskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare. Om den asylsökande har recept från flera olika förskrivare eller från samma förskrivare men vid olika utskrivnings­­tillfällen betalas ytterligare 50 kronor per förskrivare och/eller utskrivnings­tillfälle.

Högkostnadsskydd

Asylsökandes skyldighet att betala avgifter för vård och receptförskrivna läkemedel kompletteras av ett särskilt högkostnads­skydd som administreras av Migrationsverket. Asylsökande som har ett mer omfattande behov av vård eller medicin här rätt till särskilt bidrag, om den asylsökandes kostnader för vårdavgifter överstiger 400 kronor inom loppet av en sexmånaders­period. Syskon räknas in i samma period och belopp.

Vid oklarheter

Om något är oklart beträffande LMA-kortet, den asylsökande eller vilka varor som omfattas skall öppenvårdsapoteket, kontakta den mottagningsenhet som är angiven på LMA-kortet. Rätten till subvention skall kunna styrkas vid expeditions­tillfället. Om det inte går att klargöra att personen ifråga har rätt till subvention av Migrationsverket måste hela kostnaden betalas av den asylsö-kande. Öppenvårds­apoteket har ingen skyldighet att återbetala kostnaden om det i efterhand kan visas att personen hade rätt till subvention.

Förbruknings­artiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av medicinering som förskrivits på hjälpmedelskort betalas helt av MIgrationsverket. Vid varje expedieringstillfälle får behovet för högst tre månader lämnas ut.

En förskrivning av läkemedel, stomiartiklar, förbruknings­artiklar eller livsmedel får expedieras på nytt först då minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare expedierade mängden var avsedd att tillgodose. Undantag från detta kan medges i särskilda fall.

Öppenvårdsapoteket lämnar kvitto på det belopp som den asylsökande har betalat kontant. Apoteket ersätts av Migrationsverket.

Asylsökande skall betala egenavgiften för insulin.

För livsmedel som skrivits ut av läkare på livsmedels­anvisning till barn under 16 år skall asylsökande vid varje expeditionstillfälle betala 50 kronor för det beräknade behovet för högst tre månader för livsmedel som är utskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare.

Läkemedel enligt smittskyddslagen (2004:168) är helt kostnadsfria för asylsökande. Hela kostnaden ersätts av Migrationsverket.

Asylsökande skall vid varje expeditionstillfälle betala 50 kronor för högst tre månaders behov av stomiartiklar som förskrivits på hjälpmedelskort av samma förskrivare vid samma tillfälle.

Arvode till förskrivare vid inringning av telefonrecept skall betalas av den asylsökande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats