Till startsidan

Självmord och folkhälsa

Självmord är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Därför ingår suicidprevention i folkhälsoarbetet – regionalt och nationellt

Den nationella folkhälsopolitiken har ett övergripande mål:

  • Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Region Värmland har det nationella målet som bakgrund till sitt långsiktiga mål för det folkhälsostrategiska arbetet:

  • God, jämlik och jämställd hälsa och bäst i Sverige på folkhälsa.

God och jämlik hälsa

Grundläggande för allt folkhälsoarbete är alla människors lika värde. Det innebär att alla ska ges samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor.

Mer information om god och jämlik hälsa finns i Region Värmlands folkhälsostrategiska plan och på folkhälsomyndigheten.se.

Åtta målområden

Figur som liknar en blomma med olika områden runt blommans mitt.

De åtta målområdena i nationella folkhälsopolitiken.

Både nationellt och i Region Värmland ska folkhälsomålen nås genom arbete i åtta målområden:

Målområde 1: Det tidiga livets villkor
Målområde 2: Kunskaper, kompetenser och utbildning.
Målområde 3: Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
Målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter.
Målområde 5: Boende och närmiljö.
Målområdet 6: Levnadsvanor.
Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet.
Målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Tre kategorier insatser

Insatser inom folkhälsoarbetet kan brytas ner i 3 kategorier:

  • Hälsofrämjande insatser
  • Förebyggande insatser
  • Vårdande/behandlande insatser

Om vi vill påverka självmord kan vi inte bara fokusera på vårdande/behandlande insatser. För att påverka suicidproblematiken i Värmland måste vi jobba med flera olika insatser. För det krävs en bred samverkan mellan många olika aktörer i samhället.

Tre planer

Här finns länkar till tre planer som har nära samband med varandra.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?