Till startsidan

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsgrupp funktionsrätt

Utvecklingsgruppen för funktionsrätt arbetar för utveckling och god kvalitet av hälso- och sjukvård, rådgivning, annat personligt stöd och för att sprida kunskap om området funktionsrätt.

Utvecklingsgruppen för funktionsrätts uppdrag

I utvecklingsgruppen ingår representanter från berörda områden inom hälso- och sjukvården och gruppen leds av funktionsrättstrateg och LSS-handläggare. Utvecklingsgruppen har övergripande strategiskt samordningsansvar för område funktionsrätt i Region Värmland och ansvarar för att kvalitets- och förbättringsaspekter uppmärksammas. Gruppen ska också bidra till ökade kunskaper om område funktionsrätt inom hela hälso- och sjukvården.

Utvecklingsgruppen ska:

  • Bevaka rätten till vård, behandling och stöd samt verka för att personer med funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda inom Region Värmlands hälso- och sjukvård med utgångspunkt i både HSL och LSS.
  • Uppmärksamma och påtala brister i stödet till personer med funktionsnedsättning och arbeta för att åtgärda bristerna genom att samordna och samverka med verksamheter inom landstingets hälso- och sjukvård.
  • Bistå verksamhet som får ansvar för att verkställa beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS.
  • Samverka med berörda verksamheter för utveckling av evidens, dokumentation, metoder och arbetssätt riktat till personer med funktionsnedsättning.
  • Bevaka forsknings- och utvecklingsfrågor och vara kanal till relevanta forskningsinstitutioner.

Utvecklingsgruppen ska också visa på:

  • Behov av kompetensutveckling inom området funktionsrätt samt föreslå och ansvara för att ta fram generella eller riktade utbildnings- och informationsinsatser.
  • Behov av verksamhetsutveckling inom området funktionsrätt, föreslå åtgärder och erbjuda stöd för att genomföra konkreta aktiviteter.
  • Områden som behöver utvecklas i organisationen, föreslå åtgärder och se till att utvecklingsbehovet hanteras av rätt instans i organisationen.

Samverkanspartners funktionsrätt

Region Värmland ingår i samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Specialitetsrådet för funktionshinderområdet ansvarar övergripande för det regionala samarbetet och utvecklingsarbete inom området.

Region Värmlands utvecklingsgrupp samverkar även med funktionsrätt Sverige.

Minnesanteckningar

2024

2023

2022

2021

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?