Alkohol- och drogregler

När du har accepterat din studieplats på Ingesunds folkhögskola förbinder du dig också att följa skolans alkohol- och drogregler.

Om du bryter mot skolans regler kan det leda till att du måste sluta på skolan och/eller flytta från internatet.

Reglerna utgår från följande förutsättningar:
En god arbetsmiljö ska enligt Arbetsmiljölagen vara fri från droger och alkohol. Kursdeltagare och personal har ett gemensamt ansvar för att på ett positivt och ansvarsfullt sätt medverka till att reglerna efterlevs med målsättning att skapa bästa möjliga arbets- och studiemiljö.

Alkohol

Ingesunds folkhögskola värnar om en alkoholfri miljö. Det är förbjudet att bruka alkohol och uppträda påverkad på arbetsplatsen. Med arbetsplatsen avses skolans område samt alla lokaler inklusive internaten under arbetsveckorna, utom internatens privata rum under helger och andra arbetsfria dagar. Alkoholförbud råder i de gemensamma utrymmena på internaten.

Undantag från alkoholförbudet kan göras av skolledningen vid speciella tillfällen. Vid verksamhet utanför skolan, t ex vid skolresor beslutar rektor om regler specifikt anpassade till aktiviteten.

Det sociala ansvaret för personer som eventuellt har alkoholproblem skall beaktas.

Samtliga personer knutna till skolan har ett ansvar att rapportera till rektor eller kurator vid misstanke om alkoholmissbruk. Om missbruk eller risk för missbruk anses föreligga erbjuds personen i fråga stöd och hjälp.

Droger

Allt innehav, hantering och konsumtion av narkotika och illegala droger är förbjudet enligt lag.

Vid misstanke om påverkan eller pågående drogmissbruk har skolan rätt att kräva oanmälda drogtester som görs av skolans personal eller extern part.

Samtliga kursdeltagare skall också på skolans begäran genomgå drogtester.

Om drogtest visar positivt resultat blir du avstängd från skolans samtliga lokaler inklusive internatet under en utredningsperiod på två veckor. Under utredningsperioden upprättas en handlingsplan.

Kursdeltagare och personal har ett gemensamt ansvar att rapportera misstanke om innehav eller drogmissbruk till rektor eller kurator.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?