Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Värmlands högsta beslutande organ. I fullmäktige sitter 81 folkvalda ledamöter från hela Värmland, från nio olika partier.

Ordförande och klubban.

Regionfullmäktige beslutar om

Regionfullmäktige är Region Värmlands högsta beslutande organ. Här beslutas bland annat om Region Värmlands övergripande mål, budget samt landstingsskatten. Fullmäktige avgör också hur regionens nämndorganisation ska se ut, samt utser ledamöterna i de olika nämnderna.  

Initiativrätt i regionfullmäktige

Som ledamot eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige har du rätt att väcka ärenden (genom motioner) i regionfullmäktige. Även Region Värmlands nämnder samt förtroendevalda revisorer har rätt att väcka ärenden.

Regionfullmäktiges presidium

Regionfullmäktiges presidium utgörs av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Presidiet leder fullmäktiges sammanträde enligt beslutad arbetsordning och ansvarar för att alla ärenden som tas upp är beredda.

Ordförande: 
Jane Larsson (C)
1:e vice ordförande: Marian Gustavsson (S)
2:e vice ordförande: Leif Sandberg (M)

Kallelse och kungörelse

Alla ärenden (utom valärenden) ska beredas av regionstyrelsen innan beslut fattas av fullmäktige. Styrelsens förslag, tillsammans med bilagor, sammanställs och skickas med kallelsen till fullmäktiges ledamöter och ersättare senast en vecka innan sammanträdet äger rum.

Möteshandlingar och protokoll

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för fullmäktige finns här.

Mötesdagar

Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga för allmänheten. Här kan du se kommande sammanträden.  

Datum 2021TidPlats
17 februari  09:00     Galaxen, Regionens hus Karlstad     
14 april  09:00 Galaxen, Regionens hus Karlstad
2 juni  09:00 Galaxen, Regionens hus Karlstad
22 septmeber  09:00 -
27 oktober  09:00 -
8 december  09:00 -
     

 

 

 

Fördelning av mandat i regionfullmäktige 2018-2022

Moderaterna 12 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Sjukvårdspartiet i Värmland 6 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 4 mandat
Miljöpartiet de gröna 2 mandat
Socialdemokraterna 28 mandat
Vänsterpartiet 6 mandat
Sverigedemokraterna 10 mandat

Kontaktuppgifter till respektive partis kansli i Värmland.

Region Värmlands revisorer

Revisorerna har regionfullmäktiges uppdrag att granska verksamheten som bedrivs inom Region Värmland. Revisionens mål är att verka för korrekt redovisning, god ordning och hög effektivitet. Revisionen följer även upp att fullmäktiges beslut verkställs. I revisionsarbetet samverkar förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer och externa auktoriserade revisorer.

På grund av den rådande situationen kring coronaviruset