Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Film / Filmstöd

Samproduktion inom film

Vid samproduktion agerar Region Värmland medproducent i filmprojekt. Syftet är att stödja högkvalitativ filmproduktion i Värmland, främja lokala filmskapare, öka sysselsättning och företagande, samt lyfta fram regionen både nationellt och internationellt. Nästa ansökningstillfälle är år 2025. Välkommen att söka då.

Stöd prioriteras till projekt med stark regional anknytning, jämställdhets­aspekter och betydande medfinansiering. Samproduktions­insatsen är maximalt 300 000 kronor eller hälften av totalbudgeten.

Ansökan

Nästa ansökningstillfälle är nästa år, 2025. Välkommen att söka då.

Det tar 4–6 arbetsveckor efter sista ansökningsdagen innan besked lämnas.

Läs igenom regler och riktlinjer i det utfällbara fältet på denna sida innan du skickar in din ansökan.

Din ansökan är allmän handling

En ansökan om bidrag som skickas till Region Värmland är allmän handling. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan eller redovisning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Värmland behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

Om hur vi behandlar dina personuppgifter

 

I denna text används film som ett samlingsbegrepp för rörliga bilder, oavsett upptagnings- eller distributions-form.

Med producent avses den fysiska person, det bolag eller annan juridisk person som verkställer produktionen av en film genom att finansiera, projektutveckla, inspela och färdigställa densamma och som därigenom förvärvar och ansvarar för de i filmverket ingående rättigheterna.

Med förkortningen RV avses Region Värmland.

Riktlinjer och regelverk avser fiktionfilm, dokumentärfilm och hybrida format (oavsett längd).

Riktlinjer

Region Värmlands samproducerande verksamhet syftar till:

  • Att främja filmproduktion av hög kvalitet i Värmland.
  • Att ge värmländska filmskapare en möjlighet att utvecklas i regionen.
  • Att bidra till ökad sysselsättning och ett ökat företagande i regionen.
  • Att öka synligheten för Värmland, värmländska teman och värmländska filmare regionalt, nationellt och internationellt.

Regelverk

Villkor

RV agerar som samproducent. Huvudproducenten skall ha det fulla ansvaret för produktionen vad avser innehåll, tidsplaner och ekonomi, och skall garantera produktionens genomförande.

Producenten skall teckna alla för produktionen erforderliga avtal och försäkringar. RV förutsätter att producenten tillämpar gällande kollektivavtal vid engagemang av medverkande.

RV deltar endast i undantagsfall som samproducent i kortfilm som förlägger mindre än hälften av inspelningsdagarna till regionen. För dokumentärfilm sker en enskild bedömning av varje projekt.

För utländsk samproducent gäller att ytterligare en svensk samproducent måste finnas. RV:s samproduktionsinsats utbetalas till den svenska samproducenten, som bär det ekonomiska ansvaret för produktionens genomförande i Värmland.

RV äger rätt att ta del av bokföringen för filmen, och kan när som helst begära en ekonomisk rapport om produktionens ekonomiska ställning utan kostnad för RV.

Samråd skall ske om informationen till media. Producenten förutsätts betona RV:s roll för filmens tillkomst och genomförande.

RV skall ges möjlighet att följa produktionen under såväl inspelningsfasen som efterarbetet. Under efter-arbetet skall särskild visning för RV göras vid minst ett tillfälle. RV skall ges möjlighet att kommentera den föreslagna slutversionen av filmen innan klippningen låses.

Det skall tydligt anges i för- och/eller eftertexter samt allt tryckt material att filmen är en samproduktion med RV. RV skall krediteras på samma plats och på samma sätt som övriga samproducenter. Om annan samproducents logotyp används i eftertexterna eller i tryckt material, skall även Region Värmlands logotyp användas. Regeln avser även producentens/ filmens egna webbplatser.

RV har rätt att i samråd med producenten visa och använda filmerna i sin verksamhet.

Producenten skall på begäran lämna en rapport om TV-visningar, festivaldeltagande etcetera.

Ansökan

Ansökan om samproduktionsmedel skall göras via länk på vår webbplats och bör innehålla manuskript/synopsis/projektbeskrivning, en förteckning över produktionspersonal och eventuella skådespelare med fast bostadsort angiven, budget, finansieringsplan, tidsplan, visnings- och distributionsplan samt presentation av sökanden.

Budgeten skall vara upprättad enligt gängse standard. Producenten äger rätt att tillgodoräkna sig sin egen och medverkandes arbetsinsats som del av finansieringen, men skall på begäran redogöra för hur den beräknats. Det åligger den sökande att på begäran redovisa hur man skall använda produktionsmedlen i Värmland.

Ansökan skall i regel lämnas innan inspelning startat.

Ansökningar är att betrakta som allmän handling och diarieförs hos RV.

Bedömningskriterier

Stöd ges till konstnärligt intressanta produktioner som har förutsättningar att hålla en hög kvalitet.

Filmer med stark regional anknytning eller filmer där huvuddelen av produktionskostnaden spenderas i regionen.

Vid beslut om samproduktionsmedel är målsättningen att på årsbasis fördela medlen jämnt mellan producenter och regissörer av bägge könen.

Prioriterade projekt är (utan inbördes ordning):

  • Filmprojekt som säkrat nationell medfinansiering från till exempel Svenska Filminstitutet, Filmfonder, Sveriges Television, eller säkrat betydande privat medfinansiering.
  • Filmprojekt som bidrar till sysselsättning och kompetensutveckling hos värmländska filmarbetare.
  • Filmer som vänder sig till barn och ungdom.

Samproduktionsinsatsens omfattning

Den maximala samproduktionsinsatsen är 300 000 kronor dock högst hälften av filmens totala budget.

Avtal och utbetalning

Vid samproduktionsbeslut upprättas ett avtal mellan RV, filmens huvudproducent och övriga samproducenter. Region Värmlands regelverk och riktlinjer skall ha godkänts med signatur av samtliga producenter och skall biläggas samproduktionsavtalet.

Samproduktionsinsatsen utbetalas när avtalet undertecknat.

Producenten skall hålla RV underrättad om eventuella förändringar av projektets tidsplan, finansiering eller genomförande.

Samproduktionsinsats kan innehållas eller återkrävas om förutsättningarna för filmens finansiering förändrats, om filmarbetet avbrutits eller inte bedrivs enligt projektbeskrivning och manus, om stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden eller om stödet används för annat ändamål än det avsedda.

Redovisning

Slutredovisningen skall bestå av en redovisning av ekonomiskt utfall jämfört med budget. Producenten skall utan kostnad förse RV med en digital kopia av filmen.

Beslut

Beslut fattas i enlighet med Region Värmlands delegeringsordning.

Återbetalning och fördelning av rättigheter

RV skall ha del i filmens intäkter, enligt vad som avtalats med filmens producent. Grundregeln är att RV skall ha samma andel av produktionens intäkter som den finansieringsandel RV bidragit med.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?