Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Nya CSK / Om Nya CSK / Framtidens vård

Framtidens vård

Med en demografisk utveckling mot en befolkning med ökande medelålder och fler kroniska sjukdomar uppstår nya vårdbehov.

Vårdens utveckling går mot mindre sjukhusvård, mer digitalisering, högre patientinvolvering och vård nära patienten. Vi förflyttar sjukhusvård till primärvård och nära vård, och skapar förutsättningar för tätare samverkan med den kommunala vården.

Centralsjukhuset är en del i Region Värmlands totala vårdutbud. Tillsammans skapar delarna en helhet där vi erbjuder god vård på alla nivåer för alla i Värmland.

På framtidens Centralsjukhus kommer de allra sjukaste patienterna tas om hand. Sjukhuset ska vara lättillgängligt och logiskt för patienter och personal. Utformningen är skapad för att främja vårdens arbetssätt och patientens upplevelse, och vilar på 14 principer som är vägledande för planering och design.

Fem principer med större betydelse

De 14 principerna har tagits fram av vårdens verksamheter i syfte att optimera arbetssätt och lokalanvändning. De fem första principerna är de som har och haft störst betydelse för planering och utformning:

Optimala akuta samband

Verksamheter som bedriver akut vård (vård som behöver kunna ges omedelbart, till exempel akutmottagning, strokeenhet, neonatalvård) samlas i Akuthuset. Att bygga upp ett akut flöde med verksamheter med gemensamma drag ger korta avstånd och snabba förflyttningar för personal och patienttransporter.

För patienter bidrar det till ökad patientsäkerhet och minimerad tid för förflyttningar där några få sekunder kan spela en avgörande roll. För medarbetare bidrar ett gemensamt akut flöde till ökade samverkansmöjligheter och korta avstånd mellan olika enheter.

Stora flöden

Två stora huvudentréer skapas. Nära huvudentréerna förläggs enheter som har många och korta patientbesök. Syftet är att underlätta tillgänglighet och minska avstånd för patienter och besökare som inte behöver gå långa sträckor inne på sjukhuset.

Närhetsprincip

Vårdavdelning, mottagning och dagvård inom samma specialitet samlas och förläggs i närheten av varandra. Närheten innebär smidiga förflyttningar för patienter och personal och bidrar till samverkan och kunskapsöverföring.
Vårdavdelning är en enhet med inneliggande patienter som behöver sjukhusvård. Mottagning är en enhet dit patienter kommer för att genomföra en vårdkontroll.

Dagvård är en enhet där patienter får behandling, till exempel cytostatikabehandling.

Separering av flöden

För att skapa en säker och effektiv patient- och arbetsmiljö skapas förflyttningsstråk för patienter, besökare och personal på andra våningsplan än transportvägar för gods och sängtransporter. Det akuta flödet centreras till Akuthuset. Detta bidrar till säkrare och tillgängligare vistelse- och arbetsmiljö för patienter och besökare respektive medarbetare.

Samlokalisering

Verksamheter med starka samband placeras nära varandra. Det kan till exempel vara samlokalisering mellan neonatalvård för det nyförlösta barnet och kvinnosjukvård.

För patienter bidrar samlokalisering till att rätt kompetenser centreras runt patienten. För personal ger det ökad samverkan och kortare avstånd till kollegor och samarbeten.

Nära vård

Utvecklingen mot nära vård är en nationell omställning som pågår i hela landet. Syftet är att anpassa insatserna efter individuella förutsättningar och behov, och vad som är viktigt för den enskilda.

I Värmland drivs omställningen mot nära vård av Region Värmland tillsammans med länets kommuner. Du kan också läsa mer om nära vård på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

Klinisk forskning – en förutsättning för dagens och morgondagens vård

Klinisk forskning är en förutsättning för att ta fram ny kunskap och att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård. Forskning utgör en integrerad del av hälso- och sjukvården där dagens vård är en produkt av gårdagens forskning och dagens forskning är morgondagens vård.

Forskningen behöver bedrivas nära patienterna för att i större utsträckning arbeta för att förhindra uppkomst eller utveckling av sjukdom. I takt med att vården förflyttar sig mot nära vård måste också den kliniska forskningen i större utsträckning bedrivas även utanför universitetssjukhusen, det vill säga på länssjukhus och inom primärvård och nära vård.

Mer information om Region Värmlands kliniska forskning

Omställningen att förflytta vården närmare patienten, och till att ta utgångspunkt i den enskilda patienten, kallas nära vård och är en nationell utveckling. Centralsjukhuset skapas för att vara en del i nära vård.

Så här bidrar Nya CSK till Region Värmlands hälso- och sjukvård

Det framtida Centralsjukhuset är en del i Region Värmlands hälso- och sjukvårdssystem. För att konkretisera hur Nya CSK bidrar till vårdens utveckling har sex målområden definierats, vårdkvalitet, digitalisering, hållbarhet, tillgänglighet, hälsofrämjande och samverkan.

Nya CSK ska förbättra vårdkvaliteten genom färre vårdskador, säkrare läkemedelshantering och bättre förutsättningar för samarbete.

Nya CSK ska förbättra tillgängligheten till vården genom fler vårdplatser med rätt funktion samt öka patientnöjdheten genom lokaler med god tillgänglighet.

Nya CSK ska gynna införandet av digitala och tekniska hjälpmedel som ger möjlighet till nya arbetssätt.

Nya CSK ska vara en hälsofrämjande arbetsplats. En lättillgänglig arbetsplats med god arbetsmiljö och rimliga avstånd för den förflyttning som görs under en arbetsdag.

Nya CSK ska förbättra samverkan. Det gäller såväl samverkan mellan verksamheter som med patienten.

Nya CSK ska vara ett resurseffektivt sjukhus. Energieffektivitet och medvetna materialval bidrar till miljömässig hållbarhet, effektiva flöden till ekonomisk hållbarhet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?