Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Nya CSK / Om Nya CSK / Hållbarhet

Ett sjukhus som förbättrar livsvillkoren för alla i ett hållbart Värmland

Ett projekt av Nya CSK:s storlek kan – och ska – göra skillnad. Återbruk av befintligt byggnadsmaterial, resurseffektiva energisystem och hur vi utformar lokaler för att skapa en hållbar och positiv arbetsmiljö är exempel på hur vi skapar ett hållbart sjukhus som värnar människa, miljö och samhällsnytta.

Region Värmlands hållbarhetsambitioner är höga. Vi har tagit fram ett hållbarhetsprogram som vi lutar oss mot när vi planerar Nya CSK som vägleder oss genom hela byggprocessen.

Hållbarhetsprogrammet har tre övergripande mål enligt nedan. Klicka på plustecknet för att ta del av en fördjupad målbeskrivning.

Här hittar du hela hållbarhetsprogrammet nya CSK (pdf) Pdf, 866 kB.

Lokaler och miljöer ska möjliggöra effektiv vård och förvaltning samt bidra positivt till god och jämlik hälsa och välbefinnande för patienter, personal och besökare.

 • Utforma verksamhetsanpassade lokaler för effektiv vård där så mycket som möjligt av personalens arbetstid kan läggas på vård av patienter.
 • Utforma lokaler och installationer för minskad smittorisk.
 • Byggnaderna ska projekteras, byggas och förvaltas för god innemiljö
 • I utformning och genomförande ska särskild hänsyn tas till grupper vars rättigheter behöver stärkas.
 • Skapa rofyllda miljöer som främjar mentalt välbefinnande och återhämtning.
 • Skapa ytor och miljöer för olika behov, inklusive lek och rörelse.
 • Utforma lokaler som möjliggör hantering och tillagning av näringsrika, hälsosamma och hållbara måltider för såväl patienter som besökare.

Byggnader ska utformas och projektet planeras för resurseffektivitet och cirkulära flöden av material, energi och vatten. ​

 • Förlänga livslängden på konstruktioner och system genom utformning för effektiv service, underhåll, utbyte av komponenter, flexibilitet och anpassnings-möjlighet till förändrade förutsättningar och behov.​
 • Förlänga livslängden på material genom projektering, byggnation, materialval och material-datahantering som möjliggör demontering och återbruk vid framtida rivning.​
 • Identifiera och möjliggör cirkulära flöden i färdigt projekt, t ex värmeåtervinning från avlopps­vatten, steriliseringsmöjligheter för minskad användning av engångsmaterial, omhändertagande av dagvatten för bevattning, insamling och hantering av matavfall för konvertering till biogas eller gödningsmedel, etc.​
 • Utvärdera möjligheten att gynna omställning till cirkulära affärsmodeller i upphandling, t ex genom att upphandla produkt som en tjänst.​
 • Byggnaderna och dess installationer ska projekteras för energieffektiv drift och god effekthushållning. Möjligheter till energiåtervinning ska utredas.​
 • Planera för att projektet ska minimera påverkan på vatten och vatten­användning. ​
 • Utrymmen för avfallshantering utformas och planeras för effektiv material­återvinning. ​

Lokaler och miljöer ska utformas för att möjliggöra effektiv vård och förvaltning. Lokaler och miljöer ska bidra positivt till god och jämlik hälsa och välbefinnande för patienter, personal och besökare. ​

 • Utforma verksamhetsanpassade lokaler för effektiv vård där så mycket som möjligt av personalens arbetstid kan läggas på vård av patienter.​
 • Utforma lokaler och installationer för minskad smittorisk.​
 • Byggnaderna ska projekteras, byggas och förvaltas för god innemiljö
  I utformning och genomförande ska särskild hänsyn tas till grupper vars rättigheter behöver stärkas.​
 • Skapa rofyllda miljöer som främjar mentalt välbefinnande och återhämtning.​
  Skapa ytor och miljöer för olika behov, inklusive lek och rörelse.​
 • Utforma lokaler som möjliggör hantering och tillagning av näringsrika, hälsosamma och hållbara måltider för såväl patienter som besökare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?