Till startsidan

Risker och digital integritet

Du behöver veta vilka risker du tar i samband med deltagande. Vi beskriver här de risker vi ser och vilka åtgärder vi har tagit för att minimera dem.

Illustration av man och gravid kvinna sittandes i en soffa.

Digital säkerhet och integritet

Forskargruppen har stor kompetens och erfarenhet av digital säkerhet och integritet i samband med forskning. Trots att vi vidtagit noggranna åtgärder för att uppnå mycket hög datasäkerhet så är det omöjligt att helt utesluta dataintrång.

Projektet har samlat in information i forskningssyfte. Som rättslig grund för insamlingen ligger EUs dataskyddsförordning, som säger att forskning som utförs av statliga universitet är en uppgift av allmänt intresse. För att i så stor utsträckning som möjligt skydda dig har vi gjort på följande sätt:

Kodnummer

Efter registrering via hemsidan för samtycke skapades automatiskt ett kodnummer, så att inga uppgifter lagras tillsammans med identiteten vilket möjliggör att när uppgifterna analyseras och redovisas anonymt. Data som inhämtats på appen kopplas bara till det kodnumret. Resultat på enkäter kommer att presenteras så att enskilda personer inte kan spåras eller identifieras.

Kryptering

Direkt när uppgifter samlas in görs en kryptering. Detta betyder att informationen görs oläslig. Bara med krypteringsnyckeln blir uppgifterna läsliga. Alla transporter av data över nätverk görs med ytterligare en kryptering. Krypteringsnyckeln sparas på en lagringsenhet utan nätverkskoppling, som förvaras inlåst i ett kassaskåp på Region Värmland.

Förvaring av datauppgifter

Insamlade data förvaras i krypterad form på datorer inom Region Värmland, Uppsala universitet och Karlstads universitet under 10 år. Inför våra analyser kommer krypteringen att låsas upp, men uppgifterna förblir kodade. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till uppgifterna. Identifierbara personuppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Ansvarig för dina personuppgifter är forskningshuvudmannen Region Värmland. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Karin Ängeby, ansvarig forskare på Kvinnosjukvården, Region Värmland.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud och ansvarig för personuppgiftsfrågor för Region Värmland är arkivarie och informationssäkerhetssamordnare Matilda Eng. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.

E-post: matilda.eng@regionvarmland.se

Telefon: +46 10 83 141 22

Integritetskyddsmyndigheten

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?