Till startsidan

Kulturskjuts för barn och unga

Alla barn och unga har rätt till kultur under sin uppväxt. Att få uppleva, skapa och möta en mångfald av konstnärliga och kulturella uttryckssätt. För att stöjda kommunerna i arbetet för likvärdig tillgång till kultur genomför Region Värmland piloten Kulturskjuts. 15 värmländska kommuner deltar.

Foto: Linn Malmén

Genom Kulturskjuts testar Region Värmland ett långsiktigt subventionssystem i syfte att växla upp kommunens satsningar och bidrar till en skjuts i kulturlivet för Värmlands barn och unga.

Kort om Kulturskjuts

 • Kulturskjuts riktar sig till alla barn 0-19 år .
 • Kulturskjuts är en pilot under 2024, 15 värmländska kommuner deltar.
 • Respektive kommun avgör vilka målgrupper som prioriteras och hur fördelningen går till.
 • Genom Kulturskjuts kan kommunerna fritt anlita professionella kulturutövare från hela landet alternativt resa till kulturverksamheter i Värmland. Ett brett utbud av värmländska professionella kulturskapare och vilka aktiviteter de erbjuder finns på kulturpoolen.se.

För dig som pedagog i skola eller fritidsverksamhet

Kulturskjuts kan användas för att boka professionella kulturaktiviteter inom kommunala och fristående för- och grundskolor, gymnasier samt kommunal fritidsverksamhet. Hur kommunen väljer att prioritera fördelningen av medel inom Kulturskjuts kan se olika ut, både när det gäller vilka verksamheter som tar del av stödet och vilka åldersgrupper som det är störst behov att nå. Kontakta din Kulturskjutssamordnare för mer information om Kulturskjuts i din kommun.

För dig som kulturutövare

Genom Kulturskjuts kan kommunerna fritt anlita professionella kulturutövare från hela landet alternativt resa till kulturverksamheter i Värmland. Vi gör inte något begränsat urval av kulturaktiviteter.

Du som är professionell kulturutövare boende i Värmland kan registrera dig på kulturpoolen.se. Där kan bokare söka kulturutövare, uttryck och aktuella aktiviteter. Under 2024 arrangeras inte någon utbudsdag i Värmland.

Riktlinjer

Nedan läser du mer om riktlinjerna för Kulturskjuts. Dels hur pengarna är fördelade och hur bidraget kan användas, dels hur det praktiskt går till med redovisningen. Det senare sköts av kommunernas kulturskjutssamordnare. Se mer om tillvägagångssättet nedan.

 • Kulturaktiviteterna ska äga rum under hösten 2024.
 • Kulturskjuts riktar sig till alla barn, 0 – 19 år, i Värmland. Kommunen avgör vilka målgrupper som prioriteras och hur fördelningen går till.
 • Pengarna är öronmärkta och potten uträknad efter hur många barn som finns i varje kommun.
 • För att ta del av Kulturskjuts behöver kommunen stå för 50 procent av kostnaderna för kulturaktiviteterna samt utse en Kulturskjutssamordnare.

 • Den regionala kultursatsningen fördelas på kommunala och fristående skolor samt kommunal fritidsverksamhet till exempel bibliotek, fritidsgårdar och fritidshem.
 • Satsningen ska stå för 50 procent av kostnaderna för en kulturaktivitet. Resterande 50 procent bekostas av kommunen/huvudmannen. Det går inte att finansiera kommunens 50 procent med skapande skola eller andra statliga eller regionala bidrag. Kulturskjuts ska komplettera, inte ersätta, kommunala och statliga satsningar.
 • Bidraget användas för att anlita professionella kulturutövare från hela Sverige eller bekosta resor till kulturverksamheter i Värmland. Kravet är att Kulturskjuts ska användas till att boka in professionell kultur. Vi använder oss av samma definition som Skapande skola vilken kan läsas här På Kulturrådets webbplats.
 • Ett brett utbud av värmländska professionella kulturskapare och vilka aktiviteter de erbjuder finns på Kulturpoolen.se.
 • Bidraget användas för att 1) bekosta arvode samt resor, eventuell övernattning och traktamente för professionella kulturutövare, eller 2) bekosta biljetter och resor till kulturverksamheter i Värmland.

Redovisning sker en gång på hösten i samband med fakturering till Region Värmland och ska innehålla:

 • Kopia på originalfakturor.
 • Uppgifter om vilken aktivitet som anordnats samt antal deltagare, ålder, årskurs och vilken skola alternativt fritidsverksamhet som tagit del av aktiviteten.

Kontaktpersoner

Om du har frågor om Kulturskjuts i din kommun eller är intresserad av hur du går tillväga för att boka kulturaktiviteter kontaktar du din kommuns Kulturskjutssamordnare. Se nedan.

Om du vill veta mer om Region Värmlands satsning på Kulturskjuts så kontaktar du Frida Närman. Se kontaktuppgifter nedan.

Kulturskjuts pilot under 2024

Kulturskjuts äger rum under 2024. 15 värmländska kommuner deltar. Konkret innebär det att varje kommun får en öronmärkt summa pengar som finansieras av Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd.

Region Värmland stöttar kommunala satsningar

Pengapotten är ett komplement till kommunens egna satsningar och kan stå för 50 procent av kostnaderna för professionella kulturaktiviteter på skoltid och fritid för barn och unga 0-19 år.

Kommunen fördelar och prioriterar

Kulturskjutssamordnare ansvarar för fördelning och prioritering av medlen i den egna kommunen. Därtill finns ett nätverk med kulturskjutssamordnare med syfte att inspirera och dela kunskap med varandra samt att följa upp och utveckla testet. Till grund för Kulturskjuts finns ett förslag på ett långsiktigt, flexibelt subventioneringssystem med målet att öka den jämlika tillgången till kultur för barn och unga.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?