Start / Om regionen / Om Region Värmland

Om Region Värmland

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning i vårt län.

Tillsammans är vi över 8 500 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Region Värmland arbetar på uppdrag av invånarna. Vid de allmänna valen röstar du på de politiker som du vill ska styra organisationen.

Vision

 • Livskvalitet i världsklass 

Region Värmlands vision lyder "Livskvalitet i världsklass". Den innebär att vi ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland.

Värdegrund

 • För alla i Värmland

Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. 

Vår värdegrund förenar oss som arbetar inom Region Värmland. Den är gemensam för alla verksamheter och anger riktningen mot vår vision. Den vägleder oss i vardagen och ger riktlinjer för vårt beteende och våra beslut.

Mer om Region Värmlands värdegrund.

Våra mål

Effektmål är vår organisations övergripande mål och har ett invånarpräglat perspektiv.

 • Trygga och nöjda invånare
  Region Värmland ska arbeta för att invånarna ska leva ett gott liv, må bra, vara trygga och känna sig nöjda med det Region Värmland gör.

 • Attraktivt och hållbart Värmland
  Region Värmland ska bedriva ett samordnat regionalt utvecklingsarbete. Länets framtida konkurrenskraft och kapacitet att kunna möta samhällsutmaningar kommer att avgöras av förmågan till förnyelse och innovation.

  Region Värmland ska verka för jämlikhet – alla människor är inkluderade oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning.

  På så sätt ökar den sociala sammanhållningen och allas delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen.

  Region Värmland ska öka den gemensamma kunskapen om och förståelsen för ekosystemets villkor och klimat och energiutmaningen.

 • God, jämlik och jämställd hälsa
  Region Värmland ska med patienten som medaktör erbjuda en tillgänglig, samordnad och välfungerande hälso- och sjukvård och tandvård som utgår från patientens behov. Utvecklingen med ett gemensamt hälsofrämjande och förebyggande arbete inom länet ska fortsätta.

Region Värmland bildades den 1 januari 2019

Från och med 2019 har alla rikets landsting blivit regioner i och med att de tagit över det regionala utvecklingsuppdraget som regleras i en särskild lagstiftning. Syftet är att skapa en nationellt enhetlig organisationsform för hälso- och sjukvård och regional utveckling som styrs av direktvalda politiker.

Region Värmland bildades den 1 januari 2019 då Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gick samman till en gemensam organisation.

En "region" är ett regionalt organ med egen beskattningsrätt och ett brett uppdrag som täcker in många stora frågor som påverkar invånarnas vardag och framtid.

Region Värmland ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur. Vi ansvarar också för fem av länets sex folkhögskolor.

I januari 2019 blev vi Region Värmland. Filmen beskriver vad vi gör.

Visste du att...

 • Vi är över 8 500 medarbetare.
 • Vi arbetar för ett jämställt Värmland. Handboken Schyst! har spridits i mer än 30 000 exemplar i hela landet.
 • Under en dag hjälper vi mellan 7 och 8 barn till världen.
 • 105 mil bredband grävs ner på den värmländska landsbygden under en femårsperiod.
 • Under en dag lagar vi 2 600 portioner mat på Centralsjukhuset i Karlstad.
 • Ansvarar för fem av sex folkhögskolor i regionen.
 • 2 200 patienter träffar våra läkare varje dag.
 • Värmlandstrafik gör 9,6 miljoner resor per år och Karlstadsbuss
  7 miljoner.
 • Vårdcentralerna besvarar 2 800 telefonsamtal per dag.
 • Varje dag städas drygt 360 000 kvadratmeter på våra sjukhus och vårdcentraler.
 • Våra ambulanser rullar 7 600 kilometer på en dag.
 • Vi förvarar, vårdar och tillgängliggör över 25 000 hyllmeter handlingar från förr i våra arkiv.
 • En patienttransportör går 2 mil per dag.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen