Till startsidan
Start / Om regionen / Om Region Värmland / Allvarligt ekonomiskt läge för Region Värmland

Allvarligt ekonomiskt läge för Region Värmland

Flera snabba, negativa ekonomiska förändringar ger ett bekymmersamt läge i de flesta regioner och många kommuner i Sverige. Region Värmland är inget undantag.

Det ekonomiska läget för Region Värmland är mycket allvarligt. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till att vi och nästan alla andra regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år.

Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport

Här kan du ta del av organisationens Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport, som ger en bild av regioners och kommuners ekonomi de närmaste åren.

Ekonomirapporten (skr.se)

Inflationen har ändrat förutsättningarna rejält och på kort tid. Det handlar om stora prisökningar på varor och kraftigt ökade pensionskostnader.

Jobbar med flera åtgärder

Region Värmland jobbar nu med flera åtgärder för en ekonomi i balans.

Åtgärderna ska sammanlagt ge besparingar som omfattar minst 10 procent av varje verksamhets nettokostnadsram för 2024. Varje åtgärd analyseras för att sätta ekonomisk effekt i relation till konsekvens för invånare och verksamhet. Detta utgör sedan ett beslutsunderlag för politiska prioriteringar om vad som ska genomföras.

Alla verksamheter ska söka och genomföra kostnadsbesparingar. Vi har stopp för interna möten i externa lokaler och arbetar långsiktigt för ett mer effektivt utnyttjande av lokaler. Värmlandstrafiks höjning av vissa biljettpriser är ett annat exempel på åtgärd.

Förstärker digitaliseringsarbetet

Samtidigt förstärker vi digitaliseringsarbetet. Det handlar om verksamhetsutveckling med hjälp av digitala lösningar som används för automatisering eller innovation. Vi behöver hitta nya sätt att bedriva vår verksamhet på för att klara av utmaningarna framåt.

Anställningsstopp för all personal

Den 1 december 2023 infördes anställningsstopp för all personal, vilket ersätter tidigare åtgärder om anställningsstopp för administrativ personal och att övriga anställningar ska prövas innan de genomförs.

Reducering av personalkostnader

Vid regionstyrelsens sammanträde den 23 januari 2024 fick regiondirektör Peter Bäckstrand i uppdrag att inleda en omställningsprocess för att minska personalkostnaderna i linje med den tidigare föreslagna planen. Bedömningen är att antalet anställda i Region Värmland skulle behöva minskas med cirka 750 anställda. Minskningen motsvarar den ökning av tillsvidareanställda som skett under perioden november 2020 till och med november 2023. Syftet är att minska kostnaderna med cirka en halv miljard kronor.

Vid sammanträdet i februari redovisade regiondirektör Peter Bäckstrand den första fasen av arbetet där fokus låg på yrkesgrupperna administratörer och handläggare. Det innebar bland annat en minskning av personalkostnaderna med cirka 100 miljoner kronor genom en reducering med cirka 130 tjänster inom nämnda yrkesgrupper.

26 mars redovisade regiondirektören den andra fasen av arbetet för regionstyrelsen som innebär en minskning med cirka 240 miljoner kronor genom en reducering med cirka 370 tjänster inom övriga yrkesgrupper, alltså medarbetare som inte omfattades av den första fasen.

Tillsammans omfattar de två faserna en total minskning av personalresursen med 500 tjänster. Till detta räknas det av regeringen utlovade statsbidraget på 176 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 275 tjänster. Totalt möter det målet på en kostnadsreduktion på en halv miljard kronor, med full effekt 2025.

Inför beskedet från regeringen gällande statsbidrag togs tre scenarion fram för hur mycket pengar som kan komma till hälso- och sjukvården framöver. Huvudscenariot är att det 2025 blir lika mycket som 2024, cirka 180 miljoner. Det skulle sannolikt innebära att inga ytterligare personalminskningar krävs, så länge som övriga åtgärder för att minska kostnader fortsätter enligt plan.

Utöver de beslut som tidigare tagits för en budget i balans, bland annat anställningsstopp föreslog regiondirektören också en översyn av chefsstrukturen i organisationen. I det arbetet ska särskild hänsyn tas till hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan och den pågående fullmäktigeberedningen om en ny politisk organisering inför nästa mandatperiod.

I höst ska regiondirektören återkomma med en samlad analys av utfallet och behovet av eventuellt ytterligare åtgärder inför 2025.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?