Till startsidan
Start / Om regionen / Om Region Värmland / Allvarligt ekonomiskt läge för Region Värmland

Allvarligt ekonomiskt läge för Region Värmland

Flera snabba, negativa ekonomiska förändringar ger ett bekymmersamt läge i de flesta regioner och många kommuner i Sverige. Region Värmland är inget undantag.

Det ekonomiska läget för Region Värmland är mycket allvarligt. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till att vi och nästan alla andra regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år.

Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport

Här kan du ta del av organisationens Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport, som ger en bild av regioners och kommuners ekonomi de närmaste åren.

Ekonomirapporten (skr.se)

Inflationen har ändrat förutsättningarna rejält och på kort tid. Det handlar om stora prisökningar på varor och kraftigt ökade pensionskostnader.

Jobbar med flera åtgärder

Region Värmland jobbar nu med flera åtgärder för en ekonomi i balans.

Åtgärderna ska sammanlagt ge besparingar som omfattar minst 10 procent av varje verksamhets nettokostnadsram för 2024. Varje åtgärd analyseras för att sätta ekonomisk effekt i relation till konsekvens för invånare och verksamhet. Detta utgör sedan ett beslutsunderlag för politiska prioriteringar om vad som ska genomföras.

Alla verksamheter ska söka och genomföra kostnadsbesparingar. Vi har stopp för interna möten i externa lokaler och arbetar långsiktigt för ett mer effektivt utnyttjande av lokaler. Värmlandstrafiks höjning av vissa biljettpriser är ett annat exempel på åtgärd.

Förstärker digitaliseringsarbetet

Samtidigt förstärker vi digitaliseringsarbetet. Det handlar om verksamhetsutveckling med hjälp av digitala lösningar som används för automatisering eller innovation. Vi behöver hitta nya sätt att bedriva vår verksamhet på för att klara av utmaningarna framåt.

Anställningsstopp för all personal

Den 1 december 2023 infördes anställningsstopp för all personal, vilket ersätter tidigare åtgärder om anställningsstopp för administrativ personal och att övriga anställningar ska prövas innan de genomförs.

Reducering av personalkostnader

Vid regionstyrelsens sammanträde den 23 januari 2024 fick regiondirektör Peter Bäckstrand i uppdrag att inleda en omställningsprocess för att minska personalkostnaderna. Bedömningen var att antalet anställda i Region Värmland skulle behöva minskas med cirka 750 anställda. Minskningen motsvarar den ökning av tillsvidareanställda som skett under perioden november 2020 till och med november 2023. Syftet är att minska kostnaderna med cirka en halv miljard kronor.

Regiondirektören återrapporterade för regionstyrelsen 7 maj 2024 att Region Värmland avser att lägga ett varsel på 100 tjänster.

Från början var målet för omställningsarbetet att minska personalkostnaderna med motsvarande 750 anställda, men efter att extra statliga medel tillkommit har den siffran sänkts till motsvarande 500 anställda. Många av tjänsterna kommer att reduceras genom den naturliga omsättningen i organisationen.

Vakanser som uppstår när medarbetare slutar eller går i pension återbesätts inte enligt det anställningsstopp som finns i Region Värmland sedan slutet av 2023. De vakanssatta tjänsterna avslutas, samtidigt som organisationen arbetar med omplaceringar. Kvar blir ett varsel på 100 tjänster som lämnas in till Arbetsförmedlingen.

Det inledande arbetet med tidig omplacering ska vara färdigt i mitten eller slutet av juni. Då borde vi vara framme vid tidpunkten där berörda medarbetare kan underrättas.

Utöver de beslut som tidigare tagits för en budget i balans, bland annat anställningsstopp ska det ske en översyn av chefsstrukturen i organisationen.

I höst ska regiondirektören återkomma till regionstyrelsen med en samlad analys av utfallet och behovet av eventuellt ytterligare åtgärder inför 2025.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?