Till startsidan
Start / Politik / Samverkan / Samverkan med idéburen sektor / Överenskommelsen Värmland

Överenskommelsen Värmland

Överenskommelsen Värmland är en avsiktsförklaring om samverkan mellan idéburna organisationer i Värmland och Region Värmland. Överenskommelsen ska möjliggöra långsiktig samverkan som stärker Värmland.

Vision för Överenskommelsen Värmland

Ett Värmland där samverkan och dialog skapar livskraftiga och innovativa samarbeten.

Här finns hela Överenskommelsen Värmland (pdf). Pdf, 408 kB.

Värmland står inför både stora möjligheter och stora utmaningar. Samarbete mellan offentlig och idéburen sektor ger nya lösningar och underlättas av Överenskommelsen.

Den idéburna sektorn har en kompetens som oftast inte finns inom offentlig sektor. Region Värmland i sin tur ansvarar för flera områden där dialogen med idéburna verksamheter är viktig. Dialog och samverkan stärker demokrati och välfärd och bidrar till att främja ett hållbart Värmland.

Vad är idéburen sektor?

Idéburen sektor ingår i civilsamhället. En idéburen organisation kan vara till exempel en ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, trossamfund, nätverk eller kooperativ.

Mer om civilsamhället och idéburen sektor (regionvarmland.se)

Plattform för samverkan

Överenskommelsen Värmland fungerar som en plattform för samverkan som grundas på en överenskommen värdegrund och överenskomna principer. Det ska bidra till varaktigt partnerskap och en gemensam lärandeprocess.

Överenskommelsen Värmland ska förhålla sig till Agenda 2030 och Värmlandsstrategin men också till andra relevanta planer.

Organisation

Överenskommelsen Värmland hanteras i Region Värmlands råd för idéburna. I rådet möts förtroendevalda från Region Värmland och representanter för civilsamhället, för dialog och samverkan kring relevanta frågor. Civilsamhället representeras genom paraplyorganisationen Värmlands idéburna, till vilken alla regionala idéburna organisationer i länet kan ansluta sig.

Startade 2018

Den första Överenskommelsen Värmland togs fram 2018 av representanter för idéburen sektor och Region Värmland. Den antogs i dåvarande landstingsstyrelsen 30 januari 2018 och 20 april 2018 signerades den av 35 idéburna organisationer och dåvarande Landstinget i Värmland.

År 2022 reviderades Överenskommelsen Värmland och antogs i en breddad form som omfattar hela sektorn och inte bara organisationer som är verksamma inom området social hållbarhet.

De organisationer från idéburen sektor som deltar i Överenskommelsen ska ha ett regionalt perspektiv och bygga på demokratiska värderingar samt vara organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Det är upp till varje enskild organisation att ta ställning till om den stödjer och undertecknar Överenskommelsen Värmland Pdf, 408 kB. i sin helhet.

Genom att signera Överenskommelsen Värmland Pdf, 408 kB. har organisationen tagit ett beslut och skickar viktiga signaler utåt att man står bakom de principer som styr Överenskommelsen Värmland. Organisationen visar också att man vill vara delaktig i de samverkansytor som finns inom Överenskommelsen Värmland.

Värmlands idéburna

De flesta som har skrivit under Överenskommelsen Värmland är också medlemmar i Värmlands idéburna, en organisation som samordnar idéburen sektor i länet och samverkar med Region Värmland.

Värmlands idéburna har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Region Värmland. Det syftar bland annat till att Värmlands idéburna ska företräda idéburen sektor och tillvarata sektorns frågor i relation till Region Värmland.

Som medlem i Värmlands idéburna har idéburna organisationer möjlighet att medverka i den strategiska samverkan som sker mellan Region Värmland och Värmlands idéburna. Medlemmarna har också tillgång till nätverk och ett antal mötesplatser med sektorn och regionen.

Aktiviteter för deltagande organisationer

Alla medlemmar i de organisationer som deltar i Överenskommelsen Värmland är välkomna att delta i den konferens som Region Värmland och Värmlands idéburna arrangerar varje vår, under Region Värmlands folkhälsovecka.

Värmlands idéburna arrangerar också ett antal medlems- och nätverksträffar under året, samt en konferens för sektorn under hösten. Dem kan du läsa om på varmlandsideburna.se/aktuellt.

Vi deltar i Överenskommelsen

Här finns en lista på vilka organisationer som skrivit under Överenskommelsen.

I Sverige finns 21 regioner. Region Värmland och flera andra regioner har regionala överenskommelser med idéburna organisationer.

Region Halland

Region Kalmar

Region Norrbotten

Region Skåne

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Örebro

Region Östergötland

Västra Götalandsregionen

Här kan du läsa mer om samverkan mellan civilsamhället och Sveriges regioner (mucf.se).

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. Det kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.

Idéburet offentligt partnerskap (regionvarmland.se)

Rapporten Civilsamhälleskartan Värmland berättar om Värmlands 8 500 idéburna organisationer. Rapporten ger viktig kunskap om civilsamhället och kan bidra till ny samverkan mellan länets aktörer.

Rapporten Civilsamhälleskartan (regionvarmland.se)

Kontakt

Om du vill veta mer om Överenskommelsen Värmland – hör av dig till Sofia eller Anna via kontaktuppgifter nedan.

Sofia Nordström
Utvecklingsledare
Region Värmland
sofia.nordstrom@regionvarmland.se
072-468 43 74

Anna Rydborg
Verksamhetsledare
Värmlands idéburna
anna@varmlandsideburna.se
070-394 23 82

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?