Till startsidan

Utlysningar

Har du funderingar eller bedömer du att något EU-stöd kan vara aktuellt för din verksamhet? Fyll gärna i en intresseanmälan och kontakta beredningen på Region Värmland.

Region Värmlands utlysningar

Inga aktuella utlysningar.

ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden

Utlysningen öppnar 2024-08-12.

Utlysningen stänger 2024-09-10.

Ger stöd till offentliga och privata organisationer i alla EU-regioner för att minska ekonomiska, sociala och geografiska skillnader. Fonden stöder investeringar genom nationella eller regionala program.

Läs mer om ERUF.

Var med och skapa ett smartare Norra Mellansverige

En låg utgifts- och investeringsnivå i forskning och innovation är en utmaning i Norra Mellansverige. För att få till stånd innovationer som möter sociala och gröna behov är innovationskapaciteten avgörande. Små och medelstora företag och lärosäten behöver öka sin forsknings- och innovationskapacitet och det innovationsstödjande systemet behöver stärkas. Det finns behov av ökat samarbete mellan företag och lärosäten och uppbyggnad av innovationsmiljöer. Insatser i specifikt mål 1.1 Forskning ska möta dessa behov.

Insatserna inom specifikt mål 1.1 samt 1.4 ska vara kopplade till Norra Mellansveriges tre regionala innovationsstrategier för smart specialisering.

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024.

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Utlysningar Tillväxtverket.

Insatser i specifikt mål 1.2 handlar om att möta utmaningar i näringsliv och offentlig sektor att använda digitaliseringens möjligheter. Det finns behov av att utveckla den digitala mognaden i näringslivet och inom främjarsystemet för att bland annat bidra till att skapa nya affärsmodeller.

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024.

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Utlysningar Tillväxtverket.

Specifikt mål 1.3 fokuserar på att stärka entreprenörskap och omställningsförmåga hos företagen i Norra Mellansverige. Det kan handla om insatser som stimulerar företagare i hela regionen till nyetablering, expansion

och innovation. Detta bidrar till ekonomisk utveckling och en minskad ojämlikhet inom regionen. Strukturer för att utveckla nya typer av affärsmodeller behövs, likaså finns behov av ett samverkande företagsfrämjande system som har förmåga att erbjuda avancerade stödtjänster.

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024.

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen:Utlysningar Tillväxtverket.

Var med och skapa ett grönare Norra Mellansverige

Det specifika målet 1.4 ska möta utmaningar kring kompetensförsörjning inom regionens styrkeområden. Insatserna kan handla om att få näringslivet att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning. Det kan också handla om insatser som bidrar till ökad kompetens i det företags- och innovationsstödjande systemet om metod för smart specialisering.

Insatserna inom specifikt mål 1.1 samt 1.4 ska vara kopplade till Norra Mellansveriges tre regionala innovationsstrategier för smart specialisering.

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024.

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Utlysningar Tillväxtverket.

Insatserna inom detta särskilda mål ska leda till ett mer hållbart energisystem i Norra Mellansverige. Aktörer i Norra Mellansverige ska öka sin kunskap och förmåga att ta en mer aktiv roll i värdekedjan för energi till exempel som användare, producent, distributör, eller av energi. Möjligheter till investeringar och potential för utveckling av energisystemet i regionen ska ha blivit undersökta. Det är viktigt att insatserna är inkluderande och att projekten är öppna för en bredd av aktörer, branscher och grupper.

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024.

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Utlysningar Tillväxtverket.

Omställningen till en cirkulär ekonomi innebär en omvandling av samhället och är nödvändig för att Norra Mellansverige ska uppnå sina klimatmål och bibehålla näringslivets globala konkurrenskraft. Insatser i det specifika målet ska leda till att resurser i Norra Mellansverige används mer cirkulärt, resurseffektivt och koldioxidsnålt

Sista ansökningsdag: 19 mars 2024.

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Utlysningar Tillväxtverket.

ESF – Europeiska socialfonden

Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Läs mer om ESF.

Utlysningens syfte är att utreda förutsättningarna att etablera innovativa finansieringslösningar inom social innovation, för att bidra till en mer långsiktig hållbar innovationsdriven utveckling med särskilt fokus på förebyggande och tidiga insatser inom offentlig sektor. Utlysningen förväntas därmed bidra till stärkt finansiell och organisatorisk kapacitet för att möte utmaningarna inom exempelvis:

  • Social inkludering.
  • Arbetsmarknad.
  • Utbildning Läs mer om utlysningen.

Första ansökningsdag hos ESF: 25 mars 2024.

Sista ansökningsdag hos ESF: 24 juni 2024 klockan 16.00.

Första ansökningsdag hos Region Värmland: 25 mars 2024.

Sista ansökningsdag hos Region Värmland: 24 juni 2024.

Denna utlysning är inom A2, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Inom A2 stöds kan insatser i huvudsak göras för individer som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet samt insatser för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser inom området ska avse insatser på individnivå, för att utvecklaorganisationer samt för att utveckla strukturer. Inom specifikt mål h) är det möjligt att genomföra insatser i såväl större som mindre projekt. Insatser kan stödja arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet.

Första ansökningsdag hos ESF: 15 april 2024.

Sista ansökningsdag hos ESF: 26 september 2024 klockan 16.00.

Första ansökningsdag hos Region Värmland: 15 april2024.

Sista ansökningsdag hos Region Värmland: 26 september 2024.

Läs mer om utlysningen (esf.se)

Denna utlysning är inom A1, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Inom A1 stöds insatser som främjar livslångt lärande och ger stöd till arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet. Insatser kan även främja möjligheter att förvärva och förstärka färdigheter, såsom entreprenörsfärdigheter och digitala färdigheter. Insatser som drar nyttan av digitaliseringens möjligheter kan stärka likvärdighet, effektivitet, kvalitet och spridning. Insatser inom området ska främst riktas direkt till individer, men även insatser för att utveckla organisationer samt för att utveckla strukturer omfattas.

Första ansökningsdag hos ESF: 8 april 2024.

Sista ansökningsdag hos ESF: 13 juni 2024 klockan 16.00.

Första ansökningsdag hos Region Värmland: 8 april2024.

Sista ansökningsdag hos Region Värmland: 13 juni 2024.

Läs mer om utlysningen (esf.se)

Frågor kring ansökningsprocessen hos Region Värmland, kontakta Emma Andersson.

E-post: emma.andersson4@regionvarmland.se

Frågor kring budget, kontakta Emma Mattsson.

E-post: emma.mattsson2@regionvarmland.se

Interreg Sverige-Norge

Utlysningsperiod 15 augusti - 15 september 2024

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regionala från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Läs mer om Interreg Sverige-Norge.

Insatser inom detta specifika mål kan finanseria initiativ som stärker den gränsöverskridande regionala innovationssystemet. Projektet kan bidra till att stärka forskning och innovation. Forskning i detta sammanhang handlar främst om tillämpad forskning riktad mot praktiska användningsområden. För att främja programmet mål definieras innovationsbegreppet brett, i linje med OECDs definition i Oslomanualen (1997). Definitionen är att en innovation är en utveckling av en nya eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst), nya processer eller marknadsutveckling, en ny organisationsmetod inom företagsutveckling, arbetsorganisation eller nya externa relationer.

Projekten måste synliggöra det gränsregionala mervärdet vilket innebär att projekten ska kunna påverka hur de bidrar till att lösa gemensamma utmaningar och/eller hur de nyttjar de gemensamma möjligheterna och resurserna. Vidare ska projekten, där det är relevant, leta till att företag och näringslivsorganisationer efterfrågar projektets resultat, att resultaten ska kommuniceras och synliggöras hur näringslivet deltar i projektimplementeringen.

Sista ansökningsdag: 15 september 2024

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning

Konkurrenskraften och innovationsförmåga hos de små och medelstora företagen är avgörande för gränsregionens utveckling. Där det råder brist på efterfrågad kompetens vill programmet bidra till ökad tillgång till relevant kompetens, kunskap och teknologi. Programmet vill underlätta kommersialiseringen av innovativa lösningar och öka internationaliseringen av det regionala näringslivet. Förutom hållbart utvecklingsarbete inom gränsområdets styrkeområden behövs ökat samarbete mellan akademin, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.

Sista ansökningsdag: 15 september 2024

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning

För att möta klimatförändringarna behöver offentliga aktörer, näringsliv, turistföretag, intresseföreningar, forskningsinstitutioner och offentlig förvaltning analyser hur deras verksamheter påverkas av ett förändrat klimat. Nästa steg blir att ta fram gränsöverskridande risk- och handlingsplaner för hur deras verksamheter ska kunna bli mer robusta och identifiera vilka nya möjligheter som kan skapas av dessa förändrade förutsättningar.

Sista ansökningsdag: 15 september 2024

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning

Cirkulär ekonomi bryter det linjära tänkandet och går bortom sektorbaserade åtgärder mot mer integrerade tillvägagångssätt och handlingar. För att ställa om behöver fokus vara att vidta åtgärder som ökar företagens incitament och förmåga till innovativa cirkulära affärsmodeller som bland annat innebär att sälja både funktioner och tjänster. I en cirkulär ekonomi kan företagen producera produkter med längre livslängd som går att återanvända. Det finns ett betydande gränsöverskridande mervärde i att se till att cirkulär ekonomi kan stödja och utveckla bioekonomi, inklusive olika aspekter av digitalisering för att upptäcka nya produkter och förbättra logistik och tjänster.

Cirkulär ekonomi uppmuntrar projektutveckling genom ekologisk och social hållbarhet och kräver att projekt bygger på varandra och ansluter till varandra på nya sätt. Det behövs projekt vars syfte är att påverka attityder, regler och riktlinjerna för den offentliga upphandlingen i rätt riktning, vilket ger det gröna näringslivet en konkurrensfördel och stärker den inhemska marknaden för cirkulär ekonomi. Privat och offentlig konsumtion och efterfrågan på cirkulära material, produkter, tjänster och digitala alternativ kan bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi.

Sista ansökningsdag: 15 september 2024

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning

Trots att den fria rörligheten sedan länge är en självklarhet mellan Sverige och Norge kvarstår vissa hinder för att obehindrat kunna söka arbete över landsgränsen. Det kan vara juridiska, ekonomiska och administrativa gränshinder, dyra och omständliga transportvägar, skillnader i utbildningssystem och validering av kompetens.

Covid-19 pandemin har inneburit ytterligare utmaningar för den gränsöverskridande arbetsmarknaden och det är osäkert hur länge effekterna av nedstängningen kommer vara kännbara. Pandemin har medfört socioekonomiska effekter i hela det gränsöverskridande programområdet och har också avslöjat ojämlikheter i samhället, då invandrare och etniska minoritetsgrupper har drabbats.

I de delar av programgeografin, där arbetsmarknaden är mer begränsad, är ökad tillgång på arbete avgörande för att individer ska vilja bosätta sig där. Detta gäller speciellt för personer som precis är på väg att etablera sig på bostads- och arbetsmarknaden. Till år 2030 vill programmet bidra till att arbetsmarknaden på bägge sidor gränsen tydligare kopplats samman. En sådan utveckling kommer att leda till ökad trygghet och stabilitet för invånarna i hela programområdet.

Sista ansökningsdag: 15 september 2024

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning

Gränsregionen står inför ett antal utmaningar. Den relativt låga utbildningsnivån, den låga sysselsättningsgraden och bristen på arbetskraft med relevant kompetens, liksom svårigheterna avseende kompetensmatchning, indikerar att det kan finnas utmaningar i fråga om framtida kompetensförsörjning. Den snabbt föränderliga arbetsmarknaden är också en tydlig utmaning. Kartläggning behövs för att tydliggöra vilken kompetens det är brist på, vilken utbildning det finns potential/behov av och i vilka demografiska grupper det är möjligt att öka sysselsättningsgraden.

Gemensamma regelverk och metoder, till exempel för certifiering, matchning och validering, behövs för att främja den gränsöverskridande arbetsmarknaden. I vissa enskilda regioner är befolkningsunderlaget alltför litet, särskilt de rurala områdena, för att kunna tillhandahålla ett välfungerande och livslångt utbildningssystem för alla.

Kravet på utbildning för gymnasieelever blir allt högre och det blir därmed svårare för lärare att bedriva undervisning inom flera ämnesområden. I skolor där det finns få elever och få lärare blir det en utmaning att upprätthålla en hållbar och tillfredsställande undervisning. Det resulterar också i mindre flexibilitet för frånvaro av enskilda lärare. Det kan dessutom leda till en svag kompetensmiljö inom ämnesområden, vilket leder till att lärare ges få möjligheter att utvecklas.

Sista ansökningsdag: 15 september 2024

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning

Programmets primära avsikt med Ett mer socialt Europa, är att minska skillnaderna mellan stad och landsbygd inom programområdet, vars geografi präglas av stora landsbygdsområden som i vissa fall karaktäriseras av en svag näringslivsstruktur. Flera av dessa områden besitter stora natur-och kulturresurser som har ett viktigt värde för kultur-och besöksnäringen. En utmaning är att på ett hållbart sätt nyttja dessa resurser i syfte att stärka näringslivsstrukturen på landsbygden med miljömässighet i fokus.

En direkt konsekvens av pandemin är den stora nedgången av internationell turism. Restriktionerna har i perioder även inneburit hinder för nationella och regionala besök. Begränsningar i möjlighet till övernattning, servering och annan ordnad besöksnäring har drabbat näringslivet hårt. Flera områden i programmets geografi har turism som en väsentlig del av näringslivsstukrutren och har såldes ett stort behov av återhämtning efter pandemin. Kulturnäringen har också drabbats hårt då möjligheten att anordna publika evenemang varit nästintill obefintlig.

Besöksnäringen på landsbygden är ofta kopplad till naturtillgångar som fjäll, skog och vatten. Många har sökt sig ut till naturen då tillgången till museum, nöjesparker, skidanläggningar och liknande har begränsats av restriktioner. Pandemin har utifrån detta resulterat i nya resetrender inom naturturismen, vilket ökat belastningen på vissa besöksmål. Även om pandemin avtar ser denna trend ut att hålla i sig och den ökade belastningen på dessa naturresurser belyser behovet av fokus på hållbarhet. “Orörd” natur är nu i ännu högre utsträckning än tidigare utgångspunkten för turismen, det är viktigt att denna tas om hand på ett hållbart sätt. Trenden med en ökad publik tillströmning till programgeografins naturområden förutsätter innovativa arbetssätt som kopplar samman näringslivet och turismen. Hotell, restauranger, pubar och köpcentrum är inte nödvändigtvis belägna där framtida turister vill spendera sina pengar. Detta innebär att kultur-och besöksnäringen måste utveckla sina samarbetsformer för att det lokala näringslivet och lokalsamhällena ska kunna utvecklas ytterligare.

Sista ansökningsdag: 15 september 2024

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning

Andra aktiviteter för att stödja bättre styrning genom samarbete

Förväntningarna på projekt inom detta specifika mål är att öka samarbetet mellan privata och offentliga arbetsgivare. En annan förväntning är att projekten verkar för en mer jämställd och jämlik arbetsmarknad.

Detta skapar gränsöverskridande flexibilitet, stärker gränsöverskridande rådgivande organ och utvecklar och bevarar rätt kompetens. Det kan innebära projekt som fokuserar på företagsrådgivning, insatser för gränsöverskridande affärs- och industrinätverk och gränsöverskridande samarbete mellan skola och arbetsmarknad.

Sista ansökningsdag: 15 september 2024

Ansök via: minansökan.se

Läs mer om utlysningen: Interreg utlysning

Interreg Europe

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU. Programmets syfte är samverkan kring kapacitetshöjande insatser. Målet är att göra det möjligt för offentliga aktörer, och andra relevanta organisationer, att aktivt lära sig av erfarenheter i andra regioner. Det handlar om att identifiera, analyser och överföra best practise för att förbättra policys inom regional utveckling. Det finns ingen geografisk avgränsning för Interreg Europe, utan hela EU omfattas. Det innebär att alla 27 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar Norge och Schweiz.

Läs mer om Interreg Europe

Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är et transnationellt samarbetsprogram mellan länderna runt Östersjön. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling av samarbete för att verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion. Länderna runt Östersjön ingår i programmet: Sverige, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och delar av norra Tyskland. Även delar av Norge ingår.

Läs mer om Interreg Baltic Sea Region

Har du en smart projektidé hur man kan få in innovativa, vattensmarta och klimatneutrala lösningar till nytta för människor runt Östersjön? Vill du utveckla och tillämpa dina lösningar transnationellt i regioner runt Östersjön? Vill du visa hur EU:s värderingar står för verkliga handlingar?

Läs mer om utlysningen (interreg-baltic.eu)

Första ansökningsdag hos Interreg Baltic Sea Region: 17 januari 2024

Första ansökningsdag hos Region Värmland: 17 januari 2024

Sista ansökningsdag hos Interreg Baltic Sea Region: 17 april 2024

Sista ansökningsdag hos Region Värmland: 17 april 2024

Frågor kring ansökningsprocessen hos Region Värmland, kontakta Emma Andersson.

E-post: emma.andersson4@regionvarmland.se

Frågor kring budget, kontakta Emma Mattsson.

E-post: emma.mattsson2@regionvarmland.se

Interreg North Sea Region

Interreg Nordsjön är ett transnationellt samarbetesprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling. Programmet omfattar sju länder helt och delvis: Sverige, Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Frankrike och Tyskland. I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län.

Läs mer om Interreg North Sea Region

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga, bidra till hållbar tillväxt och att arbeta för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

Notera: Vinnova stänger alltid sina utlysningar klockan 14.00.

Läs mer om Vinnova

Med det här erbjudandet vill Vinnova stödja svenska aktörers internationella aktiviteter inom området hållbar transportinfrastruktur. Projekt som söker ska handla om framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa, eller etablering av internationella samarbeten.

Läs mer om utlysningen (vinnova.se)

Första ansökningsdag hos Vinnova: 13 februari 2023

Sista ansökningsdag hos Vinnova: 15 december 2024

Stöd hos Region Värmland går inte att söka inom denna utlysning.

Har du en idé om ett samarbete mellan aktörer i Sverige, Israel, Schweiz eller Singapore som kan bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor? I det här erbjudandet finansierar vi företagsdrivna projekt inom foodtech med fokus på alternativa proteiner. Följande ämnesområden prioriteras: växtbaserade alternativ, alternativ som härrör från fermentering, cellodlat kött/fisk/skaldjur samt hybridprodukter och möjliggörande teknik.

Läs mer om utlysningen (vinnova.se)

Första ansökningsdag hos Vinnova: 11 september 2023

Sista ansökningsdag hos Vinnova: 17 april 2024

Stöd hos Region Värmland går inte att söka inom denna utlysning.

SMART är ett internationellt innovationskluster för Avancerad Tillverkning. Eureka-kluster är tematiska finansieringsprogram med syfte är att främja internationell samverkan och stärka europeisk konkurrenskraft. Eureka-kluster har initierats av europeisk industri och fokuserar på industrins och näringslivets behov. Med det här erbjudandet vill Vinnova stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för avancerad tillverkning. Genom Eureka SMART 7:th Call kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering för projekt som bidrar till innovationer inom avancerad tillverkning.

Läs mer om utlysningen (vinnova.se)

Första ansökningsdag hos Vinnova: 17 oktober 2023

Sista ansökningsdag hos Vinnova: 22 april 2024

Stöd hos Region Värmland går inte att söka inom denna utlysning.

Inom Eurekas GlobalStars-program genomför de deltagande finansiärerna DoIT, BusinessFinland, FFG, NRC-CNRC, RVO och VINNOVA en gemensam utlysning. Deltagarna uppmuntras att inkomma med gemensamma projektförslag inom forskning och utveckling av innovativa produkter och tillämpningar med stor marknadspotential med fokusområden High Tech och hållbarhet.

Läs mer om utlysningen (vinnova.se)

Första ansökningsdag hos Vinnova: 20 november 2023

Sista ansökningsdag hos Vinnova: 30 maj 2024

Stöd hos Region Värmland går inte att söka inom denna utlysning.

Med det här erbjudandet vill Vinnova stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, 6G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Läs mer om utlysningen (vinnova.se)

Första ansökningsdag hos Vinnova: 7 december 2023

Sista ansökningsdag hos Vinnova: 3 maj 2024

Stöd hos Region Värmland går inte att söka inom denna utlysning.

Denna utlysning erbjuder finansiering av projekt som i samverkan kan bidra till utvecklingen av nya lösningar inom digital infrastruktur och kommunikation för att adressera industrins och näringslivets utmaningar. Projekten som finanserias ska bidra till Sveriges gemensamma förmåga att skapa och nyttja digital infrastruktur och kommunikation. Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering.

Läs mer om utlysningen (vinnova.se)

Första ansökningsdag hos Vinnova: 14 mars 2024

Sista ansökningsdag hos Vinnova: 11 juni 2024

Stöd hos Region Värmland går inte att söka inom denna utlysning.

I framtiden är precisionsmedicin en naturlig del av hälso- och sjukvården. Alla får bättre förutsättningar att leva ett långt liv och hälsa genom vård och behandling utformad och anpassad efter individuella behov och förutsättningar. Vinnova vill långsiktigt stärka det svenska ekosystemet inom hälsa så att Sverige kan vara en ledande nation i införandet av precisionsmedicin. Med den här utlysningen vill Vinnova etablera eller vidareutveckla innovationsmiljöer som i internationell samverkan skapa framtidens precisionsmedicin. Miljöerna ska utveckla banbrytande och mer träffsäker diagnostik och behandling med utgångspunkt i slutanvändarens behov.

Läs mer om utlysningen (vinnova.se)

Första ansökningsdag hos Vinnova: 19 februari 2024

Sista ansökningsdag hos Vinnova: 19 april 2024

Stöd hos Region Värmland går inte att söka inom denna utlysning.

Syftet med utlysningen är att bidra till en hållbar cirkulär utveckling och tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter, där tillverkningsprocesserna tar fram säkra och högkvalitativa produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Läs mer om utlysningen (vinnova.se)

Första ansökningsdag hos Vinnova: 15 februari 2024

Sista ansökningsdag hos Vinnova: 14 maj 2024

Stöd hos Region Värmland går inte att söka inom denna utlysning.

Är du en aktör från industri, institut eller akademi med intresse för flygteknisk forskning? I detta erbjudande kan du söka finansiering för projekt som genom ökad samverkan, forskning, innovation och informationsspridning bidrar till svensk flygteknisk forskning och innovation. Det övergripande målet är att projekten ska bidra till att stärka flygindustrins konkurrenskraft och skapa bättre förutsättningar inom flygteknikområdet.

Läs mer om utlysningen (vinnova.se)

Första ansökningsdag hos Vinnova: 1 februari 2024

Sista ansökningsdag hos Vinnova: 24 april 2024

Stöd hos Region Värmland går inte att söka inom denna utlysning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?