Till startsidan

Planera

Här hittar du information om vad du som projektsökande behöver tänka på inför ansökan.

Vad är ett projekt?

Med projekt avses insatser som är avgränsade från den ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Bidrag för ett projekt får inte utgöra driftstöd.

Stödmottagare

Projektmedel kan sökas av offentliga organisationer, branschorganisationer, ekonomiska- och ideella föreningar, universitet, institut med flera.

Kopplingar till regionala planer

Projektets verksamhet ska relatera till minst en av de fyra prioriterade områden – Förbättra livsvillkoren, Höja kompetensen, Utveckla attraktiva platser, Stärka konkurrenskraften – som finns i Värmlandsstrategin. Projektet ska motivera sitt val av område och strategi samt hur projektet bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin. Berörda projekt bör också vara kopplade till andra strategidokument som till exempel Smart specialisering, Klusterstrategi, Entreprenörskapsstrategi och så vidare.

Regionalt mervärde och tillväxt

För att projektet ska få stöd är det viktigt att projektet har ett regionalt mervärde och har en tydlig tillväxtinriktning (i enlighet med förordningen om regionalt tillväxtarbete, 2017:583).

Finansiering

Medfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar. Med bidrag i annat än pengar menas att ett projekt tillförs ett värde (ej kontakta medel) från någon annan aktör än projektägaren. För att arbetad tid ska kunna räknas som bidrag i annat än pengar ska det tydligt tillföra projektet något.

  • Medfinansiären ska aktivt bidra till projektets genomförande. Ett aktivt bidrag kan till exempel vara ett arbete som projektet annars hade varit tvungna att köpa in som en tjänst till projektet.
  • Värdet av bidrag i annat än pengar i form av arbetat tid ska anges till 409 kr/timme och inkluderar lönebikostnader.
  • Arbetat tid som ska utgöras av projektägarens egen personal eller personal hos en projektpartner ska inte redovisas som bidrag i annat än pengar. Den ska redovisas som kontant medfinansiering och i kostnadsslaget personal.

Projektmedel beviljas för högst tre år om inte annat sägs i beslutet.

Hållbarhetsaspekter

Projektet ska aktivt arbeta med hållbarhetsaspekter (miljö, jämställdhet och mångfald) i planering, genomförande och uppföljning av projektet. I ansökan ska det framgå hur projektet förhåller sig till hållbarhetsaspekterna. Alla projekt som beviljas projektmedel från Region Värmland ska vara jämställdhetsintegrerade.

Förstudier

Förstudier kan sökas löpande för max 1 år med ett mindre belopp.

Infrastrukturprojekt

Till strategiskt viktiga infrastrukturprojekt och som på ett tydligt sätt bidrar till att Värmlands konkurrenskraft ökar, lämnar Region Värmland bidrag med 10 % av investeringen, dock maximalt 150 000 kronor.

Kontakta projekthandläggare på Region Värmland

Ta kontakt med oss innan du skickar in ansökan. Kontakta handläggare eller maila till: beredningen@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?