Biblioteksverksamhetens uppdrag

Syftet med den regionala biblioteksverksamheten är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Enligt Region Värmlands kulturplan 2022-2025 ska den regionala biblioteksverksamheten:

  • initiera gemensamma förändringsprocesser vid biblioteken, ta initiativ till projekt över kommun- och länsgränser, främja erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och bistå biblioteken med rådgivning, inspiration och stöd i utvecklingsarbetet.
  • bedriva kvalificerad omvärldsbevakning, trendspaning och analys samt företräda de värmländska bibliotekens intressen på det nationella planet.

Kvalitet, verksamhetsutveckling och samverkan

Vi stödjer folkbiblioteken i arbetet med att stärka kvaliteten i sina verksamheter, så att de blir angelägna för fler människor. För kvalitetssäkring finns den regionala biblioteksplanens utvecklingstrappa.

Schyst bibliotek

Schyst bibliotek är ett exempel på ett kvalitetsarbete. Det är ett metodmaterial för jämlik kommunikation på bibliotek. Materialet bygger på handboken Schyst! som producerades av Region Värmland 2014 men har verksamhetsanpassats för att vara än mer relevant i bibliotekssammanhang.

Schyst bibliotek togs fram 2018 genom ett projekt där vi arbetade i workshops med två värmländska folkbibliotek. Schyst bibliotek finns att beställa tillsammans med övriga Schyst-material på schyst.se.

Barnhälsovård, Bibliotek i Värmland och sjukhusbiblioteken

Samverkan med barnhälsovården är ett exempel på verksamhetsutveckling och samarbete. Tillsammans med Bibliotek Värmland (bibliotekvarmland.se), sjukhusbiblioteken och barnhälsovården i Värmland har vi ett etablerat samarbete för att stimulera små barns språkutveckling. Målgruppen är barn i åldern 0–3 år och deras vårdnadshavare.

För att uppnå god verksamhetsutveckling behöver vi samverka med andra; både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi samverkar även med aktörer utanför bibliotekssfären.

Det här gör vi för att stimulera samarbete

Gemensamma transporter

Biblioteken i länet har ett långtgående samarbete. Resultatet har lett till att värmlänningarna har fått ett bibliotek utan kommungränser. Vi stöttar Bibliotek Värmland genom att subventionera bibliotekens transporter av böcker mellan de 16 biblioteken. Syftet är att fortsatt öka användarnas tillgång till bibliotekens medieresurser

Driva nätverk

Vi har initierat och driver två regionala nätverk, barnbibliotekarienätverket och nätverket för interkultur. Syftet med nätverken är att erbjuda forum för idé- och erfarenhetsutbyte samt fortbildning och vidareutveckling av befintliga metoder.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen