Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Förundran - Bokstart i Värmland

Förundran - Bokstart i Värmland

Förundran är en satsning på små barns språkutveckling med syftet att bidra till en god start och goda uppväxtvillkor för alla barn, 0-3 år, i Värmland. Forskningen visar att tidiga insatser under de första levnadsåren är särskilt viktiga, då de ger en positiv utveckling under resten av uppväxten.

Illustratör Matilda Ruta

Mål 

Vårt mål är att stärka vårdnadshavare i deras betydelsefulla roll för barnets språk- och läsutveckling. Vi ser att vi når föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet bäst genom att verka genom de professioner och aktörer som möter dem i sin ordinarie verksamhet.

För att nå målet behöver vi bygga upp ett strukturerat samarbete mellan biblioteken, barnhälsovården och förskolan i Värmland som håller över tid och som bidrar till att familjerna möts av samma budskap.

Projektet syftar också till metodutveckling där nämnda aktörer utforskar nya vägar för att stötta vårdnadshavarna. För att nå dit behöver vi skapa en gemensam kunskapsgrund och bredda kompetensen för nämnda professioner. Vår målsättning är att hitta modeller som passar Värmland.

Projektet är treårigt (2021-2023) och får stöd av Kulturrådet. Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.
Förundran är en naturlig vidareutveckling av vår 8-månaderssamverkan.

Samverkansparter 

I projektet finns också Karlstads Universitet och RUC (Regionalt utvecklingscentrum), samt SELMA-studien som viktiga samverkansparter.

SELMA-studien 

SELMA-studien studerar om exponering för hormonstörande kemikalier under fostertid har betydelse för barns hälsa och utveckling. Förundran - Bokstart i Värmland blir nu en del av SELMA-studien med frågeställningar om rim, ramsor, berättelser och läsvanor under barndom har betydelse för barns kognitiva och språkliga utveckling.

Vi kommer även att undersöka om läsning för barn ger en kompensatorisk effekt vid påvisad språkstörning utifrån att barnet utsatts för hormonstörande kemikalier.

I denna delstudie ingår drygt 1000 barn där vi har data på exponering under fostertid och barnens utveckling vad gäller språkstörning, kognition och beteende.

Aktuellt inom projektet 

Ny professionssatsning inom RUC 

Arbetsnamn ”Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet”.
Målgrupp: förskollärare, barnbibliotekarier och personal inom barnhälsovården.
Tänkt uppstart: Våren 2022.
Längd och antal träffar: 3 terminer, 8 träffar.

Föreläsningsserie 

Som ett led i kompetensutvecklingen ska vi arrangera en föreläsningsserie som löper parallellt med professionssatsningen.
Målgrupp: Förskollärare, barnbibliotekarier och personal inom barnhälsovården.
Tänkt uppstart: Våren 2022.

Projektorganisation 

Den regionala biblioteksverksamheten på Region Värmland står som projektledare.

Biblioteken 

  • Bibliotekschefsgrupp – representanter från Bibliotek Värmlands chefsgrupp.
  • Referensgrupp – representanter från Bibliotek Värmlands barnbibliotekarienätverk.

Barnhälsovården

  • Styrgrupp – ledningsfunktioner från barnhälsovården och logopedin.

Förskolan 

  • Samordnare (nätverk) – en representant från varje kommun.
  • Projektkoordinatorer – fyra deltidsanställningar inom projektet (á 20 procent). 

KAU och RUC 

  • Styrgrupp – föreståndare för RUC och universitetsadjunkt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Nationellt nätverk 

  • RIM (Regionbibliotek i Mellansverige) – representanter från andra regioner.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen