Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Förundran - Bokstart i Värmland

Förundran - Bokstart i Värmland

Förundran är en satsning på små barns språkutveckling med syftet att bidra till en god start och goda uppväxtvillkor för alla barn, 0-3 år, i Värmland. Forskningen visar att tidiga insatser under de första levnadsåren är särskilt viktiga, då de ger en positiv utveckling under resten av uppväxten.

Mål 

Vårt mål är att stärka vårdnadshavare i deras betydelsefulla roll för barnets språk- och läsutveckling. Vi ser att vi når föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet bäst genom att verka genom de professioner och aktörer som möter dem i sin ordinarie verksamhet.

För att nå målet behöver vi bygga upp ett strukturerat samarbete mellan biblioteken, barnhälsovården och förskolan i Värmland som håller över tid och som bidrar till att familjerna möts av samma budskap.

Projektet syftar också till metodutveckling där nämnda aktörer utforskar nya vägar för att stötta vårdnadshavarna. För att nå dit behöver vi skapa en gemensam kunskapsgrund och bredda kompetensen för nämnda professioner. Vår målsättning är att hitta modeller som passar Värmland.

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i små barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Projektet sträcker sig från 2021 till och med 2024 och får stöd av Kulturrådet. Ambitionen är att alla insater ska leva vidare efter projekttidens slut.

Samverkansparter 

I projektet finns också Karlstads universitet och RUC (Regionalt utvecklingscentrum) samt SELMA-studien som viktiga samverkansparter.

SELMA-studien 

SELMA-studien studerar om exponering för hormonstörande kemikalier under fostertid har betydelse för barns hälsa och utveckling. Förundran - Bokstart i Värmland blir nu en del av SELMA-studien med frågeställningar om rim, ramsor, berättelser och läsvanor under barndom har betydelse för barns kognitiva och språkliga utveckling.

Vi kommer även att undersöka om läsning för barn ger en kompensatorisk effekt vid påvisad språkstörning utifrån att barnet utsatts för hormonstörande kemikalier.

I denna delstudie ingår drygt 1 000 barn där vi har data på exponering under fostertid och barnens utveckling vad gäller språkstörning, kognition och beteende.

Aktuellt inom projektet 

Ny professionssatsning tillsammans med RUC 

Namn: ”Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet”.

Målgrupp: förskollärare, barnbibliotekarier och personal inom barnhälsovård och öppen förskola.

Uppstart: 27 april 2022.

Längd och antal träffar: 8 träffar utspritt på fyra terminer.

Mer om Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet.

Föreläsningsserie 

Som ett led i kompetensutvecklingen arrangerar vi en föreläsningsserie som löper parallellt med professionssatsningen.

Målgrupp: Förskollärare, barnbibliotekarier och personal inom barnhälsovården.

Uppstart: Våren 2022.

Del ett: Silent Books - hur vi skapar berättelser tillsammans

Välkommen till en inspirerande föreläsning med Elisabeth Norberg som är författare till boken Att läsa bokstaven röd. Elisabeth har stor erfarenhet av att arbeta med textlösa böcker tillsammans med barn.

Plats: Digitalt via Zoom

Datum: 29 mars

Tid: Klockan 09.30-10.30

Avgift: Kostnadsfritt

Anmälan: Anmäl dig här (trippus.se) senast 22 mars.

Att läsa innan föreläsningen:
Elisabeth Norbergs bok "Att läsa bokstaven röd". Du hittar den här.

Projektorganisation 

Den regionala biblioteksverksamheten på Region Värmland står som projektledare.

Biblioteken 

  • Bibliotekschefsgrupp – representanter från Bibliotek Värmlands chefsgrupp.
  • Referensgrupp – representanter från Bibliotek Värmlands barnbibliotekarienätverk.

Barnhälsovården

  • Styrgrupp – ledningsfunktioner från barnhälsovården och logopedin.

Förskolan 

  • Samordnare (nätverk) – en representant från varje kommun.
  • Projektkoordinatorer – tre deltidsanställningar inom projektet (á 20-40 procent).

KAU och RUC 

  • Styrgrupp – föreståndare för RUC och universitetsadjunkt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Nationellt nätverk 

  • RIM (Regionbibliotek i Mellansverige) – representanter från andra regioner.

Kontakt

Vid frågor kontakta projektledare annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen