Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Bibliotek för alla

Bibliotek för alla

Biblioteket är hela samhällets offentliga rum. Alla människor ska kunna nyttja biblioteket utifrån egna förutsättningar och behov.

Genom att erbjuda öppna arenor för samtal, kultur, information, möten och ett livslångt lärande skapas förutsättningar för delaktighet. Dock ser människors förutsättningar olika ut. Tillsammans med Värmlands bibliotek och andra aktörer, lokalt, regionalt och nationellt, arbetar vi för att biblioteken ska vara tillgängliga och relevanta för alla. Det gör vi framför allt med utgångspunkt i bibliotekslagens prioriterade målgrupper.

Personer med annat modersmål än svenska

För många som kommer nya till Sverige är biblioteket en viktig första kontakt med samhället. Här finns information, digitala utbud och personal att prata med. Litteratur och läsning är verktyg till det svenska språket. Sverige är också ett flerspråkigt samhälle och här talas ca 150 olika språk. Att ha tillgång till alla sina språk är viktigt för språk- och kunskapsutvecklingen, liksom för den egna självbilden och möjligheten att vara delaktig. Biblioteket har en viktig roll för att synliggöra och uppmuntra flerspråkighet.

Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och Sveriges urfolk samerna. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska. Samhället har ett särskilt ansvar för att dessa språk ska kunna fortleva, utvecklas och föras vidare till nästa generation. Kungliga biblioteket har pekat ut tre utvecklingsområden där biblioteken, i samråd med de nationella minoriteterna, kan bidra mer för att främja och synliggöra de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken. Det handlar om att

  • synliggöra oavsett efterfrågan
  • samverka kring medier och aktiviteter samt
  • prioritera barnen

Läs om vårt arbete med Sveriges nationella minoriteter och deras språk och kulturer genom Förundran - Bokstart i Värmland.

Personer med funktionsnedsättning

På bibliotek, liksom i samhället i stort, finns hinder som gör att personer med olika funktionsnedsättningar inte kan vara delaktiga på lika villkor. Biblioteket har ett ansvar att arbeta för att alla kan ta del av bibliotekets utbud, tjänster, arrangemang och annan verksamhet. Biblioteket har också en viktig roll i att verka för att alla ska kunna ta del av information, digitala tjänster och annat som behövs för att navigera och vara fullt delaktiga i det demokratiska samhället.

Barn och unga

Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Läs mer om hur vi arbetar med språkutveckling för barn och unga.

Vårt arbete

Vi stödjer bibliotekens arbete bland annat genom omvärldsspaning, nätverk och stöd till kompetens- och verksamhetsutveckling. Vi följer arbetet nationellt genom att delta i nätverk och andra nationella forum. I Värmland driver vi bland annat interkulturnätverket för bibliotekspersonal som ett forum för samtal, erfarenhetsutbyte och för att identifiera behov och utvecklingsfrågor, främst med fokus på språk. Vi arbetar för att öka kontakten med relevanta aktörer inom länet och stödjer lokala samarbeten och samverkansprocesser.

Läs mer

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?