Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /M /Mässling (morbilli)

Mässling (morbilli)

Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 • Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk misstanke och vid verifierat fall kontakta omedelbart infektionsklinik/barnklinik samt Smittskydd Värmland för vidare handläggning. För att verifiera ett misstänkt fall är det viktigt med snabb provtagning. Patienter med misstänkt mässling skall inte dela väntrum med andra personer. Snabb handläggning är också viktig för att minska smittspridning, se lokala rutiner nedan. Ge patienten information om mässling.
 • Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns, men uppmana att undvika kontakt med icke-immuna under den smittsamma perioden (fyra dagar före och fyra dagar efter debut av utslag).
 • Smittspårning: Identifiera icke-immuna exponerade personer för att erbjuda dem postexpositionsprofylax.
 • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i Sminet. Ange vaccinationsstatus, insjukningsdatum och eventuellt smittland.
 • Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig. 

Smittskyddsblad och rekommendationer

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Observera

Vid misstanke om mässling kontakta Smittskydd Värmland. Under jourtid ring infektionsbakjour Centralsjukhuset Karlstad (010-831 50 00 vx).

Klinisk anmälan bör innehålla

 • om, och i så fall hur, diagnosen är laboratorieverifierad
 • om profylax getts till ovaccinerade kontakter
 • uppgift om eventuell tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser)
 • sannolikt smittland
 • uppgifter om det finns flera misstänkta fall i omgivningen? 

Viktigt med uppmärksamhet på mässling 

Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, torrhosta, ögonirritation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan (kan misstolkas som afte). Efter 3-4 dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter. Tidiga fall av mässling kan misstas för influensa eftersom utslagen kommer först efter ett par dagar. Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt. 

 • Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum i vården.
 • Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska kontakta 1177 innan de söker vård. 

Vem riskerar att bli smittad av mässling? 

Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling.

Vuxna födda efter 1960: 

 • som inte blivit vaccinerade 
 • som inte haft mässling 
 • som bara fått en dos vaccin 
 • som avstått vaccination.

Folkhälsomyndigheten har utrett vid vilken tidpunkt det är mest lämpligt att erbjuda den första dosen MPR-vaccin inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Även fortsättningsvis ska det erbjudas vid 18 månaders ålder. Inför utlandsresor, som innebär en ökad smittrisk, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn över 9 månaders ålder erbjuds MPR-vaccination. Om vaccinet ges före 12 månaders ålder behöver en dos även ges vid 18 månaders ålder. 

Se lokala rutiner och relaterade länkar nedan. 

Lokala rutiner och formulär

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?