Till startsidan
Start /Vårdhygien /Kommunal vård /Basala hygienrutiner och HALT kommunal vård

Basala hygienrutiner och HALT kommunal vård

Följsamheten till basala hygienrutiner är en förutsättning för att minska smittspridningen i vården.

Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) gäller för personal och studenter i patientnära vårdarbete inom hälso- och sjukvård.

Smittskydd Värmland rekommenderar att varje enhet utför tio följsamhetsmätningar i månaden (inklusive nationella mättillfällen) för basala hygienrutiner och klädregler (BHK).

  • Målet är att alla enheter mäter varje månad, men minst fyra (4) gånger/år.
  • Resultat av mätningar, samt genomförda åtgärder utifrån uppmärksammade brister, sparas av chef som sedan rapporterar till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Resultaten redovisas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.
  • Varje chef ansvarar för uppföljning av resultat samt förbättringsåtgärder.
  • Självskattning rekommenderas inte.

Smittskydd Värmland rekommenderar att varje enhet på särskilt boende för äldre, SÄBO, årligen deltar i den nationella mätningen HALT (folkhalsomyndigheten.se). Mätningen innefattar förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaförbrukning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?