Till startsidan

Forskningsanslag via stiftelser och fonder

Förteckning över stiftelser och fonder där forskningsanslag kan sökas.

Förteckningen är uppställd utifrån sista ansökningsdag.

Cancerfonden

https://www.cancerfonden.se/forskning/for-forskare/sok-anslag-for-forskare

Anslag finns att söka för forskning, resor och kongresser.

 • Särskild utlysning: Kliniska behandlingstudier. För att möjliggöra projekt som är svåra att finansiera inom ramen för ordinarie anslag. Anslagens storlek är mellan 3 och 10 miljoner kr. Max 30 miljoner under 3-5 år. Ansökningsperioden är mellan 15 mars och 25 augusti.
 • Resa. Anslag kan sökas av forskare som är verksam inom projekt som finansieras av Cancerfonden. Öppen ansökningstid.
 • Kongress. Anslag kan sökas för att anordna kongress/symposium i Sverige och som är av intresse för cancerforskningen. Öppen ansökningstid.
  Vetenskapsrådet, Swedish Research Council

Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning. Ansökningsperioden är mellan 7 juni och 22 augusti.

Vetenskapsrådet, Swedish Research Council

https://www.vr.se/

Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning. Ansökningsperioden är mellan 7 juni och 22 augusti.

Svenska Diabetesförbundet – Diabetesfonden

https://www.diabetes.se/forskning/Diabetesfonden/forskningsanslag/

Utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans. Forskningsanslagen är vanligtvis mellan 100 000 - 500 000 kr. Tilldelas i första hand forskargrupper med mer omfattande program. Huvudsökande för projektet ska vara disputerad. Ansökningsperioden är mellan 20 juni och 15 september.

Åhlén-stiftelsen

https://www.ahlenstiftelsen.se/medicinskforskning.html

Utdelar anslag upp till 350 000 kr, undantagsvis något högre, till forskning rörande Parkinsons sjukdom, ALS, psykoser; framför allt schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, missbruk och beroende; dock inte alkoholsjukdom, perinatala hjärnskador. Forskningen ska bedrivas i Sverige av disputerad forskare och vid etablerad forskningsinstitution. Medel får inte användas till att bekosta utbildning, löner, resor, symposier eller kongresser. Ansökningsperioden är mellan 1 juli och 15 september.

Åke Wibergs stiftelse

https://ake-wiberg.se/anslag-medicin

Stödjer projekt inom både basal och klinisk forskning. Beviljar anslag till gruppledare som disputerat under de senaste åtta åren. Anslag kan användas till drift, apparatur eller lön till medarbetare i forskargruppen. Anslag beviljas normalt i storleksordningen 250 000-500 000 SEK per år. Årligen beviljas också ett särskilt anslag, på 1 miljon kr per år i 3 år. Ansökningsperioden är mellan 1 juni och 15 september.

STROKE-Riksförbundet

https://strokeforbundet.se/om-oss/

Anslag till forskning om stroke och dess följder. Information om ansökningsdatum för Strokefonden saknas för närvarande.

Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

https://www.epss.se/ansokningsinformation/

Anslag för genetisk (dock inte rent klinisk/medicinsk) forskning utdelas till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar att utveckla nya forskningsteman. Beviljade anslag ligger normalt mellan 50.000 och 400.000 kr. Ansökningsperioden är mellan 19 juli och 19 september.

Jerringfonden

https://jerringfonden.se/sok-anslag/

Stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Patient- och verksamhetsnära forskning är prioriterad. Det totala forskningsbidraget är cirka 2,5 miljoner kr. Ansökningsperioden är mellan 19 juli och 19 september.

Astma och Allergiförbundet

https://astmaoallergiforbundet.se/forskning/sok-bidrag/forskningsanslag/

Stöder projekt som syftar till att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Huvudsökande för projektet måste vara disputerad. Beviljade anslag är ca 200 000 – 250 000 kr per anslagsår. Information om ansökningsdatum saknas för närvarande.

Diabetes Wellness Sverige

https://www.diabeteswellness.se/forskning/sok-forskningsanslag/

The aim is to support both non-clinical and clinical research, related to causes, cures or complications of type 1 and 2 Diabetes. A Junior Project Grant is aimed as a help to start funding smaller projects for both established institutions as well as young researchers early in their career. 200 000 kr. The deadline for applications is yet to be announced.

Vetenskapsrådet, Swedish Research Council

https://www.vr.se/

Internationell postdok med ansökningsperiod mellan 16 augusti och 12 september.

Reumatikerförbundet

https://reumatiker.se/forskning/for-forskare/

Beviljar tvåårsanslag till forskning som minskar sjukligheten, ökar livskvaliteten vid reumatisk sjukdom eller förebygger reumatisk sjukdom. Ansökningsperioden för forskningsanslag är mellan juni och september.

Riksförbundet Hjärtlungs forskningsfond

https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/forskning/forskningsanslag/

Stöder forskning rörande hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Prioriterade forskningsområden är rehabilitering, förebygga återfall och försämring, egenvård, livsstil, psykisk hälsa och mötet med vården. Riksförbundet HjärtLung har beslutat att inte utlysa några forskningsmedel i år (2023 inför 2024) eftersom förbundet håller på att omvärdera inriktningen av sitt stöd till forskning.

Neuroförbundet

https://neuro.se/vaart-arbete/forskning/forskningsansoekan/

Delar ut bidrag till forskningsprojekt rörande neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Av särskilt intresse är multipel skleros och forskning som kommer till praktisk nytta för patienter i närtid är prioriterad. Anslag inkluderar ej forskning rörande demenssjukdomar och traumatiska hjärnskador. Ansökningsperioden är mellan 15 augusti och 30 september.

Cancer- och Allergifonden

https://cancerochallergifonden.se/forskning/ansok-om-forskningsanslag/

Delar ut forskningsanslag till miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Anslag får sökas av forskare knutna till svenska universitet/högskolor. Maximalt belopp är 500.000:- och får inte användas till regelrätta djurförsök. Lägg till sist: Ansökningsperioden är mellan 16 augusti och 15 september.

Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

https://www.stiftelseansokan.se/Pages/GamlaTjanarinnor.aspx

Medel anslås till forskning inom geriatrik. Ansökningsperioden är mellan 1 september och 30 september.

Njurfonden, Njurförbundet

https://www.njurfonden.se/sok-anslag/

Ger bidrag till för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt informera om njursjukdomar. Projekt ska omfatta 12 månader. Totalt beviljas 5 miljoner kr. Ansökningstiden är mellan 1 juni och 30 september.

Reumatikerförbundet

https://reumatiker.se/forskning/for-forskare/

Stig Thunes fornd för omvårdnadsforskning inom området reumatiska sjukdomar. Ansökningsperioden för forskningsanslag är mellan maj och 1 oktober.

Klinisk forskning i samverkan, Karlstads Universitet och Region Värmland

https://www.kau.se/samverkan/forsknings-och-innovationssamverkan/forskningssamverkan/klinisk-forskning-i-samverkan

Medel kan sökas för upp till två år av anställda från Karlstads Universitet eller Region Värmland. Huvudsökande ska vara disputerad. Angelägna forskningsområden är: psykisk ohälsa, hälsofrämjande levnadsvanor, jämlik hälsa – sårbara grupper, vårdnivåer och vårdformer samt långvariga sjukdomar – multisjukhet. Total årlig budget är 6 miljoner kronor. Information om ansökningsdatum saknas för närvarande.

Riksförbundet Cystisk Fibros

https://www.rfcf.se/forskningsfonder

Delar ut anslag till forskning rörande cystisk fibros, såsom framtagande av nya undersöknings- och behandlingsmetoder eller forskning rörande CF-patientens och CF-familjens sociala situation. Information om ansökningsdatum saknas för närvarande.

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

https://www.kungahuset.se/kungliga-stiftelser/kungl.-familjens-stiftelser/drottning-silvias-jubileumsfond/ansokan

Ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder. Stipendier kan sökas av forskarstuderande på svenska universitet/högskolor. Tema 2023: ”Metoder för att förebygga och behandla psykiska och fysiska funktionshinder hos barn”. Ansökningstiden är 1 september – 1 oktober.

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

http://www.aidsfond.se/forskningsanslag/ans%C3%B6kan-om-forskningsanslag-24944283

Anslag delas ut till forskning rörande HIV-infektioner och AIDS, särskilt aspekter avseende behandling och prevention och vaccin. Projekt med klinisk anknytning och sökande som nyligen påbörjat sin forskning prioriteras. Forskning bör ha en tydlig anknytning till ett svenskt universitet eller sjukhus. Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 oktober.

Hörselskadades riksförbund

https://hrf.se/om-hrf/horselforskningsfonden/

Hörselforskningsfonden beviljar upp till 300.000 kr per projekt som rör medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade. Ansökningar tas emot varje år mellan 1 september och 1 oktober.

Stiftelsen för Njursjuka

https://njurstiftelsen.se/forskningsstipendium/

Forskningsstipendier för totalt 400.000 kr utdelas årligen för patientnära forskning rörande njursvikt och njurdonationer. Projekt kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär. Sista ansökningsdatum är 1 oktober.

Insamlingsstiftelsen för MS-forskning

http://msforskningsfonden.se/

Delar ut anslag på totalt 750.000 kr fördelade på 3-5 projekt rörande neuroimmunologiska sjukdomar, företrädesvis MS. Ges i första hand till forskare på postdoktoral nivå och som disputerat för högst 10 år sedan. Information om ansökningsdatum saknas för närvarande.

Wenner-Gren Stiftelserna

https://www.swgc.org/stipendier-och-anslag.aspx

Stödjer internationellt vetenskapligt utbyte:

 • Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer). Ansökan kan göras av svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den utländska postdoktorns examen ska inte vara äldre än 5 år. Stipendiet gäller för 3-12 månader med möjlighet till 12 månaders förlängning. Sista ansökningsdatum är 1 oktober.
 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution). Ansökan kan göras av svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den utländska postdoktorns examen ska vara mer än 5 år gammal. Stipendiet gäller för 1-12 månader. Sista ansökningsdatum är 1 oktober.
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare). Ansökan kan göras av senior forskare, vanligen professor, för att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Doktorsexamen ska vara mer än 5 år gammal. Stipendiet gäller i 3-12 månader. Sista ansökningsdatum är 1 oktober.
 • Resestipendier för kortare tids besök utomlands för att delta i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen och inte fyllt 40 år. Sista ansökningsdatum är 1 oktober.

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

https://www.larshiertasminne.se/anslag/bidrag-till-enskilda-forskare-och-organisationer

Delar ut anslag på 10.000-50.000 kr till omkostnader för att genomföra ett projekt. Ansökningsperioden är mellan 15 augusti och 1 oktober.

Cancerfonden

https://www.cancerfonden.se/forskning/for-forskare/sok-anslag-for-forskare

Anslag finns att söka för forskning, resor och kongresser.

 • Junior Investigator Award. Anslag ges för att under en sexårsperiod på heltid kunna ägna sig åt cancerforskning. Postdoktoral forskningsmeritering prioriteras. Den sökande ska ha disputerat för högst sju år sedan. Tjänsten kan kombineras med max 20% bisyssla, t.ex. klinisk tjänst. Ansökningsperioden är mellan 25 augusti och 1 oktober.
 • Senior Investigator Award. Anslag ges för att under en sexårsperiod på heltid kunna ägna sig åt cancerforskning. Sökande ska inneha en docentur eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Disputation ska ha skett för högst 12 år sedan. Tjänsten kan kombineras med max 20% bisyssla, t.ex. klinisk tjänst. Ansökningsperioden är mellan 25 augusti och 1 oktober.
 • Senior/Junior Clinical Investigator Award. Anslag ges till kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare för att under en sexårsperiod på mellan 50-70% ägna sig åt cancerforskning Sökande får inte ha en sluttjänst inom universitetsorganisation. Ansökningsperioden är mellan 25 augusti och 1 oktober.
 • Postdoktortjänst. Anslag för cancerforskning beviljas för högst tre år. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen under de senaste tre åren. Anslaget kan kombineras med max 20% bisyssla, t.ex. kliniskt tjänst. Ansökningsperioden är mellan 25 augusti och 1 oktober.
 • Fellowship i vårdforskning. Treårigt anslag till projekt rörande vårdforskning. Beaktar särskilt ansökningar där del av perioden tillbringas vid institution utomlands. Ansökningsperioden är mellan 25 augusti och 1 oktober.
  Resa. Anslag kan sökas av forskare som är verksam inom projekt som finansieras av Cancerfonden. Öppen ansökningstid.
 • Kongress. Anslag kan sökas för att anordna kongress/symposium i Sverige och som är av intresse för cancerforskningen. Öppen ansökningstid.

Barndiabetesfonden

https://www.barndiabetesfonden.se/om-typ-1-diabetes/forskning/ansokan/

Ger anslag till forskning rörande barndiabetes och/eller typ 1 diabetes. Pioritering kan skilja från år till år. 2023 års ansökningsomgång öppnar i Augusti.

Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

http://www.thuringsstiftelse.com/Ansokan.aspx

Ger anslag till forskning rörande psykiatri, barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur. Anlagen är i storleksordning 25-150.000 kr. Sökande bör ha disputerat under de senaste 5 åren. Ansökningsperioden är mellan 15 september och 15 oktober.

Riksförbundet för Sexuell Upplysning

https://www.rfsu.se/om-rfsu/om-oss/ottarfonden/

Ger bidrag till projekt som genom vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning främjar familjeplanering. Projektet får inte vara en del av en akademisk grundutbildning. Ottarfonden har två fasta ansökningstillfällen per år, den 15 april och den 15 oktober.

Edwin Jordans Stiftelse för oftalmologiska forskningsbidrag

https://stiftelseansokan.se/Pages/EdwinJordan.aspx

Ger bidrag till forskning rörande ögonsjukdomen makuladegeneration. Sista ansökningsdatum är 16 oktober.

Henning och Ida Perssons Forskningsstiftelse

http://hpforskningsstiftelse.se/anvisningar-for-sokande/

Ger bidrag till medicinsk forskning avseende folksjukdomar, företrädesvis cancer. Mer information presenteras i annons i Läkartidningen under september månad.

Syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

https://www.stiftelseansokan.se/Pages/Svensson.aspx

Stödjer forskning för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna. Stipendium samt forsknings- och reseanslag kan sökas av läkare och vetenskapsmän. Ansökan kan göras varannat år (ojämna år). Ansökningstiden är mellan 1 september och 31 oktober.

Wenner-Gren Stiftelserna

https://www.swgc.org/stipendier-och-anslag.aspx

Stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Särskilda stipendier för postdoktoral utbildning (Wenner-Gren Fellows). Stipendiet omfattar upp till 3 års postdoktoral utbildning utomlands och därefter söker stipendiaten anslag för två års lön som forskare vid svensk institution. Sökandes doktorsexamen ska inte vara äldre än 3 år. Sista ansökningsdatum är 31 januari.

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

http://www.aidsfond.se/forskningsanslag/ans%C3%B6kan-om-forskningsanslag-24944283

Anslag delas ut till forskning rörande HIV-infektioner och AIDS, särskilt aspekter avseende behandling och prevention och vaccin. Projekt med klinisk anknytning och sökande som nyligen påbörjat sin forskning prioriteras. Forskning bör ha en tydlig anknytning till ett svenskt universitet eller sjukhus. Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 oktober.

Wenner-Gren Stiftelserna

https://www.swgc.org/stipendier-och-anslag.aspx

Stödjer internationellt vetenskapligt utbyte:

 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution). Ansökan kan göras av svensk forskare som är värd för utländsk disputerad forskare. Den utländska postdoktorns examen ska vara mer än 5 år gammal. Stipendiet gäller för 1-12 månader. Sista ansökningsdatum är 10 mars.
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare). Ansökan kan göras av senior forskare, vanligen professor, för att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Doktorsexamen ska vara mer än 5 år gammal. Stipendiet gäller i 3-12 månader. Sista ansökningsdatum är 10 mars.
 • Resestipendier för kortare tids besök utomlands för att delta i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen och inte fyllt 40 år. Sista ansökningsdatum är 10 mars.

Riksförbundet för Sexuell Upplysning

https://www.rfsu.se/om-rfsu/om-oss/ottarfonden/

Ger bidrag till projekt som genom vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning främjar familjeplanering. Projektet får inte vara en del av en akademisk grundutbildning. Ottarfonden har två fasta ansökningstillfällen per år, den 15 april och den 15 oktober.

Astma och Allergiförbundet

https://astmaoallergiforbundet.se/forskning/sok-bidrag/kerstin-hejdenbergs-stipendium/

Kerstin Hejdenbergs stipendium. Kan sökas av doktorander inom barnallergologisk forskning. Information om ansökningsdatum 2024 saknas för närvarande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?