Till startsidan

Arkiv biblioteksutveckling

Här hittar du tidigare satsningar och publikationer inom biblioteksutveckling för inspiration.

Projektbeskrivning

Bibliotek Värmland var ett projekt där biblioteken skulle öka sin samverkan för att kunna tillhandahålla ett större utbud av boktitlar, tillgång till fler databaser och ökad tillgång till specialistkompetens.

Syftet med projektet har varit att genom samverkan mellan de offentliga biblioteken och Mediecenter i Värmland uppnå ett bättre resursutnyttjande för användarnas bästa. Brukarperspektivet har varit centralt i arbetet och det övergripande målet har varit att öka kvaliteten på biblioteksservicen i Värmland.

Projektägare: Region Värmland
Projekttid: 2003 – 2006 med avspark 22 oktober 2003

Dokument

Arbetsgrupper i Bibliotek Värmland

Arbetsgrupper för vart och ett av de prioriterade arbetsområdena bildades bland länets bibliotekspersonal. De olika bibliotekstyperna men också de olika personalkategorierna bibliotekarier, assistenter och chefer var representerade i grupperna. Efter hand som projektet framskred bildades flera arbetsgrupper.

Mediagruppen

Gruppen inriktade sig på att fördjupa det lånesamarbete som hade växt fram mellan biblioteken under de senaste åren. Mellan biblioteken i länet hade det sedan länge funnits en generös attityd till lån mellan kommunerna och detta lånesamarbete växte fram efter hand genom åren. Den bärande tanken har varit den att det är lättare att låna in om man är generös när man lånar ut.

En ökad samverkan genom fördjupning av detta samarbete är ett sätt att förverkliga målet för samverkansprojektet ”Bibliotek Värmland – med låntagaren i centrum”.

Videogruppen

Länsbiblioteket erbjöd sex bibliotek möjligheten att delta i ett videoförsök som skulle gå till så att varje kommun + länsbiblioteket lägger en summa var för att köpa in videofilmer tillsammans som man sen lånar mellan varandra för att till ett billigt pris öka utbudet för låntagarna. Gruppen bestod av representanter från vart och ett av de sex biblioteken och AV-centralen som gjorde urvalet. Arbetsgruppen kom överens om urvalet av de 180 DVD-filmer som skulle köpas in. Man valde DVD eftersom det låg bättre i tiden. Upphandlingen gjordes av AV-centralen.

Magasinsgruppen

Frågan om magasinets roll i biblioteksverksamheten hade diskuterats på biblioteken och en arbetsgrupp bildades. Gruppen diskuterades om magasinsverksamheten i länet kan förbättras genom att de olika biblioteken ansvarar för olika ämnesområden för att få ett bredare titelutbud i länet. En kartläggning av magasinen gjordes.

Lånekortsgruppen

Att kunna använda samtliga lånekort på alla bibliotek i länet var målet. Av praktiska skäl önskar sig många biblioteksbesökare att det skulle vara möjligt att inte behöva ha flera lånekort för att man lånar på flera ställen i länet. Detta möjliggörs genom att man får sitt kort registrerat och förbinder sig att följa respektive biblioteks låneregler. Det är också en ekonomisk fördel för biblioteken eftersom man inte behöver lämna ut så många nya kort.
Bokmärke med information till dem som använder samma lånekort vid olika bibliotek togs fram.

Databasgruppen

Gruppen arbetetade med en regional plan för samarbete kring databaser. En vision, en policy och en metod för att arbeta med databaser i Värmland togs fram – Bibliotek Värmland – med låntagaren i centrum – 24-timmarsbiblioteket.

Portalgruppen

Ett intensivt arbete lades ner för att ta fram innehåll i och organisation av biblioteksportalen bibliotekvarmland.se. Portalen skulle vara en ingång till de värmländska bibliotekens samlade resurser och vända sig till allmänheten. Den skulle marknadsföra de värmländska biblioteken och poängtera det gemensamma.

Marknadsföringsgruppen

Denna grupp bildades efter att länsbiblioteket hade besökt biblioteken och pratat om Bibliotek Värmland-projektet. Sedan länge fanns insikten om att biblioteken behövde marknadsföra sig och tillkomsten av gruppen kom sig av att man tyckte att vi hade ett bra tillfälle att gemensamt göra biblioteken mer synliga. Den första konkreta åtgärden var att beställa en gemensam helsidesannons under ”Bibliotek i Värmland” på de rosa sidorna i telefonkatalogen. Här fanns adress, telefonnummer, www-adress och öppettider för kommunbiblioteken, sjukhusbiblioteken och Universitetsbiblioteket. Kostnaden delades mellan biblioteken.

Omvärldsanalysgruppen

Den bildades efter att styrgruppen efterfrågat en analys av hur det kommer att se ut framöver för biblioteken i Värmland.

Arbetet med omvärldsanalysen för de värmländska biblioteken pågick under vintern, våren och sommaren 2004. Arbetsgruppen bestod av bibliotekarier som alla genomgått den högskolekurs i Omvärldsbevakning, 5 p, som Länsbiblioteket i Värmland anordnade under 2003 .Gruppen arbetade med omvärldsanalysen med utgångspunkt i de teorier om scenarioplanering som ingått i kursen. Resultatet blev omvärldsanalysen ”Även det vi vill bevara måste vi förändra” (pdf) Pdf, 172 kB.

Projekttid: 2015-2017

Dela läslust var ett gemensamt utvecklingsprojekt för folkbiblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län. I och med detta projekt ville vi stärka våra kunskaper om det läsfrämjande arbetet på biblioteken med målet att vi ska känna att vårt arbete gör skillnad för både befintliga och nya besökare.

Vi ville dra nytta av erfarenheterna från vårt gemensamma KUB-projekt då föreläsningsdagar och formella utbildningar varvades med arbetsplatsbaserat lärande och lokala processer.

Målgruppen för Dela läslust var biblioteksanställda i de fyra länen med målet att kompetensutvecklingen ska komma befintliga och nya användare till del.

Syfte och mål

Biblioteksmedarbetare

 • Öka sin kompetens att arbeta läsfrämjande.
 • Veta att biblioteket har ett läsfrämjande uppdrag och kunna uttrycka och tillämpa det i sin roll.
 • Utveckla sin tillämpning så att det stärker det läsfrämjande uppdraget.
 • Förstå och känna att den egna tillämpningen gör skillnad.

Kommunbibliotek

Genom projektet ska kommunbiblioteken arbeta mer strategiskt och systematiskt med sin läsfrämjande verksamhet och hitta former för kontinuerligt arbete med lärande organisation.

Länsbibliotek

Genom projektet ska de regionala biblioteksverksamheterna arbeta mer strategiskt med läsfrämjande genom att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet.

De tre nivåerna

Projektets upplägg och inriktning utgörs av tre nivåer:

 • Ett gemensamt basspår med fyra heldagar erbjuds alla medarbetare i de fyra länen. I basspåret ingår också två chefsseminarier.
 • Lokala utvecklingsprocesser på respektive kommunbibliotek. Läns- och regionbiblioteken bidrar gärna med processtöd och hjälper till att koppla samman projektdeltagare som intresserar sig för samma saker.
 • Utifrån behovsinventeringar hos kommunbiblioteken planerar läns- och regionbibliotek lärtillfällen som stöttar de lokala utvecklingsprocesserna.

Workshop – behovsanalys Värmland

Som ett led i arbetet med att forma innehållet i projektet hölls en workshop för bibliotekspersonal i Värmland.

Material från workshopdagarna

Vad hände?

Projektet Dela Läslust är avslutat sedan en tid, och vi vill i projektets anda förstås gärna dela med oss av de erfarenheter vi gjort under projekttiden. Det gör vi i form av två texter som på olika sätt närmar sig projektet. Jenny Lindberg, forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås, har analyserat fokusgruppsintervjuer med projektdeltagare (såväl biblioteksmedarbetare som bibliotekschefer) samt projektteam, och Lisa Ångman, projektledare för Dela Läslust, har dels sammanfattat projektets innehåll och form, dels reflekterat kring utmaningarna med interregional samverkan. Du hittar dessa två texter nedan.

KUB var ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotek i fyra län: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet pågick från 1 februari 2012 till 30 juni 2014. Projektet medfinansierades av ESF (Europeiska Socialfonden).

Syftet med projektet var att all bibliotekspersonalen i de fyra länen skulle utveckla och stärka relevanta kompetenser. Projektet ville säkerställa att biblioteken och dess personal utvecklas i takt med användarnas behov – idag och imorgon. Ett viktigt delsyfte i projektet var att biblioteken ska utvecklas som lärande organisationer och därigenom stärka sin roll som lärandemiljö, både internt och utåt till medborgarna. Ett annat syfte var att den kompetensutveckling som erbjuds i projektet ska öka personalens anställningsbarhet.

Dokument

Projektägare: Region Värmland/Länsbiblioteket
Projekttid: 2010 – 31 maj 2013

På frivillig basis besökte pensionärer äldre på serviceboenden och läste högt, berättade, lyssnade och samtalade med dem.

Läsglädje drevs som ett samverkansprojekt 2010 – 2012. mellan ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, PRO, SPF och Region Värmland/Länsbiblioteket. Projektet fick medel från Kulturrådet, Landstinget i Värmland, Region Värmland, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan samt PRO och SPF.

Regionala träffar anordnades två gånger per år av Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, SPF, PRO och Region Värmland. Träffarna finansierades med medel från medverkande organisationer och Landstinget i Värmland.

Deltagarna erbjöds kostnadsfri utbildning i högläsningsmetoder, om litteratur och bemötande. Utbildningen genomfördes i studieförbundsregi där regelbundna återträffar och fortbildning ingick.

Syftet var att berika vardagen för äldre och personer med funktionsnedsättningar och att samarbete skapades med bibliotek, omsorg och äldreomsorg.

Under träffar med nya högläsare delades följande material ut till deltagarna:

Från 2013 fortsatte arbetet med Läsglädje ute i de deltagande kommunerna; Eda, Årjäng, Sunne, Torsby, Hagfors, Kil, Karlstad, Hammarö och Filipstad.

Bibliotekens uppdrag är att verka för samhällets demokratiska utveckling.
I analysen framtagen av avdelningen för kulturutveckling belyses värmlänningarnas närhet till biblioteksservice.

Närhet till bibliotek (pdf) Pdf, 60 MB.

Schyst bibliotek är ett exempel på ett kvalitetsarbete. Det är ett metodmaterial för jämlik kommunikation på bibliotek. Materialet bygger på handboken Schyst! som producerades av Region Värmland 2014 men har verksamhetsanpassats för att vara än mer relevant i bibliotekssammanhang.

Schyst bibliotek togs fram 2018 genom ett projekt där vi arbetade i workshops med två värmländska folkbibliotek.

Schyst bibliotek finns att beställa tillsammans med övriga Schyst-material på schyst.se.

Under 2016 genomförde Region Värmland på uppdrag av MTM projektet Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland. Syftet med detta projekt var att öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i synnerhet, hos folkbiblioteken i första hand.

Utifrån en kartläggning erbjöds bibliotekspersonal fortbildning, som bidrog till att biblioteken ökat sin användning av tillgängliga medier. Erfarenheterna efter genomfört projekt sammanställs till tips och rekommendationer som ska kunna användas på bibliotek i hela Sverige.

Som målsättning med detta projekt hade vi att samarbetet mellan de aktörer som har anknytning till tillgängliga medier ska utvecklas. Samarbetet i sin tur ska leda till ökad kunskap och användning och naturligtvis, ökad tillgänglighet av medier.

Projektnamn: Taltidningar och tillgängliga medier på biblioteken i Värmland
Projekttid: 1 februari 2016 – 31 december 2016
Finansiering: MTM
Samordnare: Biblioteksutveckling, Region Värmland

Material

Under 2020–2022 genomförde Region Gotland, Region Värmland och Region Östergötland en fortbildning för och med ungdomsbibliotekarier i de tre regionerna.

Anledningarna till att vi ville göra det tillsammans var flera. Dels är det roligare att arbeta ihop med andra, dels kan tre personer komma på fler bra idéer än man gör på egen hand. Ytterligare en viktig anledning var att det inte finns så många medarbetare på biblioteken i våra regioner som arbetar med unga, så om vi genomförde det tillsammans skulle deltagarna få chansen att träffa och utbyta erfarenheter med fler kollegor ute i landet.

Syfte och mål

Syftet med fortbildningen var att utforska utgångspunkter, goda exempel och metoder för utveckling av relevant och betydelsefull biblioteksverksamhet tillsammans med unga.

Målen var att deltagarna skulle få ökad kompetens i området unga och bibliotek för att kunna utveckla relevanta och angelägna verksamheter tillsammans med unga. För att göra det måste var och en förstå sitt uppdrag. Genom inbjudna föreläsare från olika verksamheter ville vi ge en bred bild av olika metoder och arbetssätt.

Tonvikt lades också på deltagarnas egna reflektioner under kursens gång genom loggboksskrivande och gruppsamtal. Vi ville även att kursen skulle leda till konkret verksamhetsutveckling på biblioteken och att deltagarna redan under kursens gång skulle fundera på tillämpning i den egna verksamheten.

Slutrapport Unga och bibliotek

Fortbildningen blev en spännande resa både för oss och de ungdomsbibliotekarier som valde att vara med. För att inspirera och underlätta för kollegor i andra regioner att göra något liknande presenterar vi i följande rapport hur vi tänkte, hur vi gjorde och hur responsen blev från våra deltagare.

Slutrapport Unga och bibliotek - en fortbildning för ungdomsbibliotekarier 2020-2022 (pdf) Pdf, 5 MB..

Värmland läser var en samverkans- och lärprocess där vi tillsammans med länets aktörer utforskade beprövade idéer och nya vägar för läsfrämjande. Det byggde på medverkan och engagemang från ett stort antal läsfrämjare och språkutvecklare. Projektet drevs av Region Värmland med stöd av Kulturrådet 2018-2021.

Mål för projektet 

 • Bidra till att utveckla och sprida metoder för läsfrämjande.
 • Stärka läsfrämjare i länet.
 • Bygga infrastruktur för läsfrämjande i länet.
 • Medverka till ökad kunskap om språkets och läsandets betydelse för demokrati, jämlikhet och social hållbarhet.

Slutrapport Värmland läser

I slutrapporten för Värmland läser kan du ta del av detaljerad information om projektet. Slutrapport Värmland läser (pdf). Pdf, 813 kB.

 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?