Till startsidan
Ungdomar på en tågperrong. 

Länstransportplan

Region Värmland ansvarar för att ta fram en länstransportplan för Värmlands län. Planen är trafikslagsövergripande och omfattar person- och godstransporter för den regionala infrastrukturen.

Den nationella infrastrukturen, som till exempel järnvägar och europavägar samt drift och underhåll, ansvarar Trafikverket för.

Länstransportplanen anger målen för utvecklingen av den regionala transportinfrastrukturen i Värmland. Utgångspunkten är det övergripande nationella transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet. Funktionsmålet handlar om att transportsystemet ska vara jämställt och tillgängligt för alla. Hänsynsmålet handlar om att medverka till högre säkerhet samt förbättrad miljö och hälsa. 

Samordning, avvägningar och prioriteringar under planperioden sker i dialog mellan Trafikverket och Region Värmland i den Regionala Transportgruppen. I RTG hanteras frågor kopplat till utförande av åtgärder i planen. Gruppen består av tjänstepersoner från Region Värmland och Trafikverket.

Aktuella beslut om ändringar

Under planperioden sker vissa förändringar som inte går att förutse när planen tas fram. Här kommer vi att redovisa de mest betydande förändringarna som uppstår. Än finns inga förändringar att redovisa.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?