Coronavirus

2019-nCoV 

När ska man misstänka smitta? 

Patienten ska uppvisa både klinisk bild som överensstämmer med sjukdomen samt ha en epidemiologisk koppling. Falldefinition uppdateras fortlöpande och uppdaterade kriterier finns på Folkhälsomyndighetens hemsida – Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall (Folkhälsomyndigheten).

Vid oklarhet kring fall eller behov av rådgivning, kontakta Smittskydd Värmland kontorstid alternativt infektionsbakjour jourtid. 

Vid misstänkt fall enligt Folkhälsomyndighetens falldefinition ska bakjour på infektionskliniken omedelbart kontaktas via växel 054-61 50 00 för ställningstagande till fortsatt handläggning och beslut hur patient ska transporteras till infektionsklinik.  

Vid provtagning ska kontakt tas med Klinisk mikrobiologi för vägledning kring remittering, paketering och inlämning av prover. Prov skickas vidare till Folkhälsomyndigheten för analys. 

Lokala rutiner 

Coronavirus 2019-nCoV  

Andningsskydd - Så här använder du andningsskydd 

Omhändertagande av prov för misstänkt MERS-CoV, SARS-CoV, 2019-nCov (högpatogena coronavirus), fågelinfluensa A H5N1 samt övriga smittfarliga prover (INS-01794, Klinisk mikrobiologi)     

Material

Affisch att sätta upp utanför akutmottagningar och vårdcentraler, svenska och engelska (pdf) 
Det finns ett skrivbart fält där man kan skriva in telefonnumret till mottagningen innan utskrift. 

Senaste nytt från Folkhälsomyndigheten (FoHM)

Utbrottsinformation 2019-nCoV (FoHM)

FAQ Coronavirus 2019-nCoV (FoHM)

Handläggningsrekommendationer 

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av covid-19 (FoHM)   

Rekommendation för handläggning av bekräftade fall av covid-19 (FoHM)   


SARS (coronavirus) 

2003–2004 drabbades världen av en epidemi av ett nytt coronavirus som benämndes SARS. Utbrottet orsakade runt 8000 fall varav över 750 dog. Runt 20 procent av de drabbade var sjukhuspersonal. Smittan uppträdde först i Kina men spreds till ett flertal länder via resenärer. Troligen kom smittan från fladdermöss som smittade människor via andra djurarter. Efter 2004 har inget nytt fall av samhällssmitta registrerats.  


MERS (coronavirus)

2012 upptäcktes en ny variant av coronavirus på arabiska halvön som orsakar svår lunginflammation och komplikationer från andra organ, framförallt njursvikt. Viruset benämns MERS-coronavirus (Middle Eastern Respiratory Syndrome coronavirus) och sjukdomen benämns MERS. Spridning av viruset pågår fortfarande. Samtliga fall har haft koppling till smitta i länder på den Arabiska halvön även om enstaka fall även upptäckts bland de som haft nära kontakt med smittade som vårdats i Sydkorea, Storbritannien, Frankrike och Italien. Smittkällan är fortfarande okänd, men även här tror man att det ursprungligen rör sig om en zoonotisk smitta då även detta virus, likt SARS liknar virus som finns hos fladdermöss. Man har även funnit att smitta kan förekomma hos kameler och detta anses vara den troliga smittkällan även om det inte är helt klarlagt. Förekomst av smitta mellan människor har påvisats, framförallt i samband med vård av sjuka, men i begränsad omfattning. Hittills har de flesta fallen haft underliggande sjukdomar som kan ha gjort dem extra känsliga. 

Misstänkta fall  

MERS-CoV ska misstänkas om en person som har besökt Arabiska halvön eller närbelägna länder insjuknar inom 14 dagar efter hemkomsten med feber >38 grader och allvarlig eller nedre luftvägsinfektion.
Se Folkhälsomyndighetens falldefinition.

Vid misstänkt fall enligt falldefinition ska bakjour på infektionskliniken omedelbart kontaktas via växel 054-61 50 00 för ställningstagande till fortsatt handläggning och beslut hur patient ska transporteras till infektionsklinik. 

MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom.  

Lokala rutiner

MERS-CoV