Till startsidan

Europeiska nätverk

Inom EU finns en mängd nätverk med olika mål och funktioner. En del med politiskt tillsatta representanter, andra med tjänstepersoner eller näringslivsrepresentanter. Region Värmland är medlem i ett flertal nätverk vilket bidrar till organisationens utveckling samt stärker regionens påverkansarbete i frågor som gagnar Värmland.

Engagemang i nätverk på europeisk nivå kan vara mycket givande för kommuner och regioner. Det kan ge möjlighet till utbyte av erfarenheter, påverkansarbete och utveckling av nya metoder inom ett sakområde. Många nätverk på europeisk nivå har gått ifrån att vara allmänna plattformar för idéutbyte till att bli alltmer operativa med tydligt fokus på konkret påverkansarbete samt samarbete med gemensam projektutveckling genom EU:s fonder och program.

Nedan presenteras de fyra nätverk som Region Värmland är medlem i. Det finns även en lista med andra europeiska nätverk som kan vara av intresse för kommuner och organisationer i Värmland.

ERRIN är ett Brysselbaserat nätverk för regionala aktörer inom forskning och innovation. Nätverket grundades i början av 2000-talet och samlar aktörer från runt 120 regioner i fler än 20 europeiska länder. Det syftar till att stärka den regionala forsknings- och innovationskapaciteten genom att vara en plattform för utbyte av information och erfarenheter, ett stöd för europeiska utvecklingsprojekt samt en påverkanskanal för utformningen av EU:s politik och finansieringsprogram för regioner. Genom nätverket ges även möjlighet till partnersök till projekt.

Verksamheten i ERRIN sker på tre nivåer: (1) den politiska ledningen i medlemsregionerna, (2) regionala representanter i Bryssel och (3) expertnivån som består av sakkunniga från offentlig eller privat sektor i medlemsregionerna. Arbetet i ERRIN görs i 13 tematiska arbetsgrupper som leds och drivs av representanter från regionkontor i Bryssel. Region Värmland European Office leder arbetsgruppen för bioekonomi och är aktiv i arbetsgruppen för smart specialisering.

Läs mer om ERRIN på nätverkets hemsida.

Kontaktinformation ERRIN

Kontaktperson Region Värmland European Office
Simon Fredholm, Internationell handläggare
Telefon: +46 108 331 065
E-post: simon.fredholm@regionvarmland.se

Vanguardinitiativet är ett nätverk som ska främja interregional samverkan mellan regioner baserat på regionala smart specialiseringsstrategier. Genom nätverket samarbetar regioner som har identifierat liknande prioriteringar inom sina regionala forsknings och innovationsstrategier för smart specialisering gällande avancerad industriell tillverkning. Målsättningen för Vanguardinitiativet är att snabba på marknadsintroduktionen av innovationer, stärka interregionalt samarbete och utveckla interregionala värdekedjor.

Arbetet i Vanguard sker inom så kallade piloter samt genom tematiska arbetsgrupper. Inom piloterna samarbetar aktörer från olika europeiska innovationsekosystem. Syftet är att utveckla storskaliga innovationsprojekt, kommersialisera nya innovationer samt utveckla och stärka interregionala värdekedjor. Region Värmland är medlem i piloten för bioekonomi och piloten för 3D-printing. Arbetsgrupperna leds av tjänstepersoner och grupperna fokuserar på påverkansarbete, kommunikation samt långsiktig strategisk planering för nätverket. Vanguardinitiativet är även ett framgångsrikt nätverk när det gäller att påverka europeisk politik inom områden som sammanhållningspolitik samt forskning- och innovationspolitik.

Läs mer om Vanguard Initiative på deras hemsida.

Kontaktinformation Vanguardinitiativet

Kontaktperson Region Värmland European Office
Simon Fredholm, Internationell handläggare
Telefon: +46 108 331 065
E-post: simon.fredholm@regionvarmland.se

CPMR är ett nätverk som består utav cirka 150 regioner från ett tjugotal europeiska länder. Det är en paraplyorganisation för sex olika geografiska kommissioner samlade kring hav och vatten, bland andra Nordsjön, Östersjön och Medelhavet. Nätverket riktar sig i första hand till perifera kustregioner, men också till regioner som av geografiska, politiska eller ekonomiska skäl anser sig vara en del av den europeiska periferin. CPMR arbetar för att stärka unionens ytterområden och bedriver strategiskt påverkansarbete inom bland annat transportinfrastruktur samt strävar efter att säkerställa en stark regionalpolitik på EU-nivå.

CPMR:s högst beslutande organ är dess Generalförsamling som fattar de långsiktiga besluten. Parallellt med Generalförsamlingen arbetar CPMR:s politiska byrå som tar fram ställningstagande och policyunderlag för Generalförsamlingen att besluta om. De politiska organen biträds av ett generalsekretariat. Även Östersjökommissionen har sekretariat som biträder sina medlemmar i dess verksamhet. Ansvaret och finansieringen av sekretariatet roterar mellan medlemsregionerna. Region Värmland är sedan 2018 medlem i CPMR och i Östersjökommissionen (BSC) och deltar med tjänstepersoner och två politiker.

Läs mer om CPMR på deras hemsida.

Kontaktinformation CPMR

Kontaktperson Region Värmland European Office
Kajsa Sundström Van Zeveren, Kontorschef
Telefon: +32 474 989 514
E-post: kajsa.sundstrom@regionvarmland.se

Kontaktperson Region Värmland
Camilla Tellås, Strateg
Telefon: +46 108 331 032
E-post: camilla.tellas2@regionvarmland.se

AER är ett politiskt nätverk som omfattar medlemmar från 140 regioner i Europa. Syftet med AER är att främja regionala intressen, stärka regionernas roll i EU:s beslutsprocesser genom policyskapande och påverkansarbete, samt att möjliggöra kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Regionen har genom dess medlemskap i nätverket möjlighet att främja det regionala utvecklingsuppdraget, den egna verksamhetens utveckling, delta i strategiskt påverkansarbete och att samarbeta med övriga regioner i Europa för att lösa gemensamma utmaningar.

Region Värmland har genom sina politiska representanter varit delaktiga i diverse arbetsgrupper och deltagit på samtliga sammanträden inom AER för att bidra till en positiv utveckling för Värmland. Region Värmland representeras av två politiker, Daniel Schützer (S) och Fredrik Larsson (M), under mandatperioden 2023–2027.

Läs mer om AER på deras hemsida.

Kontaktinformation AER

Kontaktperson Region Värmland
Kaltum Hussein, Internationell handläggare
Telefon: +46 108 331 037
E-post: kaltum.hussein@regionvarmland.se

European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF)

Ett Brysselbaserat nätverk för aktörer inom jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustrin.

Läs mer om ERIAFF på deras hemsida.

European Policy Center (EPC)

En oberoende tankesmedja som bevakar och påverkar en rad områden inom EU-politiken.

Läs mer om EPC på deras hemsida.

Sweden Emilia Romagna Network (SERN)

Ett nätverk med aktörer från norra och södra Europa, främst Sverige och Italien. Syftar till att stärka relationer och utbyten samt främja samarbetsprojekt.

Läs mer om SERN på deras hemsida.

SKR:s nätverk för EU-samordnare

Ett nätverk för kommunala och regionala EU- och internationella samordnare. Även handläggare på Brysselkontor kan vara med i nätverket.

Läs mer och gå med i nätverket på SKR:s hemsida.

European Health Management Association (EMHA)

En organisation för organisationer och individer som arbetar med att förbättra hälso- och sjukvården i Europa. SKR och Karolinska Institutet är medlemmar.

Läs mer om EMHA på deras hemsida.

European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA)

Ett nätverk som arbetar med att säkerställa att regionala och lokala perspektiv är närvarande vid utformningen av EU:s hälso- och sjukvårdspolitik.

Läs mer om EUREGHA på deras hemsida.

Regional Initiative for Culture and Creativity (RICC)

Ett Brysselbaserat informellt nätverk med syfte att utbyta erfarenheter, marknadsföra kultur- och kreativitetsstrategier samt delta i relevanta EU-projekt.

RICC har ingen hemsida, vid frågor och intresse ta kontakt med Kajsa Sundström Van Zeveren, Kontorschef för Region Värmland European Office.

Läs mer om RICC på deras hemsida.

European Cultural Tourism Network (ECTN)

Ett nätverk för aktörer som är aktiva inom turism- och kultursektorn. Syftet är att utbyta kunskaper, främja transnationella samarbetsprojekt, koordinera påverkansarbete.

Läs mer om ECTN på deras hemsida.

Network of European Regions for a Comptetive and Stable Tourism (NECSTouR)

Ett nätverk för regioner med syfte att främja hållbar och konkurrenskraftig turism.

Läs mer om NECSTouR på deras hemsida.

Energy Cities

Ett nätverk för städer som arbetar aktivt med energiomställning. Syftet är påverkansarbete, kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte.

Läs mer om Energy Cities på deras hemsida.

EUROCHILD

Ett nätverk för organisationer och individer med intresse att förespråka barn och ungas rättigheter och välbefinnande. Nätverket arbetar med påverkansarbete, rådgivning och kompetensutveckling samt främja samverkan mellan medlemmar.

Läs mer om EUROCHILD på deras hemsida.

European Network of Cities & Regions for the Social Economy (REVES)

Ett nätverk för offentliga och privata aktörer som arbetar med social ekonomi. REVES arbetar med påverkansarbete, projekt och utbyten samt kompetensutveckling. Ett flertal svenska medlemmar som även träffas regelbundet på hemmaplan.

Läs mer om REVES på deras hemsida.

COPA & COGEGA

Europeiskt nätverk för europeiska lantbruksorganisationer som bland annat arbetar med påverkansarbete. LRF är aktiva i COPA COGECA och lättast är att ta kontakt med deras Brysselkontor vid intresse.

Läs mer om LRF:s internationella arbete på deras hemsida.

Läs mer om COPA COGECA på deras hemsida.

EUROCITIES

Ett nätverk som består utav drygt 200 städer från 38 länder. Arbetar med att städer ska bli hållbara och välkomnande platser att leva och bo på. Ett flertal svenska städer, där bland Karlstad, är med i EUROCITIES.

Läs mer om EUROCITIES på deras hemsida.

European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions (POLIS)

Ett nätverk för städer och regioner med fokus på utveckling av innovativa tekniska lösningar och policys för lokala transportsystem. Nätverket syftar till att främja kunskapsutbyten, samarbete mellan medlemmar samt uppmuntrar till deltagande i EU-projekt.

Läs mer om POLIS på deras hemsida.

European Network for Rural Development (ENRD)

Ett nätverk för leadergrupper och andra aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling. Syftet är att utbyta kunskap om policys, program, projekt och andra initiativ.

Läs mer om ENRD på deras hemsida.

Baltic University Programme (BUP)

Ett nätverk för universitet och högskolor i Östersjöregionen. Syftet är att främja samarbeten över landsgränser mellan forskare, lärare och studenter.

Läs mer om BUP på Uppsala Universitets hemsida.

The European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL)

Ett Brysselbaserat nätverk för regioner. Syftet är påverkansarbete samt främja samarbeten inom livslångt lärande.

Läs mer om EARLALL på deras hemsida.

eTweining

En plattform som är en del av Erasmus+. Syftet är att ge lärare i Europa en plats att mötas, utbyta idéer och kunskap samt utveckla samarbetsprojekt.

Läs mer om eTwinning på deras hemsida.

European University Association (EUA)

En organisation som representerar universitet och högskolor i Europa. Nätverkets syfte är att främja kunskapsutbyten, deltagande i projekt samt påverka EU:s policys och initiativ som berör högre utbildning och forskning.

Läs mer om EUA på deras hemsida.

Youth Regional Network (YRN)

YRN är en del av AER med syfte att ge unga regionala politiker en möjlighet att diskutera och utbyta idéer och kunskap. YRN syftar även till att lyfta ungdomsrelaterade frågor på EU-nivå.

Läs mer om YRN på deras hemsida samt på AER:s hemsida.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?