Till startsidan

Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Interreg är ett EU-program som syftar till att stärka det gränsregionala samarbetet mellan regioner i Europa.

Region Värmland ingår i fyra Interreg program: Interreg Sverige-Norge, Interreg Nordsjön, Interreg Östersjön och Interreg Europa. Alla aktörer i Värmland har möjlighet att söka finansiering från dessa fyra Interreg program.

Håll utkik efter kommande utlysningar.

Inom programmet samarbetar fem svenska regioner och tre norska regioner. Regionerna representerar tillsammans ett program som bygger på gemensamma utmaningar, styrkeområden och specifika förutsättningar med fokus på gränsregionala mervärden och hållbarhet. För att genomföra projekt behöver man ha en norsk samarbetspartner och den aktivitet som ska genomföras tillsammans med en svensk part ska gärna vara nyskapande och ha ett tydligt gränsregionalt mervärde. Som svensk part kan man erhålla 65% stöd från EU och som norsk part 50 % stöd från EU.

Vårt program består av fyra områden och åtta specifika områden där medel för insatser kan sökas.

Ett smartare Europa

 • Innovation och utveckling
 • Små och medelstora företags konkurrenskraft

Ett grönare Europa

 • Klimatanpassning
 • Cirkulär ekonomi

Ett mer socialt Europa

 • Utbildning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbar kultur och turism

Ett starkare Europa

 • ” Small Places Matter”

Geografiskt område

Programmet har två delområden; Nordens gröna bälte och Centrala Skandinavien. I Nordens gröna bälte ingår Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Tröndelag. I Centrala Skandinavien ingår Västra Götalandsregionen (delvis), Värmland, Dalarna, Innlandet och Viken. Varje delområde har representanter i en styrkommitté. Det är också denna som beslutar om medel till projekt. För projekt som omfattar båda delområden tas beslut i övervakningskommittéen. Region Värmland har politiska representer i både styrkommittén och övervakningskommittéen.

Var kan jag hitta mer information?

Du hittar ytterligare information om programmet och hur du ska göra för att söka EU-medel på förvaltande myndighets webbplats https://www.interreg-sverige-norge.com/

Ta kontakt med camilla.tellas@regionvarmland.se eller med förvaltande myndighet, Länsstyrelsen i Jämtland för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidéer.

Interreg Nordsjön är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har stort fokus på förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling.

Nordsjöprogrammet har fyra prioriterade områden:

 • Robusta och smarta ekonomier i Nordsjöregionen
 • Grön omställning i Nordsjöregionen
 • Klimatresilient Nordsjöregion
 • Bättre styrning och tillämpning i Nordsjöregionen

Geografiskt område

Programmet omfattar sju länder helt eller delvis: Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Frankrike, Sverige och Tyskland. Från Sverige deltar fem regioner i programmet – Värmland, Västra Götaland, Halland, Kronoberg och Skåne.

Programgenomförande

Projekten kommer att beslutas och bedrivas i två steg. Utveckling av projektidéer och projekt med partnersök pågår kontinuerligt.

Övervakningskommittén leder programmet och är ansvarig för kvaliteten och effektiviteten i genomförandet samt beslutar vilka projekt som ska beviljas eller inte beviljas stöd. Varje medlemsland har representanter i denna kommitté. I Sverige svarar en subkommitté för att sprida information och fungerar som ett rådgivande organ till övervakningskommittén. Värmland har representanter i subkommittén. Den dagliga administrationen sköts av programsekretariatet i Viborg, Danmark.

Västra Götalandsregionen är svensk kontaktpunkt för programmet. Västra Götalandsregionen är också sekretariat för den svenska subkommittén.

Var kan jag hitta mer information?

Läs mer på programmets hemsida: www.northsearegion.eu/

Ta kontakt med Robin Stenström, nationell kontaktperson, robin.stenstrom@vgregion.se eller med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidé.

Du kan också ta kontat med camilla.tellas@regionvarmland.se 

Interreg Östersjöns övergripande mål är att stärka det gränsregionala samarbetet i Östersjöområdet samt att skapa innovativa och hållbara lösningar. Programmet syftar till att stödja övergången till grönare och mer motståndskraftiga samhällen och ekonomier. Alla offentliga och privata aktörer har möjlighet att söka finansiering från Interreg Östersjön. EU-medlemmar beviljas upp till 80% finansiering från EU.

Interreg Östersjön består av fyra fokusområden:

 • Innovativa samhällen
 • Hållbar vattenförvaltning
 • Klimatneutrala samhällen
 • Samverkande förvaltning

Geografiskt område

Programområdet omfattar Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och delar av Tyskland, samt Norge.

Var kan jag hitta mer information?

Vid frågor och funderingar om programmet kan ni vända er till Tillväxtverket som är nationell kontaktpunkt eller Region Dalarna som är regional kontaktpunkt för Norra Mellansverige som Värmland tillhör. För mer information om programmet och om hur man kan ansöka finns att hitta på Interreg Östersjöns officiella hemsida.

Interreg Europa programmets mål är att förbättra regionalpolitiken genom kapacitetsuppbyggnad. Programmet stöttar erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer i syfte att främja den regionala utvecklingen i Europa.

Inom programmet finns möjligheten att arbeta med projekt och kapacitetshöjande insatser inom samtliga politiska mål för 2021 – 2027.

 • Ett smartare EU: tex innovation, digitalisering, smart specialisering, konkurrenskraft hos små och medelstora företag
 • Ett grönare EU: tex energiomställning, förnybara energikällor, klimatarbete, cirkulär ekonomi
 • Ett mer sammankopplat EU: strategiska transportnät, hållbar mobilitet
 • Ett mer socialt EU: tex utbildning, social inkludering, jämlik hälso-och sjukvård, kultur, hållbar turism.
 • Ett EU som står närmare medborgarna: landsbygdsutveckling, hållbar stadsutveckling

Mer information finns på EU-fonders hemsida och på Interreg Europas officiella hemsida.

Geografiskt område

Programområdet omfattar all EU länder samt Norge och Schweiz.

Var kan jag hitta mer information?

Mer information finns på EU-fonders hemsida och på Interreg Europas officiella hemsida. Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt för interreg Europa.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?