Till startsidan

Kunskapsunderlag för digital infrastruktur

För att driva utvecklingen inom digital infrastruktur krävs studier, analyser och andra fördjupande underlag. Här samlar vi den typen av dokument.

Den senaste uppföljningen av regional handlingsplan för digital infrastruktur visar att det finns en pågående utbyggnad av fiber i Värmland, framför allt i landsbygderna, men den planar dock ut. Tillväxten är bara några få procentenheter årligen. En stor utmaning är att utjämna skillnaderna mellan kommunerna och en förutsättning för att lyckas är att ta del av PTS bredbandsstöd. Mobiltäckningen är fortfarande god vad gäller lägre hastigheter, men Värmland ligger fortsatt dåligt till i högre hastigheter och sent till vad gäller utbyggnaden av 5G. Sammanfattningsvis behövs fortsatta insatser för att Värmland som helhet ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas och vara en attraktiv plats att bo och verka i – i enlighet med Värmlandsstrategin.

Uppföljning handlingsplan för digital infrastruktur 2023 (pdf) Pdf, 526 kB.

Varför väljer en del fastighetsägare att tacka nej till erbjudande om fiberanslutning? Konsultföretaget A-focus har på uppdrag av Region Värmland genomfört en studie där de djupintervjuat ett 50-tal personer i tre värmländska kommuner om varför de valt bort fiber. Vad krävs för att de ska ändra sig och hur ser deras digitala vanor ut idag? I samband med den kvalitativa undersökningen genomfördes även en enkät med totalt 125 respondenter.

Bortfallsanalys fiberanslutningar 2023 (pdf) Pdf, 932 kB.

Hur nära är kommunerna i Värmland att nå de nationella målen för bredbands- och mobiltäckning?

Under 2022 hade 85 procent av hushållen i Värmland tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. Därmed når vi inte det nationella bredbandsmålet för 2020 om 95 procent. Riksgenomsnittet på 91 procent placerar Värmland i botten, på plats 16 av 21 regioner. Värmland uppnår heller inte några av de nationella bredbandsmålen för 2025. Störst är gapet när det kommer till 100 Mbit målet. Däremot ser det bättre ut när det kommer till 1 Gbit-målet.

Sammanfattning av PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2022 – Värmlands län (pdf) Pdf, 879 kB.

Rapporten är en extern utvärdering av de ERUF-finansierade bredbandsprojekten Fiber till Gävleborg, Bredbandsutbyggnad Värmlands län och Bredbandsutbyggnad Dalarna. Utvärderingen lyfter fram lärdomar och framgångsfaktorer värdefulla för det fortsatta arbetet, för beslutsfattare och politiker samt andra projekt. Den ger även en helhetsbild av projekten i regionerna, exempelvis hur samverkan skett, hur man bemött utmaningar och hur hållbarhetsaspekterna integrerats i projekten. Fyra framgångsfaktorer för utbyggnaden av bredband som lyfts fram är

  • samverkan på flera nivåer,
  • vilja hos kommuner och regioner att bygga ut,
  • möjlighet att komplettera med olika bidragsformer och
  • flexibilitet i genomförandet av projekten med möjlighet för lokala aktörer att påverka.

Projekten utvärderas löpande och utöver sammanfattningen nedan finns sex delutvärderingar.

Bredband för en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling – nycklar till en framgångsrik bredbandsutbyggnad 2014–2023 (pdf) Pdf, 844 kB.

Yttranden inom digital infrastruktur

En del av Region Värmlands arbete med digital infrastruktur består av påverkansarbete och att lämna synpunkter till EU-kommissionen, regeringen samt statliga myndigheter, till exempel Post- och telestyrelsen. Vill du ta del av de remissvar, synpunkter och andra inspel som Region Värmland har lämnat kan du kontakta Erik Larsson, regional bredbandskoodinator (se kontaktuppgifter nedan).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?